2015 рік був складним для нашої країни. Важка економічна ситуація, війна на Сході України, ухвалена Президентом України Воєнна доктрина спричинили життєву необхідність затребуваності вітчизняної науки для зміцнення обороноздатності країни, а відтак визначили і наші нагальні завдання. Водночас 2015 рік надав нові можливості для активізації науково-інноваційної діяльності, серед яких прийняття нового Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", підписання угоди між Україною і Європейським Союзом щодо нових умов участі наших учених у виконанні завдань Європейської рамкової програми "Горизонт 2020".

 Розглянемо основні здобутки 2015 року та нові завдання за ключовими напрямами наукової і інноваційної діяльності.

1. Підготовка наукових кадрів

У 2015 р. співробітниками, випускниками аспірантури та докторантури, а також здобувачами університету захищено 12 докторських і 125 кандидатських дисертацій, що майже відповідає рівню попереднього року.

До аспірантури всіх складових підрозділів університету зараховано 212 осіб, що складає 17 % від кількості магістрів, випущених у 2015 р. До докторантури зараховано 20 осіб. На 1 січня 2016 р. в аспірантурі університету навчаються 550 осіб; 485 – на денній формі, 65 – на заочній. У докторантурі проходять підготовку 39 докторантів.

У 2015 р. році аспірантуру закінчили 135 осіб, у тому числі 122 – за денною формою підготовки. Захистили дисертації в рік закінчення аспірантури 9 осіб, подали дисертації до розгляду спеціалізованих вчених рад 16. За показниками ефективності випуску з аспірантури найкращі результати мають ВПІ (100 %), ІТС (67 %), ФПМ (67 %), ФТІ (50 %).

Ефективність випуску з аспірантури в 2015 р. у середньому становить 22 %, що є основним недоліком діяльності аспірантури у звітному році. Невисоким є відсоток випускників аспірантури (45 %), які залишилися працювати в університеті, переважно на посадах викладачів.

Відтак маємо здійснити заходи щодо переходу аспірантської підготовки в рамки третього циклу освітньо-наукової підготовки фахівців згідно з новим Законом України "Про вищу освіту" і значно підвищити ефективність аспірантури через долучення всіх аспірантів до виконання наукових тем, затребуваних державою.

2. Науково-дослідна робота студентів

У 2015 р. у виконанні науково-дослідних робіт брали участь 3573 студенти. Частина студентів проходить підготовку в НДІ НАН України, частина залучається до виконання робіт у межах наукової тематики НТУУ "КПІ". Позитивною є тенденція до збільшення кількості  студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях із 41 % в 2011 році до 60 % в 2015 році.

У 2015 р. кваліфікаційні роботи, з використанням результатів НДР, виконали 1308 бакалаврів, 737 спеціалістів і 1117 магістрів.

На підставі рішень галузевих конкурсних комісій дипломами Міністерства освіти і науки України нагороджено 45 студентів-переможців від університету, що більше ніж удвічі перевищує цей показник у минулому році (в 2014 р. – 19 дипломів), зокрема: дипломами І ступеня – 12, ІІ ступеня – 7, ІІІ ступеня – 11.

Як завжди, плідно працювало Наукове товариство студентів і аспірантів НТУУ "КПІ".

3. Діяльність молодих учених університету

У 2015 р. в нашому університеті працювали 735 молодих учених (віком до 35 років), у тому числі 2 доктори і 293 кандидати наук. Вони брали активну участь у різноманітних конференціях, виставках, де презентували результати власних наукових досліджень, а також інноваційні розробки.

На сьогодні маємо успішні приклади створення молоддю наносупутників (міжфакультетська молодіжна творча група Б.М. Рассамакіна), безпілотників (Роман Карнаушенко), нової зброї (Дмитро Шкарлута), систем телекомунікацій (Сергій Осипчук і Олександр Мазуренко) та ін.

За підтримки Ради проректорів з наукової роботи та директорів наукових установ при МОН України і Ради молодих учених у 2015 р. було реалізовано масштабну ініціативу МОН України щодо формування бази експертів з числа молодих учених для залучення їх до експертизи проектів, що подаються до міністерства на фінансування з державного бюджету, та підготовлено проект положення про конкурс робіт для молодих учених. Затребуваною є активізація участі молодих учених у виконанні наукових досліджень і науково-технічних розробок університету.

