О.П.Котельников (1865-1944) – доктор технічних наук, професор, спеціаліст в галузі теоретичної механіки, визначний фахівець з гвинтового та векторного числення, голова Київського фізико-математичного товариства (1920-1922рр.), заслужений діяч науки і техніки СРСР (1934р.), належав до династії видатних вітчизняних математиків, лауреат Державної премії СРСР (1943р.), наукова діяльність сформувалась під впливом геометрії М.І.Лобачевського, заклав фундамент векторного числення в неевклідових просторах.

О.П.Котельников народився 8 жовтня 1865р. у Казані. 1983р. – закінчив гімназію зі срібною медаллю, 1988р. – закінчив Казанський університет та захистив канд. дисертацію „О давлении жидкой струи на клин”; 1893р. – приват-доцент Казанського університету, 1896р. – захистив магістерську дисертацію „Винтовое исчисление и некоторые его применения к геометрии и механике”, 1899р. – захистив докторську дисертацію „Проективная теория векторов”.

Котельников Олександр Петрович в молоді рокиУ 1899р. О.П.Котельников обраний за конкурсом завідувачем кафедрою теоретичної механіки КПІ. Читав лекції з теоретичної та аналітичної механіки, теорії пружності, керував практичними заняттями. Написав оригінальні підручники „Механіка” та „Аналитическая механика”. У цих курсах слід зазначити застосування векторної алгебри, але не зовсім повне, тому що для скалярного добутку двох векторів користувався звичною на той час назвою геометричного добутку. Завдяки його зусиллям у КПІ був створений кабінет теоретичної механіки з усім необхідним для навчання і дослідницької роботи обладнанням.

У 1904 році повертається до Казанського університету, де очолює кафедру математики впродовж до 1914 року. У цей час з друку виходить „Курс аналитической геометрии”, де вперше застосовується векторне числення. У 1914р. його запрошують до Київського університету на кафедру математики, де читає лекції з вищої математики та спецкурси з нарисної диференціальної і неевклідової геометрії.

1920-1924 роках читає механіку в КПІ, а також математику на вищих жіночих курсах. З 1924 року О. П. Котельников завідував кафедрою теоретичної механіки МВТУ ім. М. Баумана, проводив заняття в інших московських вузах: інституті інженерів транспорту, хіміко-технологічному, лісотехнічному, енергетичному, Ломоносівському інститутах, пізніше був залучений до роботи в Центральному аеро-гідродинамічному інституті.

Основні праці О.П.Котельникова

1895р. Винтовое счисленіе и нђекоторыя приложенія его къ геометріи и механікђ Казань: Типо-Литографія Императорскаго Університета
1896р. Винты и комплексные числа Казань: Типо-Литографія Императорскаго Університета
1899р. Проэктивная теорія векторов ъ Казань: Типо-Литографія Императорскаго Університета
1901р. Аналитическая механика профессора А. П. Котельникова. Лекціи читанныя въ 1900‑1901 уч. г. Библіотека химическаго кружка имени М.И.Коновалова при К.П.И.
1902р. Механика. Курсъ лекцій, читанный въ Кіевскомъ Политехническомъ Институтђ императора Александра ІІ въ 1901‑1902 ак. году ординарнымъ профессоромъ А. П. Котельниковымъ Кіевъ. Товарищество «Печатня С.П.Яковлева»
1950р. Некоторые применения идей Лобачевского в механике и физике М.-Л.:Гостехиздат

Матеріал підготовлено викладачами кафедри теоретичної механіки Степаненко С.Г., Левчук К.Г.