Факультет електроніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Контактна інформація:
Адреса ФЕЛ: вул. ак. Янгеля 16/9, навчальний корпус 12, кiмн.115, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок: +380 44 204 9432, +380 44 204 9440, +380 44 204 8306
E-mail: fel[at]kpi.ua
URL:
Декан ФЕЛ: професор, Жуйков Валерій Якович
День факультету: передостання п'ятниця травня
Соціальні мережі:

Кафедри Факультету електронiки

Логотип ФЕЛФакультет електроніки у складі кафедр "Електронні та іонні прилади", "Діелектрики та напівпровідники" та "Промислова електроніка" був створений наказом ректора КПІ № 619 від 24.10.1962 року. З 1962 до 1974 року мав назву "Факультет радіоелектроніки" ( ФРЕ ), з 1974 до 1996 року — "Факультет електронної техніки" ( ФЕТ ), з 1996 він має сучасну назву ( ФЕЛ ).

Біля витоків факультету стояли відомі вчені, організатори науки і вищої школи професори А.І. Вишневський, М.М. Некрасов, В.С. Руденко. Першим деканом факультету було призначено професора А.І. Вишневського. У наступні роки деканами були: 1963-1966 роки, 1970-1975 роки — проф. М.С. Ільченко, 1966-1970 роки — проф. Г.Б. Сердюк, 1975-1983 роки — проф. Ю.М. Калніболотський, 1983-1992 роки — проф. Ю.І. Якименко, 1992-2003 роки — проф. Л.Д. Писаренко. З 2003 року факультет очолює проф. В.Я. Жуйков.

У 1974 році на факультеті було створено загальноінженерну кафедру теоретичної електроніки, завідуючим якої став відомий вчений професор В.П. Сігорський. У 1996 році до факультету приєднались три кафедри електроакустичного факультету ( ЕАФ ), який на той час очолював проф. В.Г. Абакумов.

Факультет готує фахiвцiв у галузях наноелектронiки, біомедичної електроніки, акустики та акустоелектронiки, телекомунiкацiйних систем та промислової електроніки, якi впевнено володiють сучасними комп'ютерними технологiями проектування, розробляють та експлуатують електроннi та акустичнi прилади, пристрої та системи широкого дiапазону призначення.

За час навчання студенти отримують гуманiтарну, економiчну, загальноiнженерну та спецiальну пiдготовку, мають змогу пройти вiйськову пiдготовку та отримати офiцерське звання, на контрактнiй основi отримати другу вищу освiту. Всi студенти проходять практику, а кращi - стажування за кордоном. До послуг студентiв бiблiотека, спорткомплекс, їдальня, студентам з iнших мiст надається гуртожиток.

Працевлаштування спецiалiстiв забезпечене держзамовленням, iндивiдуальним замовлення та вiльним вибором. Випускники працюють керiвниками та провiдними спецiалiстами програмних розробок i технiчних проектiв з електронiки, медичного приладобудування, акустотехнiки та iнформатики у науково-дослiдних iнститутах, на пiдприємствах електронної промисловостi, в установах держуправлiння i комерцiйних структурах України та за кордоном (в країнах СНД, США, Канадi, Нiмеччинi, Кореї та iн.)

На факультеті підготовлено близько 21 тисячі інженерів та магістрів, понад 400 кандидатів та 40 докторів наук, створені наукові школи, відомі в Україні та за її межами.

Випускники факультету працюють у таких галузях:

 • Iнформацiйнi мiкроелектроннi системи
 • Мiкро – та наноелектроннi прилади та пристрої
 • Фiзична електронiка
 • Бiомедична електронiка
 • Комп'ютерні засоби медичної діагностики
 • Електронiка фiзико-технiчних систем
 • Електронiка iнформацiйних систем
 • Електронiка силових та мiкропроцесорних систем
 • Електронiка комп'ютерних систем
 • Акустичнi мультимедiйнi технологiї
 • Комп'ютерна обробка та захист акустичної iнформацiї
 • Акустичнi методи дiагностики та контролю
 • Бiоакустичнi технологiї
 • Вiдео-, аудiо-, та кiнотехнiка
 • Системи формування, перетворення та реєстрацiї вiдеоконтенту
 • Iнформацiйно-обчислювальнi засоби електронного апаратобудування
 • Проблемно-орiєнтованi електронно-обчислювальнi засоби
 • Телекомунiкацiйнi системи та мережi
 • Системи передачi, перетворення та реєстрацiї iнформацiї
 • Системна iнтеграцiя телекомунiкацiйного обладнання

