Кафедра біобезпеки і здоров'я людини (ББЗЛ), Факультет біомедичної інженерії, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Поліклініка КПІ, вул. Янгеля 16/2, к.5-05, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 275 41 00,
Електронна пошта: mmif(at)kpi.ua
Сайт:

Кафедра біобезпеки і здоров’я людини створена в липні 2013 року.

Кафедра готує бакалаврів та магістрів згідно нових (2016 рік) стандартів вищої освіти за спеціальностями 227 Фізична реабілітація та 163 Біомедична інженерія за спеціалізацією реабілітаційна інженерія.

Таким чином, на кафедрі органічно поєднуються медичні та технічні аспекти вирішення проблем фізичної реабілітації.

Кафедра отримала ліцензію на підготовку докторів філософії (PhD) у галузі «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична реабілітація» та користується ліцензією на підготовку докторів філософії (PhD) у галузі «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю «Біомедична інженерія», спеціалізація «Реабілітаційна інженерія»

Фізична реабілітація

Галузь знань — 22 Охорона здоров’я. Назва спеціальності — 227 Фізична реабілітація. Обмеження щодо форм навчання – лише очна (денна) форма навчання. Кваліфікація професійна – фахівець з фізичної реабілітації. Кваліфікація в дипломі – фахівець з фізичної реабілітації відповідного освітнього рівня, доктор філософії у галузі охорони здоров’я за спеціальністю «Фізична реабілітація». Фахівець фізичної реабілітації здатний вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з порушеннями функцій органів та систем, насамперед, опорно-рухового апарату, нервової, серцево-судинної та дихальної систем.

Реабілітаційна інженерія

Галузь знань — 16 Хімічна та біоінженерія, спеціальність 163 Біомедична інженерія, спеціалізація Реабілітаційна інженерія — поєднує інженерно-технічні та медико-біологічні знання, засоби і методи для створення, вдосконалення, дослідження, розробки, конструювання, виробництва, експлуатації, ремонту, сервісного обслуговування сучасної реабілітаційної техніки, біомедичних виробів і біоматеріалів для реабілітації, ортезів та протезів, у тому числі біонічних, та їх застосування у практиці роботи сучасного фахівця з фізичної реабілітації.

•Напрямки наукових досліджень:

Сучасні технології фізичної реабілітації – розробка та впровадження сучасних реабілітаційних технологій, у тому числі зі застосуванням лікувально-діагностичних реабілітаційних комплексів технічних засобів реабілітації, гідрокінезіотерапії, активних і пасивних протезів.

Реабілітаційна інженерія – розробка, підтримка, впровадження, експлуатація та інженерний супровід реабілітаційних технологій; розробка, вдосконалення лікувально-діагностичних реабілітаційних комплексів, медичних приладів і систем, інструментів для реабілітації, сенсорів та приводів, активних і пасивних протезів; дослідження їх взаємодії з біологічними об’єктами; дослідження, розробка, застосування, інженерний супровід засобів і технологій, спрямованих на відновлення втрачених органів, частин органів та їх функцій з метою підвищення якості життя людей з фізичними вадами і обмеженнями.

Мікроелектромеханічні системи (MEMS) — інтеграція механічних елементів, датчиків, приводів і електроніки на мікросхемах, включаючи розробку мікророботів, для технічних засобів реабілітації та протезів.

Біобезпека – система заходів та засобів формування безпеки для пацієнта, медичного персоналу, населення та оточуючого середовища в процесі лікування, досліджень, розробки, виробництва, експлуатації та утилізації виробів медичного призначення, а також при аваріях, природних катастрофах та у випадку епідемій, війни, збройного конфлікту чи терористичних актів із застосуванням біологічних агентів.

Біоматеріали – розробка та вдосконалення природних, штучних і комбінованих речовин, які використовуються в протезах, ортезах та технічних засобах реабілітації або контактують і взаємодіють з тканинами людини.

