Наказ Міністерства освіти і науки України від 2023 року №
Міністр Оксен ЛІСОВИЙ

(НОВА РЕДАКЦІЯ) КОД ЄДРПОУ 02070921

ПОГОДЖЕНО:
Конференцією трудового колективу від 20 квітня 2023 року, постанова № 5

1. ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ТИПУ УНІВЕРСИТЕТУ, ЙОГО ПРАВОСУБ'ЄКТНІСТЬ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, ДАТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЙОГО УТВОРЕННЯ

2. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

3. СТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ, СТАТУС І ФУНКЦІЇ ЙОГО СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

4. ПОВНОВАЖЕННЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

5. НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ

6.2. НАГЛЯДОВА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ

6.2.2. Наглядова рада:

6.3. ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ

6.4. КВОТИ ОБРАННЯ ДО ВЧЕНОЇ РАДИ

6.5. ВЧЕНІ РАДИ ФАКУЛЬТЕТІВ, НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИХ ІНСТИТУТІВ, ФІЛІЙ ТОЩО

6.6. РЕКТОР УНІВЕРСИТЕТУ

6.7. КЕРІВНИК ФАКУЛЬТЕТУ / НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ

7. РОБОЧІ ТА ДОРАДЧІ ОРГАНИ..

8. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ РАДНИКА РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ

9. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

10. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ, ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА МАЙНА УНІВЕРСИТЕТУ

11. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВАДЖЕННЯМ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

12. ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЯКІ МОЖУТЬ ЗАЙМАТИ ПОСАДИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

13. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

14. НАУКОВІ ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ (КУРСАНТІВ, СЛУХАЧІВ), АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

15. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ УНІВЕРСИТЕТУ

1. ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ТИПУ УНІВЕРСИТЕТУ, ЙОГО ПРАВОСУБ'ЄКТНІСТЬ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, ДАТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЙОГО УТВОРЕННЯ

1.1. Цей Статут закладу вищої освіти регламентує діяльність Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

1.2. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – Університет) засновано в 1898 році як Київський політехнічний інститут імператора Олександра II.

1.3. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» є правонаступником Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

1.4. Згідно з Указом Президента України № 289/95 від 08.04.1995 р. «Про Київський політехнічний інститут» Університету надано статус національного самоврядного (автономного) державного вищого навчального закладу.

1.5. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 № 992 «Про присвоєння імені Національному технічному університету України «Київський політехнічний інститут» Університету присвоєно ім'я Ігоря Сікорського.

1.6. Університет здійснює діяльність згідно із законодавством України та цим Статутом.

1.7. Університет – багатогалузевий технічний заклад вищої освіти, що провадить інноваційну освітню діяльність за різними рівнями вищої освіти, фундаментальні та прикладні наукові дослідження, науково-технічні (експериментальні) розробки, є провідним науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових, навчально-наукових та науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань і провадить культурно-просвітницьку діяльність.

1.8. Університет є юридичною особою й здійснює цивільну правосуб'єктність у повному обсязі.

1.9. Університет утворено у формі державного закладу вищої освіти, що працює на засадах неприбутковості.

1.10. Мовою освітнього процесу в Університеті є державна мова. Застосування мов в Університеті визначається законами України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та «Про освіту». Вчена рада Університету має право прийняти рішення про викладання однієї, кількох або всіх дисциплін, виконання індивідуальних завдань та проведення контрольних заходів англійською мовою, за умови що усі здобувачі освіти, які вивчають відповідні дисципліни, володіють англійською мовою. У разі якщо є письмове звернення від одного чи більше студентів, Університет забезпечує переклад державною мовою. За бажанням здобувачів вищої освіти Університет створює можливості для вивчення ними мови корінного народу, національної меншини України як окремої дисципліни.

1.11. Університет є закладом вищої освіти, що утримується за рахунок Державного бюджету України.

1.12. Університет має самостійний баланс, розрахункові рахунки, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, торговельну марку (знак для товарів і послуг) та власну символіку.

1.13. Університет діє відповідно до ліцензій на провадження освітньої діяльності та інших видів діяльності.

1.14. Діяльність Університету здійснюється відповідно до Конституції України й законодавчих актів України, що регулюють правовідносини у сфері освіти та науки, інших нормативно-правових актів України й цього Статуту.

1.15. Університет є незалежним від політичних партій, громадських і релігійних організацій. Участь працівників, студентів, аспірантів і докторантів у діяльності політичних партій, рухів та релігійних організацій за межами

Університету не може бути підставою для будь-якого обмеження їх прав як учасників освітнього процесу.

1.16. Найменування Університету:

1.16.1. повне найменування Університету: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

1.16.2. скорочене найменування Університету: КПІ ім. Ігоря Сікорського;

1.16.3. найменування англійською мовою: National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»;

1.16.4. скорочене найменування Університету англійською мовою: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

1.17. Місцезнаходження Університету: просп. Берестейський 37, м. Київ, 03056.

1.18. Офіційний вебсайт Університету: http://kpi.ua.

1.19. Діяльність Університету провадиться на принципах:

1) автономії й самоврядування;

2) розмежування прав, повноважень і відповідальності Міністерства освіти і науки України, органів управління Університетом та його структурних підрозділів;

3) поєднання колегіальних і єдиноначальних засад;

4) незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

1.20. Права Університету як автономного та самоврядного закладу вищої освіти:

1) розробляти й реалізовувати освітні (освітньо-наукові) програми в межах ліцензованої спеціальності;

2) самостійно визначати форми навчання й форми організації освітнього процесу;

3) обирати типи програм підготовки бакалаврів і магістрів, що передбачені Міжнародною стандартною класифікацією освіти;

4) приймати на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників;

5) формувати й затверджувати власний штатний розпис відповідно до законодавства;

6) приймати остаточне рішення щодо визнання, зокрема встановлення еквівалентності здобутих в іноземних закладах вищої освіти ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук і вчених звань доцента, професора під час зарахування на навчання та/або на посаду наукового чи науково-педагогічного працівника;

7) запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково- дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу;

8) надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства;

9) самостійно розробляти й запроваджувати власні програми освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

10) самостійно запроваджувати спеціалізації, сертифікатні програми, визначати їх зміст і програми навчальних дисциплін;

11) присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти;

12) приймати рішення відповідно до законодавства про присудження і позбавлення ступенів доктора філософії, самостійно утворювати разові спеціалізовані вчені ради;

13) утворювати відповідно до законодавства заклади загальної середньої освіти за погодженням з органами місцевого самоврядування;

14) виступати засновником чи співзасновником закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, коледжів;

15) утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні підрозділи;

16) провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні посібники й наукові праці, багатотиражну газету, а також розвивати власну поліграфічну базу;

17) провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність із закладами освіти, науковими установами та іншими юридичними особами у порядку встановленому законодавством;

18) розміщувати свої навчальні, науково-дослідні й навчально-науково- виробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях;

19) брати участь у роботі міжнародних організацій;

20) запроваджувати власну символіку й атрибутику;

21) встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

22) звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері вищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у сфері вищої освіти, а також брати участь у роботі над проєктами;

23) провадити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства й цього Статуту;

24) розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання платних послуг;

25) відкривати поточні та депозитні рахунки в банках;

26) формувати на своїй базі інноваційні структури різних типів (науковий і технологічні парки, бізнес-інкубатори, акселератори, стартап-школи, малі підприємства тощо) на засадах поєднання інтересів високотехнологічних компаній, науки, освіти, бізнесу й держави з метою виконання та впровадження інноваційних проєктів;

27) встановлювати нормативи кількості осіб, що навчаються, на одну штатну посаду науково-педагогічного та наукового працівника Університету;

28) самостійно визначати статті й обсяги витрат власних надходжень;

29) присвоювати в установленому порядку вчені звання професора, доцента, старшого дослідника;

30) утворювати навчальні, навчально-наукові й навчально-науково- виробничі комплекси, наукові парки та входити до складу консорціуму;

31) видавати диплом про вищу освіту за акредитованими освітніми програмами;