4. Виконання держбюджетних тем

У 2015 р. за кошти загального фонду державного бюджету виконувалось 132 науково-дослідні роботи, у т.ч. 49 робіт з фундаментальних досліджень, 83 роботи з прикладних досліджень і розробок. Комісіями університету прийнято 45 держбюджетних науково-дослідних робіт (18 фундаментальних і 27 прикладних). Отримані за тематикою робіт теоретичні та практичні результати впроваджено в навчальний процес. З використанням цих результатів видано 52 монографії, 58 підручників і навчальних посібників, захищено 13 докторських дисертацій (11 підготовлено до захисту), 72 кандидатські дисертації (34 підготовлено до захисту), отримано 164 охоронних документи, опубліковано 733 статті (у т.ч. 594 в журналах, які входять до наукометричних баз даних), зроблено 1020 доповідей на конференціях різного рівня, в тому числі й на міжнародних. До виконання робіт залучались понад 450 студентів (44 з оплатою), аспірантів. За результатами наукових досліджень студентами захищено 248 магістерських дисертацій, 150 дипломних робіт та проектів спеціаліста.

Результати 11 конкурентоспроможних НДР рекомендовані для подальшого впровадження в Науковому парку "Київська політехніка".

Важливою для формування держбюджетної тематики подією 2015 року стало поновлення участі наших учених у складі секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН України. Нині 37 учених представляють КПІ в 13 із 23 фахових секцій. Маємо здійснити заходи щодо збільшення обсягів держбюджетної тематики університету, більш широко орієнтуючи її на виконання затребуваних державою завдань.

5. Ініціативні науково-дослідні роботи

У 2015 р. кафедрами виконувалось 250 ініціативних науково-дослідних робіт. З використанням їх результатів захищено 5 докторських і 50 кандидатських дисертацій. Опубліковано монографій – 37, підручників і навчальних посібників – 41. Захищено 360 магістерських дисертацій та 280 дипломних робіт спеціаліста. Оновлюються та доповнюються новими даними навчальні курси.

У подальшому маємо покращувати результативність ініціативних тем з огляду на нові можливості щодо зменшення педагогічного навантаження згідно із Законом України "Про вищу освіту", обов'язкового залучення аспірантів до виконання цих тем та їх державної реєстрації у визначеному порядку.

6. Госпдоговірна тематика

У 2015 р. підрозділами виконувалось 112 госпдоговірних науково-дослідних робіт, а також 460 договорів на надання науково-технічних послуг.

Основний внесок в обсяги позабюджетного фінансування у 2015 р. зробили НДІ телекомунікацій ІТС, РТФ, ММІ, ФАКС, ФТІ, ФЕЛ.

Серед практичних результатів госпдоговірної тематики 2015 року слід зазначити велику кількість робіт, що їх успішно виконує НТЦ "ТЕЗІС" (керівник – к.т.н. М.І.Прокофьєв) у сфері технічного захисту інформації. Найбільшою за обсягом фінансування (6,8 млн грн) роботою року стала розробка вимірювальної системи з дистанційної діагностики стану об'єкта, що рухається з великою швидкістю (керівник – проф. Ю.М.Туз). Важливі практичні результати у сфері імпортозаміщення отримав у КБ "Шторм" С.П.Пуха. Збільшенню обсягів госопдоговірної тематики у 2016 році сприятиме банківський, а не держказначейський супровід фінансування тем замовниками, в тому числі в рамках нової моделі поглиблення співпраці університету з Міноборони України.

7. Міжнародні наукові та науково-технічні проекти

Департамент науки та інноватики у 2015 р. сприяв розширенню співпраці із закордонними партнерами. Загальна сума валютних надходжень на централізований рахунок НДЧ у 2015 р. в перерахунку на гривні склала 8,46 млн грн. Найбільші обсяги мають НДІ телекомунікацій ІТС (4,47 млн), ФАКС (1,13 млн), ФТІ (0,88 млн) ХТФ (0,7 млн), РТФ (0,5 млн).

На базі НТУУ "КПІ" створені і діють два Національних контактних пункти програми "Горизонт 2020". Їх діяльність і новини цієї програми регулярно висвітлюються на сайті www.ncp.kpi.ua. Вже подано понад 20 проектних пропозицій наших учених з метою формування проектів за програмою "Горизонт 2020".

Першими в університеті виконавцями завдань за програмою "Горизонт 2020" стали співробітники НДІ та кафедри телекомунікацій ІТС, кафедри електрохімічних виробництв ХТФ та кафедри промислового маркетингу ФММ, які за координації ДМС виконують проект "UKRAINE": "UKraine Replication, Awareness and INnovation based on EGNSS" ("Відтворення потенціалу, підвищення обізнаності та впровадження інновацій в Україні на базі системи EGNSS"). Ще один проект за програмою "Горизонт 2020" виконують співробітники ФБТ (науковий керівник – О.Ю. Горобець).