Біомеханіка, ортопедична і спортивна біоінженерія – дослідження опорно-рухового апарату, а також руху і деформації його окремих частин та їх штучних аналогів, а також в синтетичних біологічних середовищах на основі принципів класичної механіки. Застосування принципів інженерної механіки і біоматеріалознавства для дослідження і моделювання структури і функцій опорно-рухового апарата і проектування протезів, а також дослідження механіки в спорті для покращення спортивних результатів.

Біоінформатика — вивчення закономірностей та принципів інформаційних процесів у лікувально-діагностичних реабілітаційних комплексах, створення комп’ютерних засобів збереження, оброблення, передачі інформації і підтримки прийняття рішень в реабілітації, а також моделювання, прогнозування, управління станом пацієнта, створення віртуальної реальності для потреб діагностики і терапії. Отримання, обробка, інтерпретація біосигналів для дослідження біологічних об’єктів, розробки і вдосконалення діагностичних методів та побудови реабілітаційних програм. Отримання, обробка, інтерпретація 3-D зображень об’єктів, органів та їх структур з метою оптимізації конструкції протезів.

Системна фізіологія – використання інженерних стратегій, методів та інструментів, в тому числі комп’ютерного моделювання для аналізу експериментальних даних і формулюванні математичного опису фізіологічних подій для отримання комплексного та інтегрованого розуміння функції живих організмів та прогнозування фізіологічних реакцій при розробці реабілітаційних програм, технічних засобів реабілітації та плануванні досліджень.

Реконструктивно-відновлювальні технології в медицині – сучасний альтернативний протезуванню напрямок створення і використання синтетичних імплантатів, що біотрансформуються, біотехнологій, які прискорюють процеси біотрансформації синтетичних імплантатів в тканини пацієнта, для заміни втрачених тканин та попередження інвалідизації.

Медико-біологічні мікро- та нанотехнології – дослідження та розробка технологій створення і застосування технічних засобів і матеріалів, розміри яких знаходяться в діапазоні мікро- і нанометрової шкали, для використання змінених та ідентифікованих мікроскопічних властивостей і розмірів для діагностики і лікування.

Обдарована студентська молодь залучається до наукової роботи. Навчальний план студентів інтегрований в наукову роботу кафедри. Для студентів, які схильні до наукової роботи, створені умови для проведення досліджень в дослідницьких лабораторіях кафедри за напрямками: технічні засоби реабілітації, реабілітаційна інженерія та біобезпека. Їм надається допомога в підготовці публікацій та доповідей на наукових конференціях, у тому числі міжнародних, за напрямками підготовки.

Кращі студенти, що навчаються за напрямком фізична реабілітація, починаючи з другого курсу, у вільний від навчання час мають змогу працювати в клініках, реабілітаційних центрах, закладах фізичної культури та спорту, поєднуючи навчання та практичне професійне удосконалення.

Кафедра готує:

фахівців з фізичної реабілітації – працівників галузі охорони здоров’я, які мають спеціальну вищу медичну освіту у сфері відновлення чи компенсації втрачених функцій органів та систем, насамперед, опорно-рухового апарату, нервової, серцево-судинної та дихальної систем, пристосування до життя неповносправних осіб; фахівців з фізичної реабілітації, які здатні працювати в складі мультидисциплінарних команд в процесі комплексного лікування широкого кола захворювань та травм, проводити дослідження, удосконалювати існуючі та запроваджувати нові технології фізичної реабілітації у тому числі з використанням сучасних технічних засобів, активних та пасивних протезів.

реабілітаційних інженерів — працівників міждисциплінарної галузі науки та техніки, яка поєднує інженерію та охорону здоров’я, які мають спеціальну вищу інженерну освіту в сфері розробки, конструювання, виробництва, експлуатації, ремонту, сервісного обслуговування, експертизи і сертифікації, оцінки відповідності технічним регламентам, стандартам біозахисту та біобезпеки технічних засобів фізичної реабілітації, комп’ютеризованих лікувально-діагностичних реабілітаційних комплексів, біомедичних виробів і біоматеріалів для реабілітації, ортезів, протезів, в тому числі біонічних, реабілітаційних технологій, а також відповідного програмного забезпечення та інформаційних технологій.