Кафедра прикладної фізики (ПФ), Фізико-технічний інститут, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 11, вул. Янгеля, 7-а, к.213, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 85 12, 38 044 204 80 79,
Електронна пошта: apd.ipt(at)gmail.com
Сайт:
Соціальні мережі: FB, Youtube

Cтворена 1997 року спiльними зусиллями вчених та викладачiв НАН України та НТУУ "КПI" (наказ №1-90 від 18 липня 1997 року.
В перiод з 1997 по 2002 рiк кафедру очолював вiдомий вчений-матерiалознавець, перший вiце-президент НАН України Шпак Анатолiй Петрович.
З 2002 року по 2021 рік завiдувачем кафедри був доктор технiчних наук, професор Воронов Сергiй Олександрович.
З 01.09.2021 рокі виконує обовязки завiдувача кафедри доктор фізико-математичних наук, доцент Монастирський Геннадій Євгенович.
Головним завданням кафедри є пiдготовка фахiвцiв за спецiальнiстю 105 Прикладна фiзика та наноматеріали (спецiалiзацiї "Високi фiзичнi технологiї" та "Фiзика живих систем" за замовленням НАН України, iнших наукових на навчальних установ України. Кафедра забезпечує фундаментальну та професiйно-орiєнтовану пiдготовку з фiзики, iнших спецiальностей ФТI.

Освiта, яка надається кафедрою, базується на принципах фiзико-технiчної системи освiти. Студенти отримують грунтовну пiдготовку з фундаментальних дисциплiн - фiзики, математики на рiвнi вiдповiдних спецiальностей класичних унiверситетiв, а також пiдвищений рiвень пiдготовки з iноземної мови, iнформацiйних технологiй та iнших.
Викладачi кафедри розробили i поставили близько 30 сучасних професiйно-орiєнтованих та спецiальних дисциплiн, серед них "Фiзика суцiльних середовищ", "Електродинамiка суцiльних середовищ", "Статистична радiофiзика та оптика", "Фiзика плазми", "Фiзика твердого тiла", "Математичне моделювання фiзичних процесiв та прикладнi програми", "Симетрiя в фiзицi", "Рентгенiвськi методи дослiдження", "Методи дослiдження властивостей речовин", "Квантова електронiка", "Оптоелектронiка", "Основи загальної бiологiї та бiохiмiї", "Основи бiофiзики", "Бiофiзика складних систем", "Синергетика", "Нелiнiйна оптика", "Технологiя i застосування наноструктур", "Квантова хiмiя", "Фiзика та хiмiя поверхнi", "Новi матерiали i речовини", "Фiзична кiнетика", "iнфрачервона електронiка", "Локальнi методи дослiджень", "Фiзичне матерiалознавство", "Фiзика невпорядкованих систем", "iнтегральна i волоконна оптика".

Реалізована «фізтехівська» система навчання, дозволила створити тісну співпрацю з дослідницькими установами Національної академії наук України, та забезпечила можливість студентам освітньої програми Прикладна фізика проходити переддипломну практику і виконувати кваліфікаційні роботи під керівництвом провідних фахівців науково-дослідних установ і організацій.

За роки роботи кафедри сформувалась науково-педагогічна школа прикладної фізики.

Підготовка по спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали ведеться відповідно до вимог Стандарту вищої освіти затвердженого Міністерством освіти України наказом №804 від 16.06.20