Кафедра англійської мови технічного спрямування № 2 (КАМТС2), Факультет лінгвістики, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 7, пр-т Берестейський, 37к, 03056, Київ, Україна

Телефон: 204-85-37,
Електронна пошта: kamts2(at)ukr.net
Сайт:

На кафедрі працює 42 викладачі, з них 2 професори, 8 доцентів, 12 старших викладачів та 20 викладачів.

Кафедра англійської мови технічного спрямування № 2 організована в 2000 році. Основний вектор навчально-методичної та наукової діяльності кафедри – підготовка конкурентоздатних на вітчизняному та міжнародному ринках праці майбутніх фахівців галузі інженерії.У своїй викладацькій діяльності викладачі кафедри широко використовують технічні засоби навчання, новітні технології та сучасні методи викладання іноземних мов.

Завідує кафедрою проф, д.пед.н. Лавриш Юліана Едуардівна. Викладачі кафедри проводять науково-педагогічну діяльність на 9 факультетах / інститутах КПІ ім. Ігоря Сікорського, успішно навчаючи англійської мови приблизно 3850 студентів на таких факультетах та інститутах: ІТС, ІМЗ, ІХФ, ММІ, ПБФ, ФМФ, ФТІ, ІСЗЗІ, ІАТ.

Основними напрямками роботи кафедри є:

 • висококваліфіковане навчання студентів англійської мови технічного спрямування з інтеграцією освітніх цифрових технологій;
 • надання консультативної допомоги студентам, підготовки до участі в студентських олімпіадах та конференціях, до захисту кваліфікаційних робіт англійською мовою, до складання ЄВІ;
 • розробка силабусів та навчально-методичних матеріалів;
 • проведення науково-дослідницької роботи за наступними напрямками: проблеми мовно-мовленнєвої підготовки інженерів, методика навчання іноземних мов професійного спрямування, STEAM освіта

Якість навчання забезпечується використанням в навчально-виховному процесі:

 • діяльнісно-орієнтованого, проєктного та системного
 • підходів;
 • міждисциплінарної інтеграції;
 • комунікативного методу навчання;
 • системи поточного, рубіжного та підсумкового контролю оцінювання;
 • ефективної системи впровадження навчальної автономії на основі дистанційних курсів, розроблених викладачами кафедри.

Колектив кафедри здійснює роботу з розробки актуальних навчально-методичних матеріалів із навчання англійської мови технічного спрямування та підвищує свою кваліфікацію, проходячи стажування в інших провідних ВНЗ України, у Британській раді та Американському Ресурсному центрі для викладачів англійської мови. Викладачі активно працюють над складанням підручників, посібників, словників та практикумів. З кожним роком кількість виданих матеріалів викладачами збільшується, як і кількість аспірантів та докторантів.

Налагоджена дієва співпраця кафедри з випусковими кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського та із спорідненими кафедрами інших навчально-освітніх закладів. Щовесни готуються студентські наукові конференції, де студенти представляють свої доповіді на теми зі спеціальності англійською мовою. Також проводяться міждисциплінарні олімпіади з англійської мови, фізики та математики.

Процес навчання англійської мови тісно пов’язаний з характером майбутньої професійної діяльності студентів та, відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, розроблених Радою Європи, спрямований на формування іншомовної комунікативної компетентності на рівні незалежного користувача. Мультимедійні технології та інтерактивні стратегії, що запроваджуються викладачами, та комунікативна методика сприяють забезпеченню досягнення рівня володіння мовою В2, який є стандартом для ступеня бакалавра.

Удосконалення якості викладання та модернізація науково-методичного забезпечення дисциплін, що викладаються, на основі компетентнісного підходу та кредитно-модульного принципу навчання відповідно до вітчизняних та міжнародних стандартів якості навчання сприяють підвищенню професійного розвитку викладачів. Викладачі кафедри працюють у методичних робочих групах та наукових групах і проводять конференції по обміну досвідом, допомагають молодим викладачам в організації навчального процесу, організовують семінари з новітніх методик та технологій навчання англійської мови. Викладачі кафедри беруть участь у конференціях та семінарах, впроваджують нові методики навчання, співпрацюють з іншими ВЗО щодо нагальних проблем мовної підготовки. Працівники кафедри відстежують зміни та тенденції у викладанні іноземних мов та практиці їх застосування, за результатами яких публікують наукові та методичні статті у фахових виданнях та виданнях що входять до наукометричних баз.

 • Викладацька – 718-7