Кафедра міжнародної економіки (КМЕ), Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 1, пр-т Перемоги 37, к.242, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 81 89,
Електронна пошта: ied(at)kpi.ua
Сайт:

Історія кафедри міжнародної економіки бере свій початок з 1937 року, коли виникла потреба в поглибленні організаційно-економічної підготовки інженерів в Київському політехнічному інституті. Тоді кафедра мала назву – кафедра організації виробництва та економіки промисловості. У різні часи кафедру очолювали: І. Е. Розенберг, Е. М. Балакін, М. М. Лич, В. Ф. Шудра, А. Е. Розенплентер. Саме на базі кафедри, по суті, створено факультет менеджменту та маркетингу. 1 липня 2002 року у зв’язку з відкриттям спеціальності «Міжнародна економіка» кафедра економіки та організації машинобудівного виробництва перейменована на кафедру міжнародної економіки. З 1998 до 2009 року кафедру очолював засновник спеціальності доктор економічних наук, професор В. Г. Герасимчук.

З 2009 до 2016 року кафедрою керував декан факультету менеджменту та маркетингу, доктор технічних наук, професор О. А. Гавриш. А з 2016 року її очолив доктор економічних наук, професор С. В. Войтко.

Кафедра готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії (PhD):

 • Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки
 • Спеціальність – 051 Економіка
 • Освітня програма – Міжнародна економіка (для бакалаврів і магістрів)

Серед ключових завдань науково-педагогічної діяльності кафедри:

 • підготовка висококваліфікованих економістів, конкурентоспроможних на вітчизняному та світовому ринках праці,
 • які успішно орієнтуються в тенденціях розвитку науки і техніки,
 • володіють комп’ютерними програмами,
 • знають декілька іноземних мов,
 • вихованих,
 • які мають власну думку і шанують думку іншого.

Викладання проводиться українською та англійською мовами.

Студенти, що навчаються за освітньою програмою “Міжнародна економіка” вмітимуть:

 • аналізувати зовнішнє та внутрішнє середовища підприємства;
 • розробляти стратегії розвитку підприємницької діяльності;
 • здійснювати економічні розрахунки та обґрунтовувати інноваційно-інвестиційні проекти;
 • формувати механізми та оцінювати ефективність міжнародного науково-технічного співробітництва;
 • розв’язувати обліково-аналітичні завдання стосовно міжнародних комерційних операцій;
 • організовувати, контролювати та координувати виконання міжнародних контрактів і проектів;
 • враховувати особливості сучасної світової та національної економіки в бізнесі;
 • обґрунтовувати напрями економічної та зовнішньоекономічної політики держави.

Випускники освітньої програми “Міжнародна економіка” мають можливість працювати фахівцями та керівниками економічних підрозділів підприємств різних організаційно-правових форм, експертами та консультантами із зовнішньоекономічних питань, радниками та представниками у міжнародних організаціях, торговельно-промислових палатах, представництвах міжнародних фірм, транс­національних корпорацій, спільних підприємствах, посольствах, державних установах.

Викладання економічних дисциплін з відповідним методичним забезпеченням здійснюють висококваліфіковані викладачі, серед яких 6 докторів наук та 14 кандидатів наук. Активно використовуються інформаційні технології при підготовці та проведенні лекцій, практичних та семінарських занять (електронні посібники, автоматизовані навчальні системи, дистанційна форма навчання, електронна пошта, Інтернет-сторінки викладачів).

Кафедра організовує науково-практичні конференції з питань міжнародного науково-технічного співробітництва та управління підприємствами. Виконуються науково-дослідні роботи з актуальних економічних проблем з широким залученням аспірантів, викладачів і студентів. Проводяться щорічні кафедральні олімпіада з міжнародної економіки та конкурс наукових робіт, переможці яких беруть участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах.

Кафедра підтримує творчі зв’язки з економічними факультетами провідних технічних університетів України (Львів, Харків, Донецьк, Севастополь, Дніпропетровськ), Білорусі, Латвії, Болгарії, Німеччини, Литви, Македонії, Естонії, Польщі, Франції, Фінляндії, Угорщини, Чеської Республіки, Румунії, Ірану, Казахстану, Словацької Республіки.