32) здійснювати перерозподіл ліцензованого обсягу прийому за спеціальностями (освітніми програмами) в межах рівня вищої освіти в установленому законодавством порядку;

33) здійснювати наукову й науково-технічну експертизу відповідно до законодавства;

34) встановлювати надбавки, доплати, премії та інші види матеріального заохочення працівників відповідно до законодавства;

35) залучати інвестиції й укладати договори пайової участі в будівництві та інші договори інвестиційного характеру відповідно до законодавства;

36) виготовляти й реалізовувати сувенірну продукцію;

37) надавати житлові приміщення для тимчасового проживання громадян у порядку згідно з законодавством;

38) забезпечувати проживання, відпочинок і оздоровлення в оздоровчих підрозділах Університету відповідно до законодавства;

39) виробляти й реалізовувати продукцію громадського харчування, організовувати її споживання відповідно до законодавства;

40) здійснювати медичну практику й оздоровчу діяльність відповідно до законодавства;

41) надавати науково-технічні послуги, здійснювати рекламні заходи;

42) проводити в установленому порядку сертифікацію, випробування й стандартизацію новітнього устаткування та обладнання різного призначення українського й іноземного виробництва;

43) проєктувати, виготовляти й постачати елементи та системи, розробляти й впроваджувати технології, спрямовані на підвищення рівня безпеки робіт із джерелами іонізаційного та електромагнітного випромінювання, радіоактивними відходами, ядерним устаткуванням;

44) для науково-дослідної роботи та освітнього процесу Університет проводити діяльність з придбання, перевезення, зберігання, використання, відпускання, знищення прекурсорів згідно до списку 2 таблиці 4 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року №770;

45) проводити роботи з екологічного, енергетичного й енерго- екологічного аудиту відповідно до законодавства;

46) отримувати кошти й матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, окремих громадян, приватних установ і благодійних фондів в порядку, встановленому законодавством;

47) здійснювати реконструкцію об'єктів Університету для розроблення нових технологій, дослідно-експериментальних зразків продукції тощо;

48) проводити в установленому порядку експортно-імпортні операції для навчальних, наукових та інших потреб;

49) здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.

1.21. Зобов'язання Університету:

1) вживати заходів, зокрема через запровадження відповідних новітніх технологій, щодо запобігання й виявлення академічного плагіату в наукових роботах науково-педагогічних, педагогічних, наукових, інших працівників і здобувачів вищої освіти й притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

2) мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, у тому числі затверджену політику забезпечення дотримання учасниками освітнього процесу академічної доброчесності (кодекс честі);

3) створювати необхідні умови для здобуття вищої освіти особами з особливими освітніми потребами;

4) оприлюднювати на офіційному вебсайті, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання зобов'язань;

5) здійснювати освітню діяльність на засадах студентоцентрованого навчання.

1.22. Університет здійснює свою діяльність за принципом досягнення рівного становища жінок і чоловіків у всіх сферах його роботи, недопущення дискримінації за ознакою статі під час реалізації прав та свобод, наданих їм Конституцією й законами України.

2. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

2.1. Основною метою діяльності Університету є:

1) забезпечення умов, необхідних для здобуття особами вищої освіти й проведення наукових досліджень;

2) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями;

3) провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі.

2.2. Концепцією діяльності Університету є поєднання освітньої, наукової й інноваційної компонент.

2.3. Концепція освітньої діяльності Університету передбачає:

1) підготовку фахівців із вищою освітою за відповідними освітньо- професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти, а також підготовку докторів наук;

2) здійснення доуніверситетської підготовки, надання післядипломної освіти й підвищення кваліфікації фахівців;

3) організацію й проведення на засадах взаємодії з освітнім процесом фундаментальних і прикладних наукових досліджень, пошукових та дослідно- конструкторських робіт, запровадження у виробництво наукових розробок;

4) розробку на засадах взаємодії освіти й науки конкурентоспроможних інноваційних технологій, технічних пристроїв і систем та їх реалізацію на вітчизняному й світовому ринку;

5) провадження міжнародної діяльності у сфері освіти й науки згідно із законодавством України, посилення інтеграції Університету у світовий освітній і науковий простір;

6) підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та їх атестацію;

7) забезпечення створення належних умов для праці, відпочинку й оздоровлення працівників, здобувачів вищої освіти та докторантів;

8) фундаментальність підготовки;

9) забезпечення міждисциплінарності, системності, комплексності підготовки й гармонізації роботи Університету з ринком праці;

10) розвиток науки, технологій і виробництва;

11) підсилення безпосередньої взаємодії технічної освіти й ринку праці;

12) покращення й оновлення матеріальної бази Університету, зокрема навчально-лабораторної та дослідницької бази Університету і її інфраструктури;

13) підвищення рівня підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації за науковими напрямами, розширення присутності наукових видань у світових наукометричних базах;

14) поєднання науки, передової освіти й бізнесу;

15) охорону й управління інтелектуальною власністю;

16) розширення співпраці з закладами вищої освіти-партнерами, розвиток програм академічної мобільності;

17) автоматизацію й інформатизацію всіх технологій навчання та управління Університетом;

18) забезпечення соціального захисту членів колективу Університету;

19) втілення в життя європейської моделі університетської автономії й академічних свобод.

3. СТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ, СТАТУС І ФУНКЦІЇ ЙОГО СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

3.1. Університет функціонує відповідно до затвердженої структури Університету.

3.2. Основними структурними підрозділами Університету є факультети, навчально-наукові інститути, кафедри, науково-технічна бібліотека.

3.3. Відокремлені структурні підрозділи Університету (згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань):

3.3.1. Санаторій-профілакторій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», місцезнаходження: вулиця Борщагівська, будинок 146, місто Київ, 03056;

3.3.2. Славутицька філія Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», місцезнаходження: вулиця Героїв Дніпра, будинок 6, місто Славутич, Київська обл., 07100;

3.3.3. Державний політехнічний музей імені Бориса Патона при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», місцезнаходження: проспект Берестейський, будинок 37, корпус 6, місто Київ, 03056.

3.4. Структурними підрозділами Університету є:

3.4.1. наукові підрозділи, а саме: інститути, науково-дослідна частина, управління, відділення, комплекси, центри, відділи, лабораторії, секції, сектори, бюро, групи, філіали, науково-технічна бібліотека тощо;

3.4.2. департаменти, управління, відділи, інститут післядипломної освіти, кафедра військової підготовки, центр фізичного виховання та спорту, студмістечко, центр культури та мистецтв, оздоровчі заклади, бази відпочинку, центр студенстького харчування;

3.4.3. військовий навчальний підрозділ - Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації,

3.4.4. інші структурні підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством.

3.5. Структура Університету, утворення, реорганізація й ліквідація його структурних підрозділів ухвалюється Вченою радою Університету та вводиться в дію наказом ректора, узгодженим з виборним органом первинної профспілкової організації Університету. Статус, повноваження й функції структурних підрозділів визначаються положеннями про відповідні структурні підрозділи, що затверджуються наказом ректора Університету.

3.6. Утворення структурних підрозділів, що мають подвійне підпорядкування, здійснюється відповідно до законодавства, цього Статуту за погодженням з органами управління, у сфері управління яких знаходитиметься такий підрозділ.

4. ПОВНОВАЖЕННЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

4.1. Міністерство освіти і науки України реалізує права та обов'язки уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу стосовно Університету як центральний орган виконавчої влади у підпорядкуванні та сфері управління якого перебуває Університет.

4.2. Міністерство освіти і науки України:

1) затверджує Статут Університету та за рішенням Конференції трудового колективу Університету затверджує його у новій редакції;

2) укладає в місячний строк контракт із ректором, обраним за конкурсом у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту»;

3) за поданням конференції трудового колективу Університету достроково розриває контракт із ректором з підстав, визначених законодавством про працю, чи за порушення Статуту Університету й умов контракту;

4) здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Університету;

5) здійснює контроль за дотриманням Статуту Університету;

6) може делегувати окремі свої повноваження ректору або іншому органу управління Університету;

7) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

5. НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Наукова та науково-технічна діяльність в Університеті є невід'ємною складовою освітньої діяльності і провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти.