Проекти в рамках наукової програми країн НАТО виконують науковці РТФ (керівник – д.ф-м.н., проф. В.І.Найденко), ІФФ (керівник – член-кор. НАН України А.В.Рагуля), ІПСА (керівник – д.т.н. Н.Д.Панкратова).

Міжфакультетська група молодих учених під керівництвом с.н.с. Б.М. Рассамакіна (ТЕФ) працює над проектом QB50 зі створення наносупутника CubeSat (PolyITAN-2-SHAU) для VKI (the von Karman Institute for Fluid Dynamics, Бельгія).

8. Інноваційна діяльність

З ініціативи НТУУ "КПІ", Наукового парку, Державного концерну "Укроборонпром" і Державного космічного агентства України у жовтні 2015 р. створено нову для нашої країни модель об'єднання науково-інноваційних організацій та промислових підприємств – інноваційно-виробничу платформу Об'єднання "Київська політехніка". Учасниками об'єднання стали: НТУУ "КПІ", Науковий парк "Київська політехніка", ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, ДП "НДІ гідроприладів", ПАТ "Завод "Маяк", ДП "ВО "Київприлад", ПАТ "ЕЛМІЗ", ПАТ "НВО "КЗА ім. Г.І. Петровського", КП СПБ "Арсенал". Упродовж 2015 р. проводилася активна робота щодо впровадження інноваційних проектів на підприємствах об'єднання, зокрема проекту виробництва вітчизняних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) на ВАТ "Меридіан". Перші в Україні  авіаційні комплекси БПЛА, випущені промисловістю, вже надійшли до Збройних Сил України.

Розпочато співпрацю з ПАТ "ЕЛМІЗ" щодо розробки та промислового випуску УКВ-засобів зв'язку, ДП "ВО "Київприлад" – блоків наносупутника "PolyITAN-2", ПАТ "Завод "Маяк" – стрілецької зброї, ДП "НДІ гідроприладів" – гідроакустичної станції; КП СПБ "Арсенал" – оптико-електронної техніки; ПАТ "НВО КЗА ім. Г.І. Петровського" – гіроскопічних приладів стабілізації.

Упродовж 2015 р. проводилася активна робота з венчурними й іншими фондами, зокрема з Фондом науково-технічного розвитку України ім. В.С. Михалевича та Венчурним фондом Kalinin Invention Fund.

Важливою подією 2015 року в житті Київської політехніки стало проведення чергового, IV Фестивалю інноваційних проектів "Sikorsky Challenge 2015". Серед переможців – 6 проектів команд НТУУ "КПІ", які уклали угоди з венчурними, інвестиційними та благодійними фондами на суму 84,8 млн грн. Загальна сума інвестицій у створення 23 стартапів перевищує 573 млн грн.

У 2015 р. фахівці Наукового парку брали активну участь у різноманітних заходах, присвячених інноваційній діяльності. В 2016 році маємо вдосконалювати діяльність наукового парку та його взаємодію з університетом відповідно до Закону України "Про науковий парк "Київська політехніка".

9. Охорона об'єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ)

За кількістю поданих заявок на отримання патентів на ОПІВ серед перших 10 українських ВНЗ НТУУ "КПІ" піднявся в рейтингу з 6-го місця (за результатами 2014 р.) на 3-тє місце (за результатами 2015 р.).

Відділ з питань інтелектуальної власності та комерціалізації наукових розробок університету забезпечив оформлення та подання заявок на ОПІВ, які були створені НТУУ "КПІ". Протягом 2015 р. до ДП "Укрпатент" було подано 192 заявки на об'єкти промислової власності, 9 з яких – на винаходи. У 2015 р. університетом було отримано 212 патентів на об'єкти промислової власності, з яких 206 – на корисні моделі та 5 – на винаходи.

Упродовж 2015 р. університетом укладено 12 ліцензійних договорів на право використання ОПІВ, власником яких є НТУУ "КПІ". Один ліцензійний договір укладено на використання знаків для товарів і послуг із символікою університету як елемента декору.

У 2016 році маємо навчитися застосовувати у практичній діяльності нові процедури оформлення прав на ОПІВ, наприклад у режимі комерційної таємниці, постановки їх на баланс та використання таких ОПІВ під час укладання ліцензійних договорів.

10. Наукові видання університету

У 2015 р. продовжувалася робота з переведення наукових журналів НТУУ "КПІ" на видавничу платформу Open Journal Systems (OJS), на якій станом на грудень 2015 р. зареєстровано 27 наукових видань НТУУ "КПІ". 21 з них увійшло до проекту "Наукова періодика України". Слід зазначити, що всі ці видання автоматично вносяться до баз даних BASE, WorldCat, Google Scholar, OpenAIRE.

