Кафедра біомедичної інженерії (БМІ), Факультет біомедичної інженерії, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Поліклініка КПІ, вул. Янгеля 16/2, к.5-08, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 93 47,
Електронна пошта: mmif(at)kpi.ua
Сайт:

Діяльність кафедри біомедичної інженерії спрямована на підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями: 163 Біомедична інженерія та 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.

Біомедична інженерія (БМІ) – галузь науки і техніки, яка поєднує інженерно-технічні та медико-біологічні знання, засоби і методи для створення, вдосконалення і дослідження природних і штучних біологічних об’єктів, техніки, матеріалів і виробів медичного призначення, технологій і технічних систем діагностики, лікування, реабілітації і профілактики захворювань людини, а також програмного забезпечення та інформаційних технологій для вирішення прикладних і фундаментальних проблем біології і медицини.

Спеціалізації та напрямки наукових досліджень:
 • Клінічна інженерія – розробка, підтримка, впровадження, експлуатація та інженерний супровід медичних технологій, пов’язаних з використанням технічних засобів в медицині, управління інженерною інфраструктурою та системою безпеки і якості лікувальних закладів.
 • Медична радіологія – розробка та вдосконалення джерел променевого впливу на біологічні системи, засобів контролю їх ефективності а також заходів безпеки при використанні для медичних потреб.
 • Медична техніка – розробка , вдосконалення та метрологічний контроль медичних приладів і систем, інструментів, сенсорів та приводів, активних і пасивних протезів, штучних органів та їх частин, дослідження їх взаємодії з біологічними об’єктами.
 • Мікроелектромеханічні системи (MEMS) – інтеграція механічних елементів, датчиків, приводів і електроніки на мікросхемах, включаючи розробку мікророботів, для діагностики і лікування в медицини та біології.
 • Біоматеріали – розробка та вдосконалення, природних, штучних і комбінованих речовин, які використовуються в медичних пристроях, або контактують і взаємодіють з живою тканиною в якості імплантатів.
 • Біомеханіка – дослідження опорно-рухового апарату, а також руху, деформації, потоків і транспорту речовин живих організмів та їх штучних аналогів, а також в синтетичних біологічних середовищах на основі принципів класичної механіки.
 • Ортопедична і спортивна біоінженерія – застосування принципів інженерної, механіки і біоматеріалознавства для дослідження і моделювання структури і функції опорно-рухового апарата і проектування штучних протезів його частин, а також дослідження механіки в спорті для покращення спортивних результатів.
 • Реабілітаційна інженерія – дослідження, розробка, застосування, інженерний супровід засобів і технологій спрямованих на відновлення втрачених органів, частин органів та їх функцій з метою підвищення якості життя людей з фізичними вадами і обмеженнями.
 • Робототехніка в хірургії – розробка і використання робото-техніки і систем обробки зображень в інтерактивному режимі для хірургічних операцій в умовах дистанційного телеспостереження і управління хірургічними інструментами за допомогою маніпуляторів.
 • Біоінформатика – вивчення закономірностей та принципів інформаційних процесів у медичних і біологічних системах, створення комп’ютерних засобів збереження, оброблення, передачі інформації і прийняття рішень в медицині і біології, а також моделювання, прогнозування, управління станом медичних і біологічних систем, створення віртуальної реальності для потреб діагностики і терапії.
 • Системна фізіологія – використання інженерних стратегій, методів та інструментів, в тому числі комп’ютерного моделювання для аналізу експериментальних даних і формулюванні математичного опису фізіологічних подій для отримання комплексного та інтегрованого розуміння функції живих організмів та прогнозування фізіологічних реакцій при плануванні експериментів.
 • Отримання, обробка інтерпретація біосигналів для дослідження біологічних об’єктів, розробки і вдосконалення діагностичних і терапевтичних методів.
 • Отримання, обробка інтерпретація зображень біологічних об’єктів, органів та їх структур отриманих з використанням хвильового випромінювання у будь якому діапазоні потужності і частоти з діагностичною і лікувальною метою, а також для хірургічного орієнтування.
 • Медична біотехнологія – створення і використання живих організмів (або частини організмів) для штучного створення або заміни клітин, тканин та органів людського тіла, для штучного вдосконалення і корекції їх функцій, розробка на цій основі лікувальних і діагностичних технологій та засобів.
 • Клітинна, тканинна та генна інженерія – дослідження анатомії, біохімії і механіки живих тканин, клітинних і субклітинних структур, розробка методів відображення і аналізу генетичної інформації для виявлення причин захворювань та розробки методів їх діагностики і лікування із використанням технічних засобів для вирощування, синтезу та модифікації біологічних об’єктів на клітинному та субклітинному рівнях.
 • Протеоміка – дослідження механізмів синтезу і відтворення видо специфічних білків з метою розробки технічних засобів виявлення та контролю розповсюдження збудників інфекції.
 • Медико-біологічні мікро- та нанотехнології – дослідження та розробка технологій створення і застосування технічних засобів і матеріалів розміри яких знаходяться в діапазоні мікро- і нанометрової шкали для використання змінених і ідентифікованих мікроскопічних властивостей і розмірів для діагностики і лікування.
 • Інженерія нейронних систем – вивчення мозку і нервової системи для заміни або відновлення втрачених розумових, сенсорних і моторних здібностей, впровадження робототехніки контрольованої нервовими імпульсами, розвиток мікроелектронних імплантатів для корекції і покращення функції центральної нервової системи, вдосконалення комп’ютерних систем і мереж.
  • Кафедра готує спеціалістів – біомедичних інженерів – працівників міждисциплінарної галузі науки та техніки, яка поєднує інженерію та науки про життя. Він має спеціальну вищу інженерну освіту у сфері розробки, конструювання, виробництва, експлуатації, ремонту, сервісного обслуговування, експертизи і сертифікації, оцінки відповідності технічним регламентам, стандартам біозахисту та біобезпеки: біологічної та медичної техніки, біомедичних виробів і біоматеріалів медичного призначення, повязаних з ними штучних органів, біологічних і медичних технологій, а також відповідного програмного забезпечення та інформаційних технологій для біології, медицини та медичного приладобудування.

   Навчальними базами кафедри є Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова НАМН України, Інститут електрозварювання ім. Б.О. Патона НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, науково-навчальний центр серцево-судинної інженерії НТУУ «КПІ», сучасні лабораторії і виробничі приміщення.

   Випускники кафедри можуть працювати інженерами, керівниками інженерних служб, науковими співробітниками та консультантами в системі НАН, НАМН та МОЗ України, у комерційних медичних та фармацевтичних організаціях, приймати участь у міждержавних науково-технічних програмах з впровадження нових інженерних технологій у практику охорони здоров‘я.