5.2. Основною метою наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Університету є здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу.

5.3. Основними завданнями наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Університету є:

1) одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів;

2) застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки фахівців з вищою освітою;

3) формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок.

5.4. Наукова діяльність реалізується науковими школами Університету та науковими групами. Наукова школа – це заснований визнаним науковим лідером творчий колектив з науково-педагогічних і наукових працівників Університету та їх послідовників, інтереси якого спрямовані на розв'язання довгострокових завдань і проблем, за науковою парадигмою (теоретико- методологічною моделлю) школи, пріоритетними напрямами національної та світової науки і технологій. Колектив наукової школи формується відповідно до історичних традицій Університету, спрямованих на формування поколінь професійної, наукової, інженерної та культурної еліти України. Наукова школа складається з наукових груп – груп науковців (дослідників), які на засадах самоорганізації спільно працюють над вирішенням певної наукової проблеми в межах наукової парадигми школи та спроможні ефективно реалізовувати національні та міжнародні наукові проєкти. Порядок формування та критерії започаткування та функціонування наукової школи / наукової групи здійснюються у відповідності до положення про наукові школи, затвердженому Вченою радою Університету.

5.5. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність спрямована на досягнення цілей і державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності та передбачає забезпечення Університетом показників для університетів дослідницького типу, досягнення показників провідних технічних університетів світу.

Для цього Університет спрямовує свою наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність на:

1) досягнення стратегічних завдань розвитку економіки та суспільства;

2) досягнення високого рівня розвитку науки і техніки;

3) примноження національного багатства на основі використання наукових та науково-технічних досягнень;

4) створення умов для досягнення високого рівня життя кожного громадянина, його фізичного, духовного та інтелектуального розвитку шляхом використання сучасних досягнень науки і техніки;

5) зміцнення національної безпеки на основі використання наукових та науково-технічних досягнень;

6) створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової і науково-технічної діяльності;

7) забезпечення вільного розвитку наукової та науково-технічної творчості;

8) сприяння розвитку наукової і науково-технічної діяльності у підприємницькому секторі;

9) інтеграцію вітчизняного сектору наукових досліджень і науково- технічних (експериментальних) розробок у світовий науковий та європейський дослідницький простір.

10) одержання й використання нових наукових знань та науково- технічних результатів для розв'язання наукових, технологічних, інженерних, економічних, соціальних і гуманітарних проблем, створення наукоємної продукції;

11) інтеграцію наукової, освітньої й інноваційної діяльності в Університеті;

12) формування сучасного наукового кадрового потенціалу, зокрема за допомогою підготовки кадрів вищої кваліфікації (докторів філософії і докторів наук);

13) безпосередню участь здобувачів вищої освіти у проведенні наукових досліджень та інноваційній діяльності.

5.6. Для здійснення інноваційної діяльності, забезпечення ефективного використання наукового потенціалу Університету й впровадження інноваційних продуктів і технологій Університет:

1) створює й розвиває інноваційні структури на базі Університету (наукові парки, зокрема Науковий парк «Київська Політехніка», технопарки, інноваційні парки, бізнес-інкубатори, акселератори, стартап-школи, зокрема стартап-школу «Sikorsky Challenge» тощо);

2) удосконалює механізми функціонування інноваційних структур Університету;

3) бере участь у створенні науково-навчальних, науково-дослідних об'єднань, інноваційних структур та інших організаційних форм кооперації;

4) стимулює винахідництво, комерціалізацію, трансфер технологій Університету;

5) забезпечує набуття, охорону й захист прав інтелектуальної власності на результати наукової діяльності;

6) розвиває розроблені в Університеті інноваційні продукти і технології, сприяє їх представленню на виставках і фестивалях інноваціних проєктів, зокрема у Міжнародному фестивалі «Sikorsky Challenge», сприяє створенню і розвитку стартап-компаній в інноваційному середовищі Університету;

7) впроваджує результати наукових досліджень та інноваційних розробок у виробництво, інші галузі економіки тощо.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ

6.1. Особливості управління Університетом базуються на засадах: поєднання освіти, науки й інновацій, розвитку та підвищення якості освітньої діяльності, конкурентоздатності й конкурентоспроможності, залучення додаткових фінансових ресурсів за допомогою розвитку наукової, науково- технічної та інноваційної діяльності Університету і її інтеграції з виробництвом та бізнесом.

6.2. НАГЛЯДОВА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ

6.2.1. Наглядова рада Університету (далі – Наглядова рада) створюється за рішенням Міністерства освіти і науки України, метою якої є сприяння розробці стратегії й розв'язанню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення діяльності з основних напрямів розвитку та здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Університету з державними органами й органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб'єктами господарської діяльності в інтересах розвитку й підвищення якості освітньої діяльності та конкурентоспроможності Університету, здійснення громадського контролю за його діяльністю для забезпечення нагляду за управлінням майном Університету, додержанням мети його створення.

6.2.2. Наглядова рада:

1) розглядає способи перспективного розвитку Університету, сприяє адміністрації Університету в реалізації державної політики з підготовки, підвищення кваліфікації фахівців і виконання наукових розробок для потреб економіки України;

2) надає допомогу в розвитку наукової діяльності Університету, у визначенні пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень, що спрямовані на інноваційний розвиток держави, аналізує їх ефективність та сприяє впровадженню результатів цих досліджень у практику;

3) здійснює контроль за діяльністю керівництва Університету, заслуховує звіти ректора Університету про виконання основних завдань закладу;

4) розглядає питання бюджетного фінансування Університету, а також звіти про використання бюджетних та інших коштів;

5) розробляє пропозиції щодо основних напрямів освітньої, наукової, методичної, видавничої, адміністративно-господарської діяльності, форм фінансового й матеріально-технічного забезпечення, а також міжнародного співробітництва Університету;

6) сприяє налагодженню взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, навчальними й науковими закладами України та інших держав, співробітництва з підприємствами, установами та організаціями.

6.2.3. Персональний склад Наглядової ради затверджується Міністерством освіти і науки України. До складу Наглядової ради не можуть входити здобувачі вищої освіти й працівники Університету.

6.2.4. Строк повноважень затвердженого складу Наглядової ради становить п'ять років.

6.2.5. Члени Наглядової ради мають право:

  • брати участь у роботі конференції трудового колективу Університету з правом дорадчого голосу;
  • брати участь у визначенні стратегії розвитку Університету та контролювати її виконання;
  • сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
  • аналізувати та оцінювати діяльність Університету та ректора;
  • контролювати виконання кошторису та/або бюджету Університету і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов'язковими для розгляду ректором;
  • вносити Міністерству освіти і науки України подання про заохочення або відкликання ректора Університету з підстав, визначених законом.

6.2.6. Основною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться за рішенням голови Наглядової ради в разі потреби. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Наглядової ради. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні.

6.2.7. Рішення Наглядової ради, ухвалені в межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду адміністрацією Університету.

6.3. ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ

6.3.1. Вчена рада є колегіальним органом управління Університету, який утворюється строком на п'ять років, склад якого затверджується наказом ректора Університету протягом п'яти робочих днів від дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

6.3.2. Вчена рада Університету:

1) визначає стратегію й перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;

2) розробляє й подає конференції трудового колективу Університету проєкт Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;

4) визначає систему й затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

5) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;

6) ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію й ліквідацію структурних підрозділів;

7) обирає строком на п'ять років за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів (начальників) кафедр, які не можуть перебувати на посаді більш ніж два строки;

8) затверджує освітні програми й навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

9) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

10) затверджує зразок і порядок виготовлення документів про вищу освіту, зокрема спільних і подвійних дипломів;

11) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

12) оцінює наукову і науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

13) присвоює вчені звання професора, доцента й старшого дослідника та подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;

14) приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені й вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

15) має право вносити подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, цим Статутом, контрактом, яке розглядається конференцією трудового колективу Університету;

16) затверджує правила прийому до Університету;

17) затверджує положення про організацію освітнього процесу та положення про наукову і науково-технічну діяльність;

18) затверджує порядок проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) та порядок проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад наукових працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів);

19) приймає рішення щодо власних надходжень Університету, отриманих від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою й навчально- виробничою діяльністю, щодо благодійних внесків і грантів, що зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків;

20) розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до положення про Вчену раду Університету.

