Кафедра обчислювальної техніки (ОТ), Факультет інформатики та обчислювальної техніки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 18, пр-т Перемоги 37, к.201, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 96 58,
Електронна пошта: info(at)comsys.kpi.ua
Сайт:

У КПI, вперше на Українi, пiдготовку iнженерiв з обчислювальної технiки було розпочато у вереснi 1956 р. - спецiальнiсть "Математичнi i лiчильно-вирiшальнi пристрої" (шифр спецiальностi 0608). Iнiцiатива по органiзацiї пiдготовки фахiвцiв iз цiєї нової спецiальностi виходила вiд ст. викладача кафедри автоматики i телемеханiки к.т.н. Самофалова Костянтина Григоровича. Вiн узагальнив досвiд провiдних ВУЗiв країни (МЕI, ЛЕТI, МВТУ, МIФI) з постановки навчального процесу з ОТ i здiйснював безпосереднє керiвництво становленням у КПI нової спецiальностi. Була виконана велика методична й органiзацiйна робота (навчальний план, програми курсiв, створення лабораторiй, матерiальної бази тощо).

Три кафедри ОТ на базі кафедри ОТ КПІ були створені в Чернігівському, Вінницькому і Черкаському філіалах КПІ ( нині інститути).

Сьогодні кафедра ОТ є однією з провідних каферд України в галузі проектування та апаратного забезпечення комп’ютернм та мереж.

На кафедрі обчислювальної техніки відкрита GRID система на основі middleware gLite 3.1, яка використовується з метою навчання студентів сучасним IT технологіям, а також розв`язання складних науково-технічних задач.

На базі кафедри створено міжнародний інститут технологій HP, головною метою якого є впровадження сучасних компьютерних технологій в навчальний процес і промисловість України.

Завдяки цьому університет став одним з більш ніж 20 вузів країн Центральної та Східної Європи, які приєдналися до програми МІТ НР. Програма була створена в 2008 році спеціально для російських вузів, а її унікальність і перші успіхи дозволили їй стати міжнародною вже після року роботи.

Кафедра готує бакалаврів комп’ютерної інженерії та бакалаврів з програмної інженерії, магістрів з комп’ютерних систем та мереж та магістрів з програмного забезпечення автоматизованих систем. З урахуванням свого багаторічного досвіду, досвіду провідних університетів США та Європи програма підготовки бакалаврів та магістрів відповідає сучасному світовому рівню. Фахівці за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі» отримують глибокі та всебічні знання з проектування, розробки, експлуатації, системного та прикладного програмування складних обчислювальних комплексів: розподілених та кластерних комп’ютерних систем, локальних, глобальних та корпоративних комп’ютерних мереж.

Діяльність фахівців за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем» пов’язана з розробкою та супроводженням прикладного програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж, корпоративних систем та мереж, систем підтримки прийняття рішень, автоматизованих систем управління, інтелектуальних систем, програмних продуктів для бізнесу, Web-порталів, мультимедійного програмного забезпечення, баз даних та знань, програмних засобів захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах.

Студентам надається можливість одночасного навчання в Університеті м. Мерзебург (Німеччина) з отриманням дипломів бакалавра та магістра, а також випускники бакалаврату можуть одночасно отримати і диплом магістра в університеті міста Ле Ман (Франція) за спеціальностями «Людина і комп’ютер» або «Архітектура комп’ютерних систем реального часу».

На кафедрі працює перший в Україні навчально-науковий центр відкритий компанією Hewlett-Packard (HP). Завдання центру – надання підтримки вузам України у підготовці ІТ-фахівців високого рівня і забезпечення доступу студентів до найсучасніших комп’ютерних технологій. Студенти проходять курс навчання серверним технологіям HP і отримують сертифікат міжнародного зразка.