Центр міжнародної освіти (ЦМО) Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Контактна інформація:
Директор: Маулік Сергій Сергійович, PhD
Заступник директора: Овечкін Віталій Сергійович, PhD
Адреса ЦМО: вул. Михайла Брайчевського (Металістів) 5-а, корпус 31, 03056, Київ, Україна

Телефон: (+38 044) 204-96-35,
E-mail: admission[at]kpi.ua, istudent[at]kpi.ua
URL:
Facebook КПІ для абітурієнтів Офіційний телеграм-канал: «Центр міжнародної освіти КПІ»

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ ім. Ігоря Сікорського) готує фахівців з числа іноземних громадян з початку свого заснування в 1898р, та зберігає базу даних випускників-іноземців починаючи з 1945р. Традиційно підготовкою іноземців до вступу у ВНЗ займається Підготовче відділення, а організацією та супроводом навчання іноземців з 1992 року займались Управління міжнародних зав’язків НТУУ «КПІ», міжнародний факультет разом зі структурними підрозділами університету. З серпня 2012 року шляхом реорганізації міжнародного факультету наказом ректора університету №4-237 від 17.08.12 року був створений Центр міжнародної освіти НТУУ «КПІ» до складу якого, поряд з іншими службами, структурно увійшло підготовче відділення для іноземних громадян.

Центр міжнародної освіти (ЦМО) КПІ ім. Ігоря Сікорського є структурним підрозділом університету з роботи з іноземцями та особами без громадянства, який здійснює набір, легалізацію перебування в Україні, поселення в гуртожитки університету, підготовку іноземців та осіб без громадянства до вступу у вищі навчальні заклади України, а також супроводжує навчальний процес іноземних громадян в КПІ ім. Ігоря Сікорського на всіх освітніх рівнях: бакалавр, магістр, кандидат наук (Ph.D.), доктор наук (D.Sc.). Також ЦМО організовує та забезпечує курси підвищення кваліфікації, перепідготовку, тренінги, стажування іноземців та осіб без громадянства в структурних підрозділах КПІ ім. Ігоря Сікорського. Після завершення навчання іноземців в університеті ЦМО видає диплом або сертифікат за європейським зразком.

Уся освітянська діяльність КПІ ім. Ігоря Сікорського стосовно іноземних студентів здійснюється на підставі існуючих нормативних документів, якими регламентується в’їзд іноземців в Україну з метою навчання, їх перебування в Україні та виїзд на батьківщину. Прийом іноземних громадян на навчання здійснюється на підставі міжнародних договорів України, загальнодержавних програм, договорів між університетом та юридичними і фізичними особами, що забезпечує перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні на законних підставах. ЦМО займається оформленням та видачею запрошень для іноземних громадян на навчання на Підготовчому відділенні; за програмами бакалавра, магістра; а також для навчання в аспірантурі та докторантурі. Іноземні громадяни, які отримали базову або повну вищу освіту за кордоном і виявили бажання продовжити навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського українською або іншими мовами, вступають до підготовчого відділення для вивчення мови і обов’язково проходять процедуру нострифікації документів про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, яка проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Ця процедура здійснюється протягом першого року навчання.

Інформаційне забезпечення діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ видавнича/атестаційна (наукових працівників) діяльність, зразки документів про освіту, умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому, контактна інформація та ін.) здійснює офіційний веб-сайт університету. Усі контакти та необхідна інформація для іноземців та осіб без громадянства стосовно правил прийому, умов проживання та навчання, процедури реєстрації, медичного обслуговування іноземних громадян, позаурочної роботи та дозвілля розміщені на сайті ЦМО КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Центр міжнародної освіти, є структурним підрозділом КПІ ім. Ігоря Сікорського і виконує функції, пов'язані з:

 • організацією набору іноземних громадян на навчання;
 • прийомом і зарахуванням до університету;
 • організацією і контролем навчального процесу;
 • проживанням;
 • паспортно-візовим супроводом іноземних громадян та їх реєстрацією за місцем проживання
 • медичним обслуговуванням і страхуванням;
 • організацією культурно-масових заходів.

Умови вступу

Правила прийому іноземців й осіб без громадянства на навчання в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Прийом на навчання здійснюється через механізм вступних випробувань на основі договору, підписаного адміністрацією університету з абітурієнтом або з іншою фізичною або юридичною особою; можливий прийом на основі міждержавних угод за листами Міністерства освіти і науки України.

Тривалість навчання:

 • Підготовче відділення - 1 рік;
 • Бакалавр - 4 роки;
 • Магістр - (1,4 роки професійний та 1,9 років науковий) після програми бакалавра;
 • Кандидат наук - 4 роки (при наявності диплому магістра);
 • Доктор наук - 2 роки (при наявності диплому кандидата наук).

Іноземні громадяни зараховуються на навчання до КПІ ім. Ігоря Сікорського на конкурсній основі за результатами вступних випробувань у формі співбесіди.

Посвідка на проживання

Для отримання Посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземний громадянин в триденний термін після прибуття в Україну повинен подати до відділу паспортно-візової роботи Центру міжнародної освіти такі документи:

 1. Заяву.
 2. Паспортний документ іноземця з візою Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок з особистими даними і візою.
 3. Переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця з особистими даними, засвідчений нотаріусом або центром перекладів.
 4. Квитанцію про сплату державного мита.
 5. Шість фотокарток іноземця розміром 3,5x4,5 сантиметрів (на матовому папері).

Посвідка на тимчасове проживання в Україні видається на термін навчання.

У разі, коли протягом строку дії посвідки на тимчасове проживання у документах, зазначених у підпунктах 2-3, змінилися відомості, такі документи подаються протягом 10 днів з моменту настання таких змін до відділу паспортно-візової роботи Центру міжнародної освіти.

Посвідка видається іноземцю під розписку, в паспортному документі іноземця на останній вільній сторінці проставляється відмітка про отримання Посвідки, що скріплюється печаткою ДМС.

Іноземець після отримання Посвідки повинен протягом 10 днів зареєструвати місце проживання, а в разі його зміни – перереєструвати в порядку, встановленому Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

Після закінчення терміну навчання у разі відсутності підстав для продовження строку дії Посвідки на тимчасове проживання або відрахування з університету, іноземець зобов`язаний:

 1. В семиденний строк знятися з реєстрації за місцем проживання.
 2. Здати Посвідку на тимчасове проживання в Україні та паспорт до відділу паспортно-візової роботи Центру міжнародної освіти (корпус №31, кімн. 2-01).
 3. Отримати «Рішення» ДМС та паспорт в якому анульовано відмітку про видачу Посвідки на тимчасове проживання в Україні.
 4. Виїхати за межі України.