6.3.3. Діяльність Вченої ради Університету визначається положенням про Вчену раду Університету.

6.3.4. Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням із числа членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради. На першому засіданні новообраного складу Вченої ради Університету й до моменту обрання голови Вченої ради нового складу засідання проводить ректор Університету.

6.3.5. Вибори до складу Вченої ради Університету починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

6.3.6 При Вченій раді Університету можуть утворюватися комісії Вченої ради для напрацювання пропозицій і рекомендацій щодо основних напрямів діяльності Університету та винесення їх на розгляд Вченої ради Університету.

6.4. КВОТИ ОБРАННЯ ДО ВЧЕНОЇ РАДИ

6.4.1. Склад Вченої ради Університету складається не менш як на 75 відсотків із наукових, науково-педагогічних працівників Університету і не менш як на 10 відсотків – виборних представників із числа студентів (курсантів). За рішенням Вченої ради Університету до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців.

6.4.2. До складу Вченої ради Університету відповідно до квот, визначних цим Статутом, входять:

1) за посадами: ректор, проректори, декани факультетів, директори навчально-наукових інститутів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, голова профспілкового комітету Університету;

2) виборні представники, які представляють наукових, науково- педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, докторів наук, професорів, кандидатів наук, докторів філософії, по 1 представнику від кожної кафедри, та виборні представники з числа наукових, науково-педагогічних працівників, що здійснили значний внесок у розвиток Університету до 10% від складу Вченої ради Університету за поданням вчених рад факультетів / навчально-наукових інститутів та керівників інших структурних підрозділів до Голови Вченої ради Університету;

3) виборні представники, які представляють інших працівників Університету, і які працюють у ньому на постійній основі – до 5% від складу Вченої ради;

4) виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів- стажистів – 2 особи;

5) голова профспілкового комітету студентів Університету – 1 особа;

6) керівники органів студентського самоврядування Університету – 2 особи;

7) голова Ради молодих вчених Університету – 1 особа;

8) виборні представники з числа студентів (курсантів) – по 1 студенту від кожного факультету / навчально-наукового інституту.

6.4.3. Виборні представники з числа працівників Університету обираються конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів (курсантів) обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.

6.4.4. Засідання Вченої ради Університету вважається правомочним, якщо на ньому присутні дві третини від загальної кількості членів Вченої ради. Рішення Вченої ради Університету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Вченої ради. Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказом ректора Університету.

6.4.5. Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам структурних підрозділів.

6.5. ВЧЕНІ РАДИ ФАКУЛЬТЕТІВ, НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИХ ІНСТИТУТІВ, ФІЛІЙ ТОЩО

6.5.1. В Університеті діють вчені ради факультетів, навчально-наукових інститутів, філій тощо, повноваження яких визначаються Вченою радою Університету. Склад відповідних вчених рад підрозділів формується відповідно до квот, визначених Вченою радою Університету. Діяльність вчених рад структурних підрозділів визначається положенням про вчену раду структурних підрозділів.

6.5.2. До складу Вченої ради підрозділу входять за посадами: керівник підрозділу, заступники керівника, завідувачі кафедр, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються відкритим голосуванням на засіданні кафедри – 1 особа з кафедри, керівник профспілкового бюро первинної профспілкової організації працівників, керівник профспілкового бюро первинної профспілкової організації студентів підрозділу, керівник органу студентського самоврядування підрозділу.

Водночас не менш як 75 відсотків складу Вченої ради підрозділу повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники факультету / навчально- наукового інституту і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів (курсантів). Вчена рада підрозділу утворюється строком на п'ять років і затверджується наказом ректора.

6.6. РЕКТОР УНІВЕРСИТЕТУ

6.6.1. Ректор здійснює безпосереднє управління діяльністю Університету відповідно до законодавства, Статуту й контракту.

6.6.2. Ректор несе повну відповідальність за результати роботи Університету.

6.6.3. Ректор є представником Університету у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, міжнародними й іноземними організаціями, юридичними та фізичними особами, діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законодавством і цим Статутом.

6.6.4. Ректор Університету в межах наданих повноважень:

1) організовує діяльність Університету;

2) вирішує питання фінансово-господарської діяльності Університету, затверджує його структуру й штатний розпис;

3) видає накази й розпорядження, дає обов'язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу та структурними підрозділами Університету доручення;

4) має право підпису документів і документації Університету;

5) відповідає за результати діяльності Університету перед Міністерством освіти і науки України або уповноваженим ним органом (особою);

6) є розпорядником майна і коштів;

7) забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає договори;

8) призначає на посаду й звільняє з посади працівників;

9) забезпечує охорону праці, дотримання законності й порядку;

10) визначає функціональні обов'язки працівників;

11) формує контингент осіб, які навчаються в Університеті;

12) відраховує з Університету й поновлює на навчання здобувачів вищої освіти за погодженням з органами студентського самоврядування та первинними профспілковими організаціями осіб, які навчаються (якщо ця особа є членом профспілки), з підстав, установлених законодавством;

13) забезпечує організацію й здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін;

14) контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;

15) здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково- педагогічних, наукових та інших працівників;

16) забезпечує створення умов для здійснення дієвого й відкритого громадського контролю за діяльністю Університету;

17) сприяє й створює умови для діяльності органів студентського самоврядування, організацій профспілок працівників Університету та студентів, громадських організацій, які діють в Університеті;

18) сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої освіти, зміцненню спортивно-оздоровчої бази Університету, створює належні умови для масових занять спортом;

19) спільно з виборними органами первинних організацій профспілок працівників Університету та студентів подає для затвердження конференції трудового колективу Університету Правила внутрішнього розпорядку й Колективний договір і після затвердження підписує їх;

20) відповідає за провадження освітньої, наукової, науково-технічної й інноваційної діяльності в Університеті, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого та іншого майна Університету;

21) щороку звітує перед Міністерством освіти і науки України та конференцією трудового колективу Університету й оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність на офіційному вебсайті Університету;

22) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

6.6.5. Ректор може делегувати частину своїх повноважень проректорам, директорам навчально-наукових інститутів, деканам факультетів, керівникам структурних підрозділів відповідно до функціональних обов'язків керівного складу Університету, що встановлюється виданими в установленому порядку дорученнями. Ректор може надавати право вчиняти юридично значимі дії іншим особам, що встановлюється виданими в установленому порядку довіреностями

6.6.6. Ректор Університету за згодою більшості від повного складу конференції трудового колективу факультету (навчально-наукового інституту) призначає керівника факультету (навчально-наукового інституту) строком до п'яти років та укладає з ним контракт.

6.6.7. Ректор Університету відповідно до законодавства та Колективного договору визначає порядок та розмір доплат, надбавок, премій, матеріальної допомоги й заохочення педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників Університету.

6.6.8. Обрання ректора Університету:

6.6.8.1. Ректор Університету обирається шляхом таємного голосування строком на п'ять років у порядку, передбаченому Законом України «Про вищу освіту».

6.6.8.2. Вибори ректора Університету проводяться з дотриманням таких принципів: відкритості, гласності, таємного й вільного волевиявлення, добровільної участі у виборах, демократичності, забезпечення рівності прав учасників виборів.

6.6.8.3. Кандидат на посаду ректора Університету повинен володіти державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови, мати вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 років. Кандидат на посаду ректора Університету має бути громадянином України.

6.6.8.4. Одна й та сама особа не може бути ректором Університету більше ніж два строки.

6.6.8.5. Не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов'язків) на посаду ректора Університету особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

6) підпадає під дію частини третьої статті 1 Закону України «Про очищення влади».

6.6.8.6. Процедура обрання ректора Університету складається з таких етапів:

1) оголошення конкурсу й прийом документів від претендентів на посаду ректора;

2) підготовка виборів;

3) проведення виборів.

