Основними напрямами діяльності департаменту навчально-виховної роботи у 2016 р. були навчальна робота, стипендіальне забезпечення, академічна мобільність, навчально-організаційна робота, соціальна і культурно-масова робота, фізичне виховання та спорт, розвиток інформаційного простору, патріотичне виховання, безпека на території університету.

Навчальна робота

Визначальною ланкою в роботі департаменту є контроль успішності і аналіз результатів навчання студентів. Протягом 2016 р. було організовано та проведено 4 рубіжних контролі та 2 заліково-екзаменаційні сесії, результати яких неодноразово обговорювалися на засіданнях ради з навчально-виховної роботи. У весняному семестрі обидва рубіжні контролі пройшли відповідно до графіка освітнього процесу. Атестованих з усіх дисциплін 44 %, неатестованих з трьох і більше дисциплін – 20,5 %.

У рамках застосування нових алгоритмів визначення та аналізу успішності студентів під час проведення ІІ атестації весняного семестру, як експеримент, на радіотехнічному факультеті результати атестації було внесено до електронного кампусу та імпортовано до автоматизованої системи «Деканат», що в осінньому семестрі було вже впроваджено на всіх факультетах.

Літня екзаменаційна сесія пройшла згідно з графіком. За даними факультетів, сесію складали 17466 осіб. 69,1 %  склали сесію вчасно. Розподіл якості складання сесії за факультетами та інститутами дозволяє провести аналіз та вжити необхідних заходів для покращення результатів навчання студентів.

Успішність студентів останніми роками майже не змінюється. Більша частина студентів – 57 %  навчаються на змішані оцінки, близько 30 % – на «4» та «5», 7 % – відмінники та близько 6 % – трієчники. У весняному семестрі через захворюваність та інші поважні причини 143 студентам було надано індивідуальний графік складання сесії та 35 особам – повторний курс чи академічну відпустку.

За результатами літньої сесії було відраховано 653 студенти. Загалом за семестр – 834 особи. Динаміка відрахувань показує незначне зменшення кількості відрахованих порівняно з 2015 р. Найбільша частка відрахованих – це студенти 1-2 курсів. Це ще раз підкреслює, що абітурієнти не мають стійких знань з профільних предметів і мають труднощі із засвоєнням програм ВНЗ.

Новий навчальний рік був визначним для КПІ – Київській політехніці було присвоєно ім’я Ігоря Сікорського. З цим привітав КПІшників Президент України Петро Порошенко, який відвідав 1 вересня 2016 р. наш університет і зустрівся зі студентами біля пам’ятника Ігорю Сікорському. Він сказав: «Я хочу привітати вас. Вам дуже пощастило, бо Київський політех є, безумовно, школою, якою пишається Україна і яку знають в усьому світі».

Традиційно на початку осіннього семестру з метою кращої адаптації та входження в освітній процес студентів-новачків департамент організовує та проводить із першокурсниками – українськими та іноземними студентами – ознайомчі зустрічі, присвячені особливостям навчально-виховного процесу в університеті.

На початку нового навчального року в університеті проходить що-річний огляд-конкурс на кращу академічну групу. Переможцями за результатами навчання в 2015/2016 н.р. стали групи з ФЕЛ, ІЕЕ, ТЕФ – серед технічних напрямів, а групи з ФЛ і ВПІ – серед гуманітарних.

Навчальний 2016/2017 рік розпочався з подальшого впровадження нових форм документів про вищу освіту, зокрема академічних довідок. Спільно з відділом інформаційного забезпечення навчального процесу, відділом інформатизації департаменту перспективного розвитку, видавництвом «Політехніка», Видавничо-поліграфічним інститутом, факультетом лінгвістики розроблено та впроваджено нову форму і бланк Академічної довідки європейського зразка.

Ще однією новацією стали зміни в алгоритмі проведення рубіжних контролів. Так, відповідно до «Положення про семестровий контроль та проведення атестації студентів», результати навчання фіксуються виключно в електронному кампусі та імпортуються в АС «Деканат». Цей захід дозволив не тільки автоматизувати навчальний процес, але й покращив зворотний зв’язок зі студентами.

Крім того, вперше було включено результати ректорського контролю до загальної системи оцінювання знань, що додатково має мотивувати студентів до навчання. Підсумок атестацій такий: атестованих з усіх дисциплін 43,5 %, неатестованих з трьох і більше дисциплін – 19,2 %.

