Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації (ТПЗА), Інженерно-хімічний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 19, вул. Політехнічна, 39, к.301-А, 03056, Київ, Україна

Телефон: 204-91-48,
Електронна пошта: kafedra.ahv(at)gmail.com
Сайт:

Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації (ТПЗА) ІХФ створена в 2020 році на базі
кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів хіміко-технологічного факультету та кафедри автоматизації хімічних виробництв інженерно-хімічного факультету.

Кафедра автоматизації хімічних виробництв (АХВ) була створена наказом ректора КПІ проф. Плигунова О.С. за № 434 від 2.06.1960 р. і спочатку мала назву кафедри теоретичних основ автоматики. Її першим завідувачем був професор Корнілов Юрій Георгійович. Кафедру кібернетики хiмiко-технологiчних процесів (КХТП) було органiзовано в сiчнi 1974 року. Її створення стало пiдсумком восьмирiчної роботи невеликого колективу ентузiастiв, який згуртувався на кафедрi технологiї неорганiчних речовин та мiнеральних добрив. Саме на той час ректор КПI, завiдуючий кафедрою технологiї неорганiчних речовин професор О.С.Плигунов, оцінюючи потребу народного господарства в спецiалiстах нового профiлю, зробив усе можливе, щоб кiбернетики стали самостiйними.

На кафедрах, які зараз складають ТПЗА, пройшли навчання та стажування спеціалісти із 15 країн, в тому числі з Болгарії, Німеччини, Алжиру, Лівану, Йємену та ін.

Посаду завідувача кафедри займає доктор технічних наук, професор Жученко Анатолій Іванович. Він є відомим фахівцем в області теорії автоматичного керування технологічними процесами, має свою наукову школу, його вихованці успішно працюють в Україні та за її межами.

Кафедра готує спеціалістів на таких освітніх програмах:

Спеціальність та освітні програми Тип освітньої програми та рівень вищої освіти
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології  
- Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології ОНП доктора філософії
- Комп'ютерно-інтегровані сталі хімічні виробництва ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра
- Технічні та програмні засоби автоматизації ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра

Фахівець, що пройшов процес навчання за програмою кафедри ТПЗА, отримує ґрунтовні знання з:

  • теорії автоматичного керування;
  • програмування (Pascal, C, C++, HTML...);
  • інтелектуальних технологій обробки даних;
  • теорії прийняття рішень;
  • технічних засобів автоматизації;
  • моделювання систем.

Випускники кафедри працюють у багатьох всесвітньо відомих компанія, серед яких Microsoft, Google, Siemens, National Instruments, Mathworks та інші.

Фінансування підготовки фахівців на кафедрі здійснюється:

  • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів — за державним замовленням (бюджетна форма навчання передбачає приблизно 50 місць)
  • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (контактна форма навчання)