6.6.8.7. Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на заміщення посади ректора Університету не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка займає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень ректора Університету конкурс оголошується протягом тижня з дня утворення вакансії.

Міністерство освіти і науки України протягом двох місяців із дня оголошення конкурсу на посаду ректора Університету приймає пропозиції щодо претендентів на посаду ректора Університету, протягом десяти днів із дня завершення терміну подання відповідних пропозицій вносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам Закону України «Про вищу освіту», до Університету для голосування.

6.6.8.8. Брати участь у виборах ректора Університету мають право:

1) кожен науковий, науково-педагогічний і педагогічний штатний працівник Університету;

2) представники з числа інших штатних працівників, які обираються відповідними працівниками шляхом прямих таємних виборів;

3) виборні представники з числа студентів (курсантів), які обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.

6.6.8.9. При цьому загальна кількість (повний склад) наукових, науково- педагогічних і педагогічних працівників Університету повинна становити не менше 75 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах; кількість виборних представників з числа інших працівників вищого навчального закладу – до 10 відсотків, а кількість виборних представників із числа студентів (курсантів) – не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах.

6.6.8.10. Особливості виборчої системи ректора Університету регулюються Законом України «Про вищу освіту», з урахуванням Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 року № 726 (зі змінами) та цим Статутом.

6.6.8.11. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли більше 50 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах, кожен з яких має один голос і голосує особисто.

Якщо у виборах взяли участь дві або більше особи (кандидатури), і жодна з них не набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, на сьомий календарний день після проведення першого туру проводиться другий тур виборів.

До бюлетенів для голосування у другому турі виборів включаються дві особи (кандидатури), які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів.

6.6.8.12. Обраною ректором Університету вважається особа (кандидатура), яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, а в разі проведення другого туру – більше 50 відсотків голосів осіб, які взяли участь у голосуванні.

З особою, обраною ректором Університету, Міністерство освіти і науки укладає контракт строком на п'ять років не пізніше одного місяця з дня її обрання, із визначенням у контракті цільових показників діяльності Університету досягнення яких повинна забезпечити особа (кандидатура) на посаді ректора Університету в разі підписання контракту, механізмів перевірки досягнення таких цільових показників, а також термінів для їх досягнення.

У разі якщо особа (кандидатура), обрана відповідно до Закону України

«Про вищу освіту» ректором Університету, не пройшла спеціальної перевірки, Міністерство освіти і науки України протягом семи календарних днів після закінчення спеціальної перевірки оголошує новий конкурс на заміщення посади ректора Університету.

У разі якщо вибори визнані такими, що не відбулися, або якщо жодна з осіб (кандидатур) не набрала необхідної кількості голосів, протягом тижня з дня встановлення результатів виборів оголошується новий конкурс на заміщення посади ректора Університету.

6.6.9. Ректор Університету може бути звільнений з посади Міністерством освіти і науки України, а також у зв'язку з прийняттям рішення про його відкликання конференцією трудового колективу Університету, яка його обрала на посаду з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення цього Статуту й умов контракту.

6.6.10. Подання про відкликання ректора може бути внесено до конференції трудового колективу Університету не менш як половиною складу Наглядової або Вченої ради Університету.

Рішення про відкликання ректора Університету приймається більшістю голосів за умови присутності не менш як двох третин складу конференції трудового колективу Університету.

6.7. КЕРІВНИК ФАКУЛЬТЕТУ / НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ

6.7.1. Керівництво факультетом здійснює декан, навчально-науковим інститутом – директор (начальник).

6.7.2. Права й обов'язки декана факультету / директора навчально- наукового інституту визначаються Статутом Університету, положенням про відповідний факультет / навчально-науковий інститут, дорученням ректора, виданим декану факультету / директору навчально-наукового інституту, контрактом та посадовою інструкцією декана факультету / директора навчально-наукового інституту.

6.7.3. Особливості повноважень і обов'язків начальника Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації й завідувача кафедри військової підготовки Університету визначаються нормативно-правовими актами державного органу, до сфери управління якого належить Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації й кафедра військової підготовки.

6.7.4. Порядок обрання й відкликання декана факультету / директора навчально-наукового інституту:

6.7.4.1. Ректор Університету за згодою більшості від повного складу конференції трудового колективу факультету / навчально-наукового інституту Університету призначає декана факультету / директора навчально-наукового інституту та укладає з ним контракт до п'яти років.

6.7.4.2. Декан факультету / директор навчально-наукового інституту здійснює свої повноваження на постійній основі.

6.7.4.3. Порядок обрання декана факультету / директора навчально- наукового інституту визначається відповідним порядком, затвердженим рішенням Вченої ради Університету.

6.7.4.4. Декан факультету / директор навчально-наукового інституту може бути звільнений з посади ректором Університету за поданням Вченої ради Університету або конференції трудового колективу факультету / навчально- наукового інституту з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення цього Статуту й умов контракту. Пропозиція про звільнення декана факультету / директора навчально-наукового інституту вноситься до конференції трудового колективу факультету / навчально-наукового інституту не менш як половиною голосів статутного складу Вченої ради факультету / навчально-наукового інституту. Пропозиція про звільнення декана факультету / директора навчально-наукового інституту приймається не менш як двома третинами голосів статутного складу конференції трудового колективу факультету / навчально-наукового інституту.

6.7.4.5. Ректор Університету в разі утворення нового факультету / навчально-наукового інституту призначає виконувача обов'язків декана факультету / директора навчально-наукового інституту на строк до проведення виборів декана факультету / директора навчально-наукового інституту, але не більш як на рік.

6.7.4.6. Обрання, призначення й звільнення з посади керівника філії Університету здійснюються в порядку, встановленому цим розділом.

6.7.4.7. Одна й та сама особа не може бути керівником факультету (навчально-наукового інституту), коледжу, територіально відокремленого структурного підрозділу Університету більш як 10 років.

6.7.4.8. Начальник Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації й завідувач кафедри військової підготовки призначається на посаду за конкурсом. Порядок проведення конкурсу начальника Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації й завідувача кафедри військової підготовки Університету визначаються нормативно-правовими актами державного органу, до сфери управління якого належить Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації й кафедра військової підготовки, за погодженням із Міністерством освіти і науки України.

7. РОБОЧІ ТА ДОРАДЧІ ОРГАНИ

7.1. Для вирішення поточних питань діяльності Університету утворюються робочі органи – ректорат, деканати, приймальна комісія, адміністративна рада тощо.

7.2. Із метою вироблення стратегії й напрямів провадження освітньої та/або наукової діяльності Університету ректор Університету має право утворювати на громадських засадах дорадчі (дорадчо-консультативні) органи (комісії, ради, зокрема студентську, наукову раду тощо).

7.3. Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються рішенням Вченої ради Університету і вводяться в дію наказом ректора Університету.

8. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ РАДНИКА РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ

8.1. Після виходу на пенсію з посади ректора особа, яка працювала на цій посаді не менш як 10 років поспіль, може бути призначена радником ректора за рахунок власних надходжень Університету.

8.2. Призначення радника ректора здійснюється Вченою радою Університету за поданням ректора та вводиться в дію відповідним наказом.

8.3. Посадовий оклад радника ректора встановлюється в розмірі посадового окладу ректора Університету, що діяв на дату його звільнення з посади (з подальшими змінами). Особа, яка працює на посаді радника ректора, має право на встановлення доплат і надбавок обов'язкового та стимулюючого характеру, передбачених чинним законодавством. На радника ректора також поширюється дія системи матеріального заохочення працівників, що запроваджена в Університеті відповідно до Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом Університету.

9. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

9.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету є конференція трудового колективу Університету, включаючи виборних представників з числа студентів (курсантів).

9.2. Конференція трудового колективу Університету:

1) погоджує за поданням Вченої ради Університету Статут Університету чи зміни (доповнення) до нього;

2) заслуховує щороку звіт ректора Університету й оцінює його діяльність;

3) обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;

4) розглядає за обґрунтованим поданням Наглядової ради або Вченої ради Університету питання про дострокове припинення повноважень ректора Університету;

5) затверджує Правила внутрішнього розпорядку Університету й Колективний договір;

6) розглядає інші питання діяльності Університету.