Зимову заліково-екзаменаційну сесію було проведено відповідно до графіка навчального процесу. Кількість студентів, які складали зимову сесію, становила 19016 осіб, з них 67,5 % склали її вчасно. Порівняно з минулими роками показник дещо нижчий, але загалом 96 % студентів пройшли семестровий контроль.

Успішність студентів на зимових сесіях також останніми роками майже не змінюється. Більша частина студентів – 56,2 % – склали сесію на змішані оцінки, 8 % – відмінники, 29,1 % навчаються на «4» і «5»  та 6,6 % – трієчники (див. діаграму). Результати подібні до тих, які були під час літньої сесії.

У зимовий період зазвичай підвищується рівень респіраторних захворювань, що суттєво збільшує кількість індивідуальних графіків, наданих за станом здоров’я. Індивідуальний графік складання сесії через хворобу було надано  163 студентам. Через навчання за кордоном, сімейні обставини, хворобу 34 студенти в осінньому семестрі отримали академічні відпустки.

За результатами зимової екзаменаційної сесії було відраховано 756 осіб, або 4 %  загальної кількості студентів, які брали участь у сесії. Усього за семестр відраховано 1021 особу. Найбільша кількість відрахованих – на 2-му та 5-му курсах. Тенденції відрахувань за результатами зимової сесії по курсах з року в рік однакові. Це зумовлено підвищенням вимог до студентів 2-го курсу та неможливістю адаптуватись до рівня навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського студентів, які вступають на 5-й курс з інших ВНЗ.

Департамент проводить системний моніторинг відрахувань за рік. Кожен студент для нас цінний, але ми не можемо поступатися нашими високими вимогами до навчання. Так, за 2015/2016 н.р. було відраховано 1912 студентів. це менше, ніж попереднього навчального року, але порівняно з попередніми трьома роками цифри мають тенденцію до збільшення.

Окремої уваги потребує контингент студентів, аспірантів, стажистів – іноземних громадян. Станом на початок цього року в університеті навчалися 313 студентів, 61 слухач підготовчого відділення, 19 аспірантів з 45 країн світу. Переважно це громадяни з Туреччини, Азербайджану, Казахстану, Туркменістану, Еквадору, Китаю, В’єтнаму.

Результати навчання іноземних громадян показують, що більшість – понад 95 % студентів – повністю опановують навчальні програми та плани і в підсумку отримують якісну освіту.

Стипендіальне забезпечення

У 2016 р. стипендію в КПІ ім. Ігоря Сікорського отримували 65 % студентів. Станом на 1 січня 2017 р. – це 12028 осіб.

З них 11554 студенти отримували звичайні академічні стипендії, 283 студенти з числа дітей-сиріт, інвалідів, малозабезпечених та студентів з дітьми отримували соціальні стипендії, а 191 студент – іменні.

Серед іменних стипендій варто виокремити 5 стипендій Президента України, 4 стипендії Верховної Ради України, одну стипендію Кабінету Міністрів України. 28 студентів отримували іменні стипендії ректора.

Наприкінці 2016 р. департамент разом з іншими структурними підрозділами, студрадою і профкомом розпочав роботу над новими правилами призначення стипендій, розмір яких зріс у 2017 р.

Академічна мобільність

Академічна мобільність є одним із пріоритетних напрямів роботи. За останній рік за кордон з метою навчання або стажування було направлено 196 студентів. Це найвищий показник за всі роки. Результатом плідної роботи в рамках нової програми Європейського Союзу «Еrasmus+» стали 45 проектів обміну для студентів, аспірантів, викладачів та співробітників університету.

До липня 2018 р. можливістю кредитної мобільності скористаються 262 учасники. 55 % всіх проектів кредитної мобільності програми «Еrasmus+» стосуються технічних наук, 18 % – природничих; 27 % – гуманітарних та соціальних. Загальна сума фінансування, яке отримають учасники проектів мобільності КПІ ім. Ігоря Сікорського як індивідуальні стипендії, становитеме понад 1 000 000 євро.

Навчально-організаційна робота

Департаментом спільно з факультетами ведеться активна робота щодо організації всеукраїнських наукових олімпіад та залучення до них студентів. У 2016 р. було проведено ІІ етап Всеукраїнських студентських олімпіад з таких спеціальностей: «Енергетичний менеджмент», «Механотроніка в машинобудуванні», «Англійська мова», «Культурологія», «Теоретичні основи електротехніки», «Проектування видавничо-поліграфічного виробництва», «САПР та комп’ютерне моделювання в машинобудуванні».