Спеціальності, освітні програми та рівні вищої освіти ФЕЛ

Кафедра Мікроелектроніки

176 Мікро- та наносистемна техніка 🎥
Мікро- та наносистемна техніка д.філософії (о)
Мікро- та наноелектроніка бакалавр (о)
Мікро- та наноелектроніка магістр опп (о)
Мікро- та наносистемна техніка магістр онп (о)

Кафедра Електронної інженерії

176 Мікро- та наносистемна техніка 🎥
Мікро- та наносистемна техніка д.філософії (о)
Електронні мікро- і наносистеми та технології бакалавр (о)
Електронні мікро- і наносистеми та технології магістр опп (о)
Мікро- та наносистемна техніка магістр онп (о)

Кафедра Електронних  пристроїв та систем

171 Електроніка 🎥
Електроніка д.філософії (о)
Електронні прилади та пристрої бакалавр (о,з)
Електронні компоненти і системи бакалавр (о)
Електронні компоненти, пристрої та системи магістр опп (о)
Електроніка магістр онп (о)

Кафедра Акустичних та мультимедійних електронних систем

171 Електроніка 🎥
Електроніка д.філософії (о,з)
Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації бакалавр (о)
Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації магістр опп (о)
Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей бакалавр (о)
Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей магістр опп (о)
Електроніка магістр онп (о)

Кафедра Конструювання електронно-обчислю-вальної апаратури

172 Електронні комунікації та радіотехніка 🎥
Телекомунікації та радіотехніка  д.філософії (о)
Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем бакалавр (о)
Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем магістр опп (о)
Радіоелектронна інженерія магістр онп (о)

о - очна форма навчання
з - заочна форма навчання

Для забезпечення всебічної підготовки фахівців на ФЕЛ відповідно до договору про дуальну освіту із 2021 року запроваджено спільні з міжнародною технологічною компанією Ajax Systems сертифікатні програми: для бакалаврів – «Електронні безпроводові охоронні системи та засоби Інтернету речей», «Електронні системи безпеки та технології обробки інформації в них», для магістрів ‒ «Програмно-апаратні комплекси захисту приміщень».

Факультет бере участь у програмі подвійного диплома магістра в галузі мікроелектроніки з Electronics Packaging Lab (IAVT) Технічного університету м. Дрезден. Підписано договори про студентський обмін та угоди про науково-дослідницьке співробітництво з Королівським технологічним університетом (Стокгольм, Швеція), Корейським інститутом науки і технологій, Центральною школою електроніки (Париж, Франція), Інженерним коледжем Корейського університету, Коледжем електроніки Університету Йонсена (Південна Корея); Університетом Неаполя «Parthenope» (Італія), Вроцлавським університетом технологій (Польща), Ризьким технічним університетом (Латвія).

Наука на ФЕЛ

ФЕЛ щорічно проводить міжнародну конференцію «Електроніка і нанотехнології» (ELNANO – «Electronics and Nanotechnology»). Перша відбулася в 1980 році за ініціативи проф. В.П. Сігорського, Із 2013 вона проходить спільно з міжнародною організацією IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Робочою мовою є виключно англійська. Традиційно в ELNANO беруть участь автори з більш ніж 35 університетів і наукових установ України, наукових та освітніх закладів із понад 25 країн. Програма включає до 200 доповідей, матеріали яких розміщено в електронному ресурсі IEEE Xplore Digital Library, який індексується у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

Факультет є співорганізатором міжнародних конференцій «Проблеми сучасної електротехніки», «SMART-технології в енергетиці та електроніці» і міжнародної конференції молодих вчених «Електроніка».

Із 2008 року на ФЕЛ щорічно проводиться Відкрита студентська олімпіада з теорії електронних кіл пам’яті проф. В. П. Сігорського.