9.3. В конференції трудового колективу Універистету повинні бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу Університету, а саме:

  • не менш як 75 відсотків складу делегатів повинні становити наукові, науково-педагогічні й педагогічні працівники Університету, які працюють в ньому на постійній основі;
  • не менш як 15 відсотків складу делегатів – виборні представники з числа студентів (курсантів), які обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів, решта складу делегатів – інші категорії працівників Університету.

9.4. Конференція трудового колективу Університету скликається не рідше одного разу на рік.

9.5. Порядок скликання й прийняття рішень конференцією трудового колективу Університету визначається цим Статутом.

9.6. Порядок скликання й прийняття рішень конференцією трудового колективу Університету:

9.6.1. Скликання чергової конференції трудового колективу Університету здійснюється на підставі спільного рішення ректора й профспілкового комітету Університету, оформленого відповідним протоколом.

9.6.2. Конференція трудового колективу скликається профспілковим комітетом Університету без погодження з ректором, якщо останній протягом 5 (п'яти) робочих днів не надав згоди на скликання чергової конференції трудового колективу.

9.6.3. Скликання позачергової конференції трудового колективу Університету здійснюється на підставі письмового подання, підписаного не менш як однією третиною штатних працівників Університету, або рішенням Вченої ради Університету.

9.6.4. Норма представництва делегатів від працівників і студентів (курсантів) факультетів / навчально-наукових інститутів та підрозділів Університету затверджується Вченою радою Університету за поданням профспілкового комітету.

9.6.5. До складу делегатів конференції входять ректор, проректори, головний бухгалтер, голова профспілкового комітету Університету й голова профспілкового комітету студентів Університету.

9.6.6. Делегати від працівників на конференцію трудового колективу Університету обираються на конференціях трудових колективів факультетів / навчально-наукових інститутів, а також на загальних зборах (конференціях) працівників структурних підрозділів.

9.6.7. Делегати від студентів (курсантів) обираються шляхом прямих таємних виборів на факультетах / у навчально-наукових інститутах відповідно до положення, затвердженого конференцією трудового колективу Університету.

9.6.8. Конференція трудового колективу є легітимною в разі присутності на ній не менше двох третин від загальної кількості обраних делегатів.

9.6.9. Конференцію відкриває голова профспілкового комітету.

9.6.10. Конференція простою більшістю голосів присутніх делегатів приймає рішення про обрання робочих органів конференції, головуючого на ній та секретаря, а також затверджує порядок денний і регламент роботи.

9.6.11. Рішення конференції трудового колективу Університету приймаються простою більшістю голосів за наявності кворуму.

9.7. Органом громадського самоврядування факультету / навчально- наукового інституту є конференція трудового колективу факультету / навчально-наукового інституту, включаючи виборних представників з числа осіб, які навчаються на факультеті / у навчально-науковому інституті.

9.8. Конференція трудового колективу факультету / навчально-наукового інституту:

1) оцінює діяльність декана факультету / директора навчально-наукового інституту;

2) затверджує річний звіт про діяльність факультету / навчально- наукового інституту;

3) затверджує колективний договір факультету / навчально-наукового інституту;

4) подає ректору Університету пропозиції щодо відкликання з посади керівника факультету / навчально-наукового інституту з підстав, передбачених законодавством України, цим Статутом, укладеним із ним контрактом за поданням не менш як двох третин голосів складу органу громадського самоврядування факультету / навчально-наукового інституту;

5) обирає виборних представників до Вченої ради факультету / навчально-наукового інституту;

6) обирає делегатів до конференції трудового колективу Університету.

9.9. До складу конференції трудового колективу факультету / навчально- наукового інституту входять:

1) не менше 75 відсотків – наукові, науково-педагогічні працівники факультету / навчально-наукового інституту, які працюють в Університеті на постійній основі;

2) не менше 15 відсотків – виборні представники з числа студентів (курсантів), які обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.

3) решту складу делегатів – інші категорії працівників факультету / навчально-наукового інституту.

9.10. Конференція трудового колективу факультету / навчально- наукового інституту скликається не рідше одного разу на рік.

9.11. Порядок скликання й прийняття рішень конференцією трудового колективу факультету / навчально-наукового інституту визначається цим Статутом.

9.12. Порядок скликання й прийняття рішень конференцією трудового колективу факультету / навчально-наукового інституту:

9.12.1. Скликання чергової конференції трудового колективу факультету / навчально-наукового інституту здійснюється на підставі спільного рішення декана / директора й профспілкового бюро первинної профспілкової організації працівників, оформленого відповідним протоколом.

9.12.2. Конференція трудового колективу скликається профспілковим бюро первинної профспілкової організації працівників факультету / навчально- наукового інституту без погодження з деканом / директором, якщо останній протягом 5 (п'яти) робочих днів не надав згоди на скликання чергової конференції трудового колективу.

9.12.3. Скликання позачергової конференції трудового колективу факультету / навчально-наукового інституту здійснюється на підставі письмового подання, підписаного не менш як однією третиною штатних працівників факультету / навчально-наукового інституту, або рішення Вченої ради Університету чи Вченої ради факультету / навчально-наукового інституту.

9.12.4. Норма представництва делегатів від працівників та студентів (курсантів) кафедр факультету / навчально-наукового інституту затверджується Вченою радою факультету / навчально-наукового інституту за поданням профспілкового бюро працівників.

9.12.5. До складу делегатів конференції факультету / навчально- наукового інституту за посадами входять декан факультету / директор навчально-наукового інституту, заступники декана / директора, провідний бухгалтер, голова профспілкового бюро первинної профспілкової організації працівників й голова профспілкового бюро первинної профспілкової організації студентів.

9.12.6. Делегати від працівників на конференцію трудового колективу факультету / навчально-наукового інституту обираються на засіданнях кафедр факультетів / навчально-наукових інститутів.

9.12.7. Делегати від студентів (курсантів) обираються шляхом прямих таємних виборів на кафедрах відповідно до положення, затвердженого конференцією трудового колективу Університету.

9.12.8. Конференція трудового колективу факультету / навчально- наукового інституту є легітимною в разі присутності на ній не менше двох третин від загальної кількості обраних делегатів.

9.12.9. Конференцію відкриває голова профспілкового бюро первинної профспілкової організації працівників.

9.12.10. Конференція простою більшістю голосів присутніх делегатів приймає рішення про обрання робочих органів конференції, головуючого на ній та секретаря, а також затверджує порядок денний і регламент роботи.

9.12.11. Рішення конференції трудового колективу факультету / навчально-наукового інституту приймаються простою більшістю голосів за наявності кворуму.

9.13. Органом громадського самоврядування структурного підрозділу (крім факультетів / навчально-наукових інститутів) є загальні збори або конференція трудового колективу структурного підрозділу.

9.14. Загальні збори проводяться у структурних підрозділах, загальна кількість штатних працівників яких не перевищує 100 осіб. У структурних підрозділах, загальна кількість штатних працівників яких перевищує 100 осіб, проводиться конференція трудового колективу структурного підрозділу.

9.15. Загальні збори або конференція трудового колективу структурного підрозділу:

1) оцінює діяльність керівника структурного підрозділу;

2) затверджує річний звіт про діяльність структурного підрозділу;

3) затверджує колективний договір структурного підрозділу;

4) подає ректору Університету пропозиції щодо відкликання з посади керівника структурного підрозділу з підстав, передбачених законодавством України, цим Статутом;

5) обирає делегатів до конференції трудового колективу Університету.

9.16. Загальні збори або конференція трудового колективу структурного підрозділу скликається не рідше одного разу на рік.

9.17. Порядок скликання й прийняття рішень загальними зборами або конференцією трудового колективу структурного підрозділу визначається цим Статутом.

9.18. Порядок скликання й прийняття рішень загальними зборами або конференцією трудового колективу структурного підрозділу (крім факультетів / навчально-наукових інститутів):

9.18.1. Скликання чергових загальних зборів або конференції трудового колективу структурного підрозділу здійснюється на підставі спільного рішення керівника структурного підрозділу й профспілкового бюро первинної профспілкової організації працівників, оформленого відповідним протоколом.