У 2016 році 235 студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського взяли участь у 67 всеукраїнських студентських олімпіадах, де 48 студентів стали переможцями. Київська політехніка є лідером за кількістю переможців серед технічних ВНЗ (див. таблицю). Таким високим результатам сприяють, зокрема, і студентські наукові гуртки, яких в університеті загалом 25. У 2016 р. було створено студентські наукові гуртки: «Системи автоматизації», «Дослідження історії гірництва», «Новаційні технології в екології», «Електрохімія» та ін.

У липні в нашому університеті за участю 99 команд з 53 університетів 10 країн світу було проведено ХІ Відкриту міжнародну студентську олімпіаду з програмування «KPI-OPEN 2016». Загальна кількість учасників була найбільшою за весь час – 396 осіб.

У структурі департаменту функціонує Центр розвитку кар’єри, який встановлює контакти з компаніями-роботодавцями та допомагає студентам знайти гідне місце роботи. Двічі на рік департамент організовує Ярмарки вакансій. Минулого року ярмарок відвідали понад 9 тисяч студентів, узяли участь майже 90 роботодавців.

Визначною подією в житті КПІ ім. Ігоря  Сікорського був Міжнародний форум «Уроки Чорнобиля – для ядерної безпеки світу», роботі якого сприяли 8 волонтерських студентських загонів. У рамках форуму, у співдружності з департаментом міжнародного співробітництва, проведено виставку творчих робіт студентів та викладачів «Чорнобиль: 30 років потому». Представлені на виставці роботи стали результатом семи організованих упродовж 2016 р. поїздок на ЧАЕС студентів та співробітників університету.

Соціальна робота

Важливу роль у створенні сприятливих умов для самореалізації та самовдосконалення студентів відіграє студентська соціальна служба, яка спільно з соціальними працівниками студмістечка проводить різноманітні заходи, серед яких – залучення до донорства, консультації психологів, програма «Контролюй свій цукор та тиск», тестування на ВІЛ та гепатити, благодійні акції зі збору речей для малозабезпечених тощо.

У звітному році до гуртожитків студмістечка заселено 12235 студентів, з яких 3619 заселились уперше. Правом на пільги при поселенні та проживанні скористалися 399 студентів, з яких: учасників АТО – 5; дітей учасників АТО – 111; студентів, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи – 216; сиріт – 67.

Культурно-масова робота

Значне місце в університетському житті посідає культурно-масова робота, якою також опікується наш департамент. Під егідою департаменту працює Центр консолідації студентів, який організовує та проводить різноманітні заходи. У ньому створено та постійно діють гуртки з шахів, шашок го, клуб інтелектуальних ігор, кіноклуб. Постійно реалізуються проекти: конкурси «Міс» та «Містер» факультетів, лекції випускників КПІ, вечори авторської пісні, гри на гітарі, конференції. Також у Центрі консолідації студентів працює школа журналістики та школа вогняних мистецтв.

Велику роль у формуванні студентського дозвілля відіграє Центр культури та мистецтв, у якому було проведено понад 150 запланованих заходів. Постійно функціонують 16 колективів художньої самодіяльності, 6 з яких минулого року підтвердили звання народного. Крім того, з гастролями було відвідано 12 країн.

Серед культурно-масових заходів хотілося б виокремити День першокурсника, концерт до дня народження Т.Г. Шевченка, виставки творчості студентів і викладачів «Таланти КПІ», де у 2016 р. було представлено 715 робіт (153 учасники).

У ЦКМ також проводять конкурси «Королева КПІ», «Містер КПІ» та інші вже відомі та традиційні для КПІшної спільноти заходи. У 2016 р. переможцями стали: у номінації «Містер КПІ» – студент ФСП Дмитро Матухно, у номінації «Королева КПІ» – студентка ВПІ Анна Боєва.

Фізичне виховання та спорт

КПІ ім. Ігоря Сікорського має спортивні традиції та здобутки. Університет пишається переможцями міжнародних змагань зі спортивної аеробіки, гирьового спорту та спортивного орієнтування. Уже традиційною стала Спартакіада, яка минулого року проводилася з 18 видів спорту. Участь у ній взяли понад 2 000 студентів.

