10 квітня 2014 року виповнилось 25 років кафедрі електромеханічного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ. Її історія почалася 1989 року, коли  відбулася реорганізація факультету гірничої електромеханіки і автоматики з перейменуванням на гірничотехнічний факультет та відновленням кафедри гірничої електромеханіки. Завідувачем кафедри було призначено кандидата технічних наук, доцента С.П. Шевчука.

Перший випуск гірничих інженерів-електромеханіків відбувся в лютому 1996 року (прийом на перший курс здійснено 1990 року). Починаючи з 1990 року одним із нових напрямів діяльності кафедри є підготовка гірничих інженерів-електромеханіків для підземних споруд міста: Управління будівництва "Київметробуд", Електромеханічної служби та Служби ескалаторів Київського метрополітену, Київпідзембуду, Спеціалізованого управління протизсувних робіт правобережжя Дніпра, Інституту "Київметропроект" та ін. При Управлінні будівництва "Київметробуд" було відкрито філію кафедри, яку очолив випускник гірничого факультету КПІ 1955 року, досвідчений механік В.М. Кулініч. На філію покладено завдання щодо забезпечення практичної підготовки студентів на базі УБ "Київметробуд", організації роботи навчального пункту для підготовки студентів, підвищення кваліфікації викладачів кафедри, спільної наукової діяльності тощо.

Для поліпшення конкурсної ситуації під час прийомної кампанії та забезпечення спадковості ступенів і рівнів освіти в системі багатоступеневої освіти кафедра у 1994 році ініціювала створення при КПІ "Київського навчального комплексу гірничотехнічної  освіти", до складу якого нині входять 14 технікумів і коледжів України гірничого та електромеханічного профілів. Кращі їх випускники отримують право вступу для навчання на відповідних спеціальностях на перший, другий або третій курси за результатами співбесіди. Успішна робота Комплексу окрім поліпшення якості відбору вступників  та студентів другого та третього курсів, дозволяє суттєво полегшити вирішення проблем організації практик та працевлаштування випускників.

У 1995 році, у зв'язку з інтеграцією спеціальностей згідно з новим переліком спеціальностей МОН України, кафедра продовжує підготовку фахівців за спеціальністю 7.092204 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв" (спеціалізації "Електромеханічне обладнання для будівництва міських підземних споруд" та "Машини і електрообладнання гірничих та нафтогазових виробництв"). Одним з нових напрямів її діяльності є підготовка фахівців з експлуатації електромеханічного обладнання нафтогазового комплексу, а також проектувальної діяльності в інститутах і на підприємствах відповідного профілю.

Результатом співпраці з підприємствами цієї галузі стало відкриття третьої спеціалізації кафедри – "Технічний менеджмент та діагностування електромеханічного обладнання нафтогазового комплексу". Для зміцнення навчально-лабораторної бази та поліпшення організації практики і розподілу випускників у 1998 році створено філію кафедри у ВАТ Український нафтогазовий інститут. Окрім практики та працевлаштування випускників, філія надає можливість для досліджень і практичного навчання студентів використовувати власну експериментальну свердловину.

Згодом кафедра відкрила ще дві філії – в Інституті надтвердих матеріалів НАН України та в Інституті електродинаміки НАН України.

До навчально-лабораторної бази кафедри входять 14 лабораторій механічного та електричного профілів.

1998 року кафедра здобула право підготовки магістрів. Сьогодні вона забезпечує 100% працевлаштування своїх випускників і посідає за цим показником одне з провідних місць у НТУУ "КПІ".

Науково-дослідна робота на кафедрі виконується за пріоритетним напрямом "Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі". Нині в її аспірантурі навчаються 7 аспірантів. Тут щорічно проводиться науково-методична конференція студентів спеціальності ЕМОЕВ "Проблеми вдосконалення машин та обладнання геотехнічних виробництв. Наукові досягнення студентів". Співробітники та студенти регулярно беруть участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях відповідного напряму. Серед наукових здобутків колективу кафедри – понад 1000 опублікованих наукових праць, 400 авторських свідоцтв на винаходи і патенти України, 8 монографій та навчальних посібників із грифом МОН України.