9.18.2. Загальні збори або конференція трудового колективу скликається профспілковим бюро первинної профспілкової організації працівників структурного підрозділу без погодження з керівником, якщо останній протягом 5 (п'яти) робочих днів не надав згоди на скликання чергових загальних зборів (конференції) трудового колективу.

9.18.3. Скликання позачергових загальних зборів або конференції трудового колективу структурного підрозділу здійснюється на підставі письмового подання, підписаного не менш як однією третиною штатних працівників структурного підрозділу, або рішення Вченої ради Університету.

9.18.4. Норма представництва делегатів від працівників у разі проведення конференції трудового колективу підрозділу затверджується рішенням профспілкового бюро первинної профспілкової організації працівників.

9.18.5. До складу учасників (делегатів) загальних зборів або конференції трудового колективу структурного підрозділу за посадами входять керівник структурного підрозділу, бухгалтер і голова профспілкового бюро первинної профспілкової організації працівників.

9.18.6. Загальні збори або конференція трудового колективу є легітимними в разі присутності на них не менше двох третин від загальної кількості учасників (обраних делегатів).

9.18.7. Загальні збори або конференцію відкриває голова профспілкового бюро первинної профспілкової організації працівників.

9.18.8. Загальні збори або конференція простою більшістю голосів присутніх учасників (делегатів) приймає рішення про обрання робочих органів, головуючого та секретаря, а також затверджує порядок денний і регламент роботи.

9.18.9. Рішення загальних зборів або конференції трудового колективу структурного підрозділу приймаються простою більшістю голосів за наявності кворуму.

10. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ, ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА МАЙНА УНІВЕРСИТЕТУ

10.1. Фінансування Університету здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України на умовах державного замовлення на оплату послуг із підготовки фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, із дотриманням принципів цільового й ефективного використання коштів, публічності та прозорості в прийнятті рішень.

Планування й напрями використання коштів здійснюються відповідно до вимог законодавства.

10.2. Джерелами фінансування діяльності Університету є:

10.2.1. кошти загального фонду Державного бюджету України на оплату послуг із підготовки фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів та виконання науково-дослідних робіт;

10.2.2. кошти спеціального фонду Державного бюджету України:

1) надходження від плати за послуги, що надаються Університетом згідно із законодавством;

2) інші джерела власних надходжень Університету.

10.3. Джерела формування матеріально-технічної бази Університету:

1) майно, передане Університетові;

2) кошти, отримані із загального та спеціального фондів Державного бюджету;

3) фінансова допомога міжнародних організацій, вітчизняних та іноземних інвесторів;

4) благодійні внески, гранти, дарунки та пожертвування юридичних і фізичних осіб;

5) надходження від надання платних послуг;

6) інше майно й кошти, набуті на підставах, дозволених законодавством України.

10.4. Оплата праці в Університеті, в тому числі форми й система оплати праці, здійснюється згідно із законодавством України, зокрема з Указом Президента України «Питання Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут» від 30.08.2004 № 1023, а також згідно з Колективним договором Університету, та закріплюється у відповідних положеннях, які затверджуються наказом ректора Університету.

10.5. У межах визначених в установленому порядку коштів загального фонду на оплату праці та в межах наявних в Університеті власних надходжень, Університет має право самостійно формувати штатний розпис науково- педагогічних, наукових, педагогічних та інших працівників відповідно до структури Університету, визначати розміри надбавок, доплат, премій, матеріальної допомоги працівникам Університету у відповідності з Колективним договором Університету із дотриманням вимог законодавства

10.6. Відповідно до законодавства та з урахуванням організаційно- правової форми Університету з метою забезпечення його статутної діяльності Міністерством освіти і науки України закріплюються на основі права господарського відання будівлі, споруди, майнові комплекси, комунікації, службове житло тощо. Майно закріплене за Університетом на праві господарського відання не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню, відчуженню, приватизації або використанню не за призначенням, передачі у власність юридичним, фізичним особам без згоди Міністерства освіти і науки України й конференції трудового колективу Університету, крім випадків, передбачених законодавством.

Матеріально-технічна база Університету включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності.

Передача в оренду Університетом закріплених за ним на праві господарського відання об'єктів власності здійснюється без права їх викупу відповідно до законодавства.

Будівлі, споруди й приміщення Університету повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами та стандартами з урахуванням потреб осіб з інвалідністю. Якщо відповідні об'єкти неможливо повністю пристосувати до потреб осіб з інвалідністю, здійснюється їх розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну.

10.7. Земельні ділянки передаються Університету в постійне користування в порядку, передбаченому Земельним кодексом України. Землекористування й реалізація прав власника земельних ділянок, зокрема набуття відповідних прав на землю, здійснюються Університетом відповідно до Земельного кодексу України.

10.8. Власні кошти спрямовуються на провадження статутної діяльності Університету в порядку та на умовах, визначених законодавством і цим Статутом.

Власні надходження Університету, отримані від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою й навчально-виробничою діяльністю, благодійні внески та гранти відповідно до рішення, прийнятого Вченою радою Університету, розміщуються на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки.

Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів Університету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки, включаються до фінансового плану (кошторису) Університету та можуть використовуватися на придбання майна і його використання, капітальне будівництво й ремонт приміщень, поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу тощо в межах статутної діяльності Університету.

10.9. Університет у порядку, встановленому законодавством, та відповідно до цього Статуту має право:

1) власності на об'єкти права інтелектуальної власності, створені за власні кошти або кошти державного чи місцевих бюджетів (крім випадків, визначених законодавством);

2) засновувати сталий фонд (ендавмент) Університету й розпоряджатися доходами від його використання відповідно до умов функціонування сталого фонду, а також отримувати майно, кошти й матеріальні цінності, зокрема будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, зокрема як благодійну допомогу відповідно до вимог чинного законодавства;

3) провадити фінансово-господарську діяльність в Україні та за її межами;

4) використовувати майно, закріплене за ним на праві господарського відання, зокрема для провадження господарської діяльності, передавати його в оренду та в користування відповідно до законодавства;

5) створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для провадження освітньої, наукової, інноваційної або господарської діяльності;

6) створювати й розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно- оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурно-мистецьких структурних підрозділів;

7) здійснювати капітальний і поточний ремонт основних фондів відповідно до законодавства;

8) надавати платні освітні та інші послуги, що не суперечать законодавству;

9) відкривати поточні й депозитні рахунки в національній та іноземній валютах у банках відповідно до законодавства;

10) розміщувати власні надходження у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в державних банківських установах;

11) брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур та утворених за участю закладів вищої освіти малих підприємств, що розробляють і впроваджують інноваційну продукцію, за допомогою внесення до них нематеріальних активів (майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності);

12) здійснювати перекази в іноземній валюті внесків за колективне членство в міжнародних освітніх і наукових асоціаціях, а також за передплату на іноземні наукові видання й доступ до світових інформаційних мереж і баз даних;

13) за допомогою внесення нематеріальних активів (майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності) брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур різних типів (наукового, технологічних парків, бізнес-інкубаторів тощо).

11. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВАДЖЕННЯМ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

11.1. Університет як заклад вищої освіти, що утримується за рахунок коштів Державного бюджету України, та відповідно до законодавства України складає затверджені форми місячної, квартальної й річної звітності та подає їх до відповідних інстанцій.

11.2. Форми фінансової, бюджетної, статистичної й податкової звітності та порядок їх заповнення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування й реалізацію державної та бюджетної політики, єдиної державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері статистики. Бюджетна звітність відображає стан виконання бюджету, містить інформацію в розрізі бюджетної класифікації. Фінансова звітність Університету складається згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншими нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики.

11.3. Університет самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський і фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з установленими нормами, подає її в установленому порядку до органів, яким законодавством України надане право контролю за відповідними напрямами діяльності.

Університет самостійно обчислює й сплачує податки, а також обов'язкові платежі згідно з податковим законодавством України для закладів вищої освіти державної форми власності.