Переможцями та призерами всеукраїнських і міських змагань стали збірні команди з баскетболу, волейболу, спортивного орієнтування. Також 28 студентів стали переможцями та призерами всеукраїнських спортивних змагань.

Як найбільш інтелектуальний вид спорту, популярними в КПІ ім. Ігоря Сікорського є шахи. У нас навчається багато успішних шахістів. Минулого року проведено весняний та осінній Кубки ректора. Чемпіон України з класичних шахів Михайло Білоус, студент ФІОТ, представляв Україну на чемпіонаті світу в Індії.

Студенти-політехніки брали активну участь у Міжнародному велопробігу «Київська сотка 2016».

Інформаційний простір

Розвитку інформаційного простору в університеті приділяється велика увага. У 2016 р. було продовжено розвиток Радіо КПІ. В ефір постійно виходили авторські програми, інтерв’ю з представниками адміністрації, студентського та профспілкового активу, відомими випускниками КПІ. Колективом Мас-медійного центру було створено низку сюжетів та репортажів про життя КПІ ім. Ігоря Сікорського, які розміщені на офіційному каналі Радіо КПІ в YouTube.

Щотижнева газета «Київський політехнік» відома багатьом поколінням КПІшників своїми непересічними публікаціями. На шпальтах газети друкуються матеріали про навчальний процес, знаних у світі викладачів і науковців Київської політехніки, які створили та розвивали в її стінах відомі наукові школи; студентів та молодих учених, які досягли значних успіхів у навчанні, науковій роботі, мистецтві та спорті.

Спільно з департаментом міжнародного співробітництва було проведено низку зустрічей і лекцій для студентів університету з державними високопосадовцями, послами дружніх країн, представниками провідних компаній світу. Це, зокрема,  зустріч з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, послами Польщі, Індії, представником компанії «Боїнг».

Патріотичне виховання

Значну увагу департамент приділяє національно-патріотичному вихованню студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського, зокрема, прищеплюючи їм повагу до історичної пам’яті. Так, було організовано низку патріотичних заходів, зокрема вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні, зустрічі студентів з учасниками АТО та Революції гідності, інтерв’ю з ними на Радіо КПІ.

Військово-мобілізаційний відділ

Минулого року військово-мобілізаційним відділом проведено заходи на виконання Закону України «Про часткову мобілізацію». У 2016 р. на строкову військову службу призвано 30 студентів університету. Зараз у ЗСУ служать також 4 співробітники КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Департамент координує роботу штабу цивільного захисту університету. Минулого року проведено навчання з практичним відпрацюванням евакуації студентів і співробітників ІЕЕ на базі 16-го гуртожитку.

Громадське формування  з охорони громадського порядку (ГФ ОГП)

Департамент координує роботу ГФ ОГП, діяльність якого спрямована на забезпечення правопорядку на території університету, в навчальних корпусах та гуртожитках.

Попри загострення криміногенної ситуації в Києві, протягом 2016 р. кількість правопорушень на території університету загалом зменшилася на 7,5 %. Особливо слід відзначити суттєве  – на 45  %  – зменшення кількості правопорушень, скоєних студентами КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також те, що студентами не вчинено жодного кримінального злочину.

У складі ГФ ОГП другий рік працював IT-відділ відеоспостереження, працівники якого забезпечували цілодобовий контроль об’єктів охорони, здійснили 21 оперативний виклик поліції на місце скоєння правопорушення, надали доказову базу щодо 37 правопорушень, забезпечували охорону громадського порядку під час проведення 77 масових заходів на території університету.

За результатами діяльності ГФ ОГП КПІ ім. Ігоря Сікорського посіло І місце в Україні серед ГФ ОГП та отримало Подяку міського голови.

На завершення хочемо від імені департаменту подякувати за плідну співпрацю ректорату, колегам з інших департаментів та структурних підрозділів університету, а також студентському активу. Особливу вдячність висловлюємо заступникам директорів інститутів та деканів факультетів з навчально-виховної роботи.

Лише спільна праця дозволить нам подолати будь-які перешкоди на шляху до процвітання КПІ ім. Ігоря Сікорського та нашої держави в цілому, яке забезпечать наші освічені та кваліфіковані випускники.

Успіхів нам усім на цьому шляху!

Долучення Розмір
2016-dnvr.gif (20.01 КБ) 20.01 КБ