У 1999 році з метою концентрації наукових зусиль співробітників та  відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №148 від 05.02.97 р. "Комплексна програма енергозбереження України" кафедра створила "Центр енергоощадних імпульсно-хвильових конструкцій, технологій та навчальних систем" (ЦІКТ) як структурний підрозділ Інституту енергозбереження та енергоменеджменту. Основним завданням Центру є розробка та впровадження сучасних енергоощадних технологій у промисловість, навчальну та науково-методичну діяльність кафедри.

Творчі колективи і окремі співробітники кафедри створили проекти та діючі дослідні зразки ручних гідромолотків, навісних гідромолотків великої енергії удару, мультиплікаторних та струминних пульсаторів, екскаваторних, кранових механізмів та їх виконавчих органів, програмне забезпечення наукових досліджень, спеціалізовані САПР для розробки конструкторської документації.

Кафедра бере активну участь у міжнародному науковому співробітництві. Так, проведено успішні наукові спільні дослідження з очищення рідин з польською компанією "POLUKS", на базі ЦІКТ організовано тісну співпрацю з ЗАО "Ренфорс" (РФ) зі створення нового імпульсно-хвильового обладнання для відновлення нафтових свердловин.

Студенти кафедри вибороли грант на п'ятому конкурсі науково-дослідних робіт на одержання фінансової підтримки НТУУ "КПІ" у 2008/09 рр. в рамках НДР № 5-9; диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі "Електротехніка та електромеханіка" по секції "Загальні питання та елементи електротехнічних комплексів та систем"; диплом І ступеня на VII Всеукраїнському конкурсі "Молодь – енергетиці України – 2009: відкритий конкурс молодих енергетиків" серед студентів у номінації "Еко- та енергоменеджмент"; диплом ІІ ступеня у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни "Безпека життєдіяльності"; 2-ге місце в ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Безпека життєдіяльності" та багато інших.

 На замовлення Мінпаливенерго України співробітники кафедри ЕМОЕВ розробили стандарт СОУ МПЕ 60.3-00013741-003:2008 "Магістральні нафтопроводи. Порядок виведення з експлуатації, консервування та підтримання режиму консервування відключених дільниць нафтопроводів. Умови припинення та виведення з режиму консервування відключених дільниць магістральних нафтопроводів" (науковий керівник – д.т.н, проф. О.М.Терентьєв).

За останні п'ять років на кафедрі виконано дві держбюджетні науково-дослідні роботи та шість госпдоговірних.

У 2012/13 н.р. середній рейтинг НПП кафедри склав 2575 балів, завдяки чому вона посіла 17-те місце серед кафедр НТУУ "КПІ".

На сьогодні до складу кафедри входять: д.т.н., проф. С.П. Шевчук, (зав. кафедри), д.т.н., проф. О.М. Терентьєв, д.т.н., проф. Л.І. Мазуренко, к.т.н., доц. І.С. Рябенко, к.т.н., доц. В.М. Сліденко, к.т.н., доц. С.В. Зайченко, к.ф-м.н., доц. В.Г. Городецький, к.т.н., доц. Л.К. Лістовщик, к.т.н., доц. О.М. Попович, к.т.н., ст. викл. О.В. Мейта, к.т.н., ст. викл. І.В. Головань, к.т.н., ас. А.В. Ворфоломєєв, ст. викл. В.О. Поліщук, ас. М.П. Осадчук.

Колектив кафедри активно співпрацює в реформуванні системи освіти в Україні, за дорученням НМК МОН України є розробником нового покоління галузевих стандартів вищої освіти (ОКХ, ОПП, ЗД) за спеціальністю 7.05070205 "Електромеханічні системи геотехнічних виробництв".

Колектив кафедри