11.4. Головний бухгалтер Університету забезпечує складання й подання фінансової та бюджетної звітності відповідно до встановлених вимог.

11.5. Ректор і головний бухгалтер Університету несуть персональну відповідальність за достовірність фінансової, бюджетної, статистичної й податкової звітності згідно із законодавством.

11.6. Контроль і аудит діяльності Університету проводиться згідно із законодавством.

12. ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЯКІ МОЖУТЬ ЗАЙМАТИ ПОСАДИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

12.1. Посади науково-педагогічних працівників можуть займати особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

12.2. Педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники Університету зобов'язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків, відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

12.3. Декан факультету / директор навчально-наукового інституту повинен мати науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю факультету / навчально-наукового інституту.

12.4. Керівник кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри. Керівник кафедри, на якій ліцензовані спеціальності за третім рівнем вищої освіти (підготовка докторів філософії), як правило, повинен мати науковий ступінь доктора наук відповідної або спорідненої науково-педагогічної спеціальності й вчене звання.

12.5. Умовами конкурсу можуть висуватися додаткові вимоги до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.

12.6. Порядок обрання за конкурсом осіб на вакантні посади науково- педагогічних працівників Університету визначається законодавством України, порядком проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів, затвердженим Вченою радою Університету.

12.7. В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення освітнього процесу наявними штатними працівниками, вакантні посади науково- педагогічних працівників можуть заміщуватися на умовах строкового трудового договору на термін до проведення конкурсного заміщення цих посад у поточному навчальному році.

12.8. Університет забезпечує Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації, який є його структурним підрозділом, науково-педагогічними працівниками для викладання визначених навчальних дисциплін нормативної частини освітньо-професійних програм підготовки військових фахівців за відповідними рівнями вищої освіти.

13. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

13.1. В Університеті і його структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід'ємною частиною громадського самоврядування Університету.

13.2. Студентське самоврядування – це право й можливість студентів (курсантів, крім курсантів-військовослужбовців) вирішувати питання навчання й побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні Університетом. Студентське самоврядування здійснюється студентами (курсантами) безпосередньо та через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів (курсантів).

13.3. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством, цим Статутом і положенням про студентське самоврядування Університету.

13.4. Голова студентського самоврядування і його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два строки.

13.5. Із припиненням особою навчання в Університеті припиняється і її участь в органі студентського самоврядування.

13.6. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів (курсантів), які:

1) ухвалюють положення про студентське самоврядування Університету, визначають структуру, повноваження й порядок проведення прямих таємних виборів представницьких і виконавчих органів студентського самоврядування;

2) заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно- ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;

3) затверджують процедуру використання майна й коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

4) затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносять до нього зміни й доповнення, заслуховують звіт про його виконання;

5) обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів (курсантів) для здійснення поточного контролю за станом використання майна й виконання бюджету органів студентського самоврядування.

13.7. Особи, що навчаються, мають право на: користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою базами Університету.

13.8. Адміністрація Університету не втручається в діяльність органів студентського самоврядування, крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, Статуту чи завдає шкоди інтересам Університету.

14. НАУКОВІ ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ (КУРСАНТІВ, СЛУХАЧІВ), АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

14.1. В Університеті діють наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених, які є частиною системи громадського самоврядування Університету.

14.2. У своїй діяльності наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених керуються чинним законодавством, цим Статутом та положеннями про наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених.

14.3. Адміністрація Університету не втручається в діяльність наукових товариств студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених, крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, Статуту чи завдає шкоди інтересам Університету.

15. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

15.1. Міжнародне співробітництво (діяльність) Університету – це невід'ємна складова навчально-методичної, виховної, науково-інноваційної й організаційної діяльності Університету, яка здійснюється за допомогою укладення договорів про співробітництво, встановлення прямих зв'язків із закладами вищої освіти, науковими установами та підприємствами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо.

15.2. Міжнародне співробітництво (діяльність) здійснюється на рівні Університету, факультетів і навчально-наукових інститутів, кафедр, наукових підрозділів, спільних міжнародних структур, студентських та молодіжних організацій і на індивідуальному рівні відповідно до законодавства України.

15.3. Міжнародне співробітництво (діяльність) Університету включає міжнародні відносини й міжнародний протокол, міжнародну освітню, науково- технічну, інноваційну, організаційну й зовнішньоекономічну діяльність.

15.4. Міжнародне співробітництво здійснюється з метою розширення участі факультетів, навчально-наукових інститутів, кафедр та інших структурних підрозділів у міжнародних освітніх і наукових програмах та проєктах для перетворення Університету в інтернаціональний заклад вищої освіти з високими стандартами якості освіти й науки, входження до групи провідних технічних університетів світу, і для збільшення на цій основі надходжень до Університету, за різними видами міжнародної діяльності.

15.5. Основними напрямами міжнародного співробітництва Університету є:

1) участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного і міжуніверситетського обміну студентами, аспірантами, докторантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками;

2) проведення спільних наукових досліджень;

3) організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;

4) участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;

5) спільна видавнича діяльність;

6) надання послуг, пов'язаних із здобуттям вищої та післядипломної освіти, іноземним громадянам в Україні;

7) створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними закладами вищої освіти, науковими установами, організаціями;

8) відрядження за кордон педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників для педагогічної, науково-педагогічної та наукової

роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів між такими закладами вищої освіти та іноземними партнерами;

9) залучення педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників іноземних закладів вищої освіти для участі в педагогічній, науково- педагогічній та науковій роботі Університету;

10) направлення осіб, які навчаються в Університеті, на навчання у закордонних закладах вищої освіти;

11) сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних працівників та осіб, які навчаються;

12) інші напрями і форми, не заборонені законом.

15.6. Університет провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України шляхом укладення договорів з іноземними юридичними та фізичними особами.

15.7. Основними напрямами зовнішньоекономічної діяльності Університету є:

1) організація підготовки осіб з числа іноземних громадян до вступу в Університет та осіб з числа громадян України до навчання за кордоном;

2) провадження освітньої діяльності, пов'язаної з навчанням іноземних студентів за акредитованими освітніми програмами, а також підготовка наукових кадрів для іноземних держав;

3) організація навчання за кордоном;

4) виконання наукових досліджень і науково-технічних розробок.

15.8. Валютні й матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності Університету використовуються для забезпечення виконання статутних завдань Університету.

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ УНІВЕРСИТЕТУ

16.1. Статут Університету розробляє Вчена рада Університету та подає на погодження конференції трудового колективу, після чого Статут подається на затвердження до Міністерства освіти і науки України.

16.2. Зміни й доповнення до Статуту оформлюються шляхом викладення його в новій редакції та затверджуються в тому ж порядку, що й сам Статут.

17. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

17.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Університету здійснюються згідно із законодавством.

17.2. Ліквідація Університету здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Міністерством освіти і науки України. До складу ліквідаційної комісії входять представники Міністерства освіти і науки України та Університету. Порядок, а також строк заявлення кредиторами своїх вимог до Університету, що припиняється, визначаються Міністерством освіти і науки України.

17.3. Із моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Університету. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Університету й подає його для затвердження Міністерству освіти і науки України.

Кредиторам та іншим юридичним особам, які перебувають у договірних відносинах з Університетом, повідомляється про його ліквідацію у письмовій формі.

У разі припинення діяльності Університету (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до державного бюджету.

17.4 Під час ліквідації та реорганізації Університету вивільнюваним працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

Реорганізація чи ліквідація Університету не повинна порушувати права та інтереси осіб, які навчаються в Університеті.

17.5. Університет вважається таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

Ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

Долучення Розмір
Статут КПІ ім. Ігоря Сікорського (Нова редакція) (616.29 КБ) 616.29 КБ
Наказ МОН №206 від 18.02.2022 Про затвердження статуту (722.92 КБ) 722.92 КБ
kmu-2012-01-30.pdf (142.62 КБ) 142.62 КБ
regulation-2007-11-21.pdf (719.03 КБ) 719.03 КБ
regulation-2016-11-08.pdf (382.4 КБ) 382.4 КБ