Перелік найважливіших напрямів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, за якими Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» має значні досягнення, перспективні розробки, визнані наукові школи

 1. Створення високоефективних, екологічно чистих, енерго- та ресурсозберігаючих технологій і обладнання у машинобудуванні, хімічній, легкій, нафтопереробній промисловості,
  промисловості будівельних матеріалів, розробки об'єктно-орієнтовних систем конструкційно-технологічного моделювання та забезпечення якості й надійності прогресивної
  техніки;
 2. Термодинамічні, фізико-хімічні процеси та фазові перетворення в металургійних та ливарних технологіях;
 3. Вивчення закономірностей формування структури та властивостей монокристалів, аморфних, металевих та композиційних матеріалів, з'єднань і покриттів;
 4. Хімічні та хіміко-технологічні процеси і створення на їх основі нових речовин, матеріалів та композицій, у тому числі біологічно-активних за допомогою комплексного
  використання нових та традиційних видів сировини, безвідходних та екологічно чистих технологій;
 5. Методи та засоби економії первинних енергоресурсів та забезпечення екологічної безпеки енергогенеруючих технологій. Нові високоефективні типи ресурсозберігаючого
  теплоенергетичного обладнання;
 6. Методи управління виробництвом, передачею, розподілом, перетворенням та споживанням електричної енергії. Управління ефективністю енерговикористання;
 7. Високоефективні технологічні процеси зварювання і зварювальних конструкцій, відновлення деталей машин, створення високоефективного обладнання, зварювальних
  матеріалів, засобів контролю та управління;
 8. Сучасні методи обробки інформації, принципи побудови високопродуктивних обчислювальних систем і мереж, перспективні інформаційні технології обробки інформації,
  діагностики і управління в складних організаційно-технічних системах;
 9. Апаратне, математичне та програмне забезпечення цифрових систем у сучасних інформаційних технологіях . Методологія та методи побудови інтелектуалізованих інформацій
  та мережних технологій, баз даних та знань;
 10. Мікрохвильові пристрої та системи спеціального і широкого призначення;
 11. Програмно- апаратні комплекси розпізнавання образів аудіо- та відео-сигналів;
 12. Перспективні телекомунікаційні системи та технології на основі сучасної мікрохвильової та цифрової електронної техніки;
 13. Процеси та явища в полях та середовищах створення на їх засадах високоефективних електронних приладів, пристроїв, систем та мереж;
 14. Методи структурно-параметричної оптимізації електродинамічних систем та створення новітніх радіотехнічних, електроакустичних, електронних пристроїв;
 15. Фізичні, механічні, електромагнітні та гравітаційні взаємодії в інформаційно-вимірювальних приладових комплексах технічних і медичних застосувань;
 16. Методи моделювання, моніторингу та прогнозування наслідків динамічних процесів забруднення в екології;
 17. Науково-технічні основи створення медичних засобів;
 18. Фізика напівпровідників, твердотільних магнітних та немагнітних наноструктур та конденсованого стану;
 19. Фундаментальні проблеми теорії функцій і функціонального аналізу, математичної фізики.