Кафедра системного проектування (СП), Навчально-Науковий Інститут прикладного системного аналізу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 14, вул. Політехнічна 14-б, к.51, 03056, Київ, Україна

Електронна пошта: mollp1956[at]gmail.com
Сайт:
Завідувач кафедри: доктор технічних наук, професор, Мухін Вадим Євгенійович.
Заступник завідувача кафедри: кандидат технічних наук, доцент, Кисельов Геннадій Дмитрович.

Кафедра системного проектування (СП) входить до складу НН “ІПСА” КПІ ім. Ігоря Сікорського. Основне завдання кафедри СП – підготовка фахівців з комп'ютеризації творчої інженерної діяльності людини, яка найбільш яскраво виявляється в проектуванні і створенні нових об'єктів і технологій штучного середовища. Змістом спеціальності «Інформаційні технології проектування» є застосування сучасних комп'ютерних технологій (математичного моделювання, графічних та текстових процесорів, баз даних та знань, комп'ютерних мереж, експертних систем та систем прийняття рішень, мультимедіа інформаційних технологій, інформаційних ресурсів мережі Internet) на всіх етапах індивідуального чи колективного оптимізаційного проектування та розробки нових об'єктів штучного середовища людини і інформатизації та діджиталізації  функціонування організацій та установ.

Спеціаліст в області комп'ютерних наук покликаний вирішувати в організаціях і установах наступні функціональні задачі:

 • розробка нових шляхів використовування комп'ютерів (електронна комерція, мультимедійні системи, медичні діагностичні центри, пошукові інформаційні системи, автоматизація проектування, вбудовані системи, інтернет речей);
 • розробка дієвих шляхів рішення задач комп'ютеризації (програми математичних доказів і висновків, символьних обчислень, машинного навчання,  моделювання ВІС, проблем безпеки, мобільного зв'язку і ін.);
 • розробка, упровадження і використовування програмного забезпечення ( розробка комп'ютерних мереж і Веб сервісів, програмного забезпечення інтелектуального аналізу даних, дружнього інтерфейсу користувача,  комп'ютерної графіки і ігор);
 • планування і управління інфраструктурою організації (конфігурація мережі, управління обчислювальним середовищем, проектування і реалізація інформаційних систем, розробка і використовування баз даних та знань, упровадження програмного забезпечення для комунікацій, і т.п.).

Студенти кафедри

На кафедрі широко використовуються інформаційні технології в організації і проведенні традиційного і дистанційного навчального процесу, створений Web-сайт, за допомогою якого студенти мають доступ до всіх складових інформаційного супроводження навчального  процесу.

Підготовка студентів здійснюється на міждисциплінарній основі шляхом об'єднання компонентів інженерії і науки при рішенні задач комп'ютеризації і створенні програмних застосунків.

Навчальний план фундаментальної і спеціальної підготовки побудований з врахуванням вітчизняних і міжнародних стандартів для навчання комп'ютерним наукам забезпечує (додатково до посиленого фізико математичного циклу дисциплін фундаментальної підготовки) отримання компетенцій спеціалістів з наступних базових питань:

 • З комп'ютерів і комп'ютерних мереж: структури даних, методи їх обробки; архітектура комп'ютерів; операційні системи; мови програмування і CASE технології; інструментарій інформаційних технологій (бази даних і знань; обробка текстів і зображень; експертні системи; електронні засоби моделювання); інтерфейс користувача; локальні і глобальні комп'ютерні мережі; розподілені системи і Grid технології, паралельні обчислення, інформаційні ресурси Internet; мультимедіа і мережне співробітництво (групове проектування); захист інформації, інтернет речей і ін.
 • З комп'ютерного проектування: чисельні методи і процедури алгоритмізації, теорія схем і систем; основи побудови комп'ютерних інформаційних систем; проектування і оптимізація аналогових схем; проектування цифрових схем; архітектурно функціональне проектування і синтез на базі VHDL технологій; засоби проектування замовлених ВІС (великих інтегральних схем); проектування мікропроцесорних систем; засоби діагностики комп'ютерів і ВІС і ін.

Візуалізація топології

 • З технологій інформаційного суспільства: технології  діджиталізації  суспільних і господарських послуг в хмарному середовищ; засоби дистанційного навчання; системи віртуальної реальності; системи підтримки підприємництва; системи інформаційного менеджменту організації, включаючи управління ІТ проектами і ін.

Практикується також читання окремих дисциплін навчального плану і захист дипломних проектів на англійській мові. Підтримується стажування студентів та аспірантів за кордоном відповідно до міжнародної програми Erasmus + та ін.

Навчальна програма направлена на розвиток у студентів наступних компетенцій в процесі навчання:

 • здатність вирішувати задачі в широкій предметній галузі, включаючи уміння формулювати ці задачі в математичній або інших формах і використовувати математику і інший інструментарій для їх вирішення;
 • глибоке знання і здатність використовувати нові наукові і технічні результати або дані;
 • проектна компетентність, починаючи від складання специфікації, вибору різних альтернатив них рішень для проекту, аналізу варіантів і їх оцінки з технічної, фінансової і людської точок зору і закінчуючи технічним проектуванням, виготовленням системи, її випробуванням, оцінкою результатів тестування і написанням звіту про проект;
 • комунікабельність і здібність до співпраці, включаючи як здібність ясно висловлювати свою думку (в усній або письмовій формі), так і здатність до колективної роботи через Інтернет; компетентність, достатню для виконання незалежної технічної/наукової розробки або дослідницької роботи;
 • уміння використовувати сучасний комп'ютерний інструментарій для поповнення і вдосконалення знань, розширення комунікацій, посилення проектної компетентності і поліпшення сприйнятливості.

Попит на таких фахівців дуже великий, кафедра СП має спеціальні угоди з відомими фірмами Melexes (Бельгія), ZMD і IPH (Німеччина), Mental Graphics (США), на спільну підготовку фахівців з комп'ютерного проектування, при чому фірми надають кафедрі унікальне обладнання (наприклад, всесвітньо відомі системи проектування Cadence), спеціальні стипендії студентам, можливість закордонного стажування і навчання в аспірантурі, а також гарантованого працевлаштування на філіях цих фірм в Києві або в спільних підприємствах, діючих на Україні (IBM, Intel, Siemens, Apple, Sumsung, Microsoft і ін.) і без посередньо за кордоном. Оскільки проектні процедури мають в більшості випадків інваріантний характер, то фахівці з комп'ютерних наук спроможні швидко адаптуватися до різних галузевих застосувань, включаючи створення і експлуатацію систем економічно фінансового напрямку, про що свідчать приклади успішного працевлаштування випускників кафедри, в провідних ІТ компаніях .