У рамках участі в Асоціації видавничої цитованості CrossRef продовжувалась робота з реєстрації ідентифікаторів DOI (Digital Object Identifier). Оформивши відповідну ліцензію, університет став членом цієї асоціації. Ми отримали видавничий префікс 10.20535. Таким чином, стає можливим автоматизований підрахунок цитованості наукових робіт у системах Scopus, Web of Science, "Український індекс наукового цитування", РІНЦ та ін.

Результатом роботи НТБ, НДЧ, видавничої служби УРАН та редакцій наукових видань стало представлення в авторитетній наукометричній базі Index Copernicus 14-ти наукових видань НТУУ "КПІ".

До міжнародних реєстрів наукових ресурсів відкритого доступу включено: в DOAJ (Directory of Open Access Journals) – 7 видань; у BASE (Bielefeld Academic Search Engine) – 23 видання. Присутність наукових видань у цих ресурсах враховується при розгляді видань на включення до наукометричної бази даних Scopus та є важливим з огляду розширення простору цитування для науковців університету.

У базі даних Scopus станом на грудень 2015 р. активно індексуються 22 тис. журналів, з них 52 – українських, у т.ч. журнал "Radioelectronics and Communications Systems" – англомовний переклад журналу "Известия вузов. Радиоэлектроника", що видається НТУУ "КПІ".

У 2015 р. до бази даних Emerging Sources Citation Index на платформі Web of Science було включено 28 українських журналів, у тому числі два журнали нашого університету – "Advanced Education" ("Новітня освіта") і "Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, радіоапаратобудування".

У 2015 р. продовжувалась робота щодо переходу на організаційну платформу Open Conference Systems (OCS) та оприлюднення матеріалів наукових конференцій НТУУ "КПІ" у видавничій системі Open Journal Systems (OJS). Станом на грудень 2015 р. на організаційній платформі OCS зареєстровано 24 конференції, організаційні комітети яких освоюють процес електронної організації своїх конференцій.

Велась активна робота з розвитку ElAKPI – електронного архіву наукових та освітніх матеріалів НТУУ "КПІ", зокрема тієї його частини, матеріали якої розміщені у відкритому доступі. Станом на грудень 2015 р. електронний архів містить 11815 електронних документів (у відкритому доступі – 7971): 7602 статті з наукових видань університету, 1209 дисертацій та авторефератів, 451 анотований звіт про науково-дослідні роботи, 331 матеріал конференцій, семінарів і т.ін., 2214 навчально-освітніх матеріалів (навчально-методичних матеріалів, підручників, практикумів тощо). Матеріали, розміщені в архіві, користуються попитом – загальна кількість їх переглядів у 2015 р. – 914579. Розвиток ElAKPI посприяв поверненню в 2015 р. нашому університету лідерських позицій серед вишів України у всесвітньому рейтингу Webometrics.

11. Публікаційна активність учених

Працівники КПІ станом на 21 грудня 2015 р. опублікували в джерелах, що входять до наукометричної бази даних Web of Science, 4468 статей (3,5 % публікацій України), зокрема в 2015 р. – 93 праці (2,07 % українських праць). Праці вчених НТУУ "КПІ" були сумарно процитовані 11043 рази (зокрема, в 2015 р. – 792 рази). У 2015 р. структурними підрозділами університету підготовлено 125 монографій, з яких 27 видано за кордоном.

За публікаційною активністю НТУУ "КПІ", як і в попередні роки, має кращий індекс Гірша серед технічних університетів, але займає шосте місце в рейтингу всіх вітчизняних ВНЗ. При цьому відсоток нецитованих статей докторів наук університету за останні роки має тенденцію до зменшення з 63 % у 2013 році до 44 % у 2015 році.

Станом на кінець 2015 р. покращили свої результати з цитування в наукометричній базі даних Scopus чимало науковців Київської політехніки. Серед них професори В.М.Горшков, А.А.Фокін, О.М.Бродин, О.В.Гомонай та ін.

12. Кадрове забезпечення наукової діяльності

У 2015 р. в університеті працювало 2793 науково-педагогічних і штатних працівників науково-дослідної частини (735 – віком до 35 років). Загальна кількість докторів наук – 293 (віком до 35 років – 2); кандидатів наук 1344 (віком до 35 років – 293). Штатними виконавцями науково-дослідних робіт є 337 осіб (віком до 35 років – 55 осіб), докторів наук – 14, кандидатів наук – 80 осіб. На умовах сумісництва до виконання наукових робіт було залучено 603 особи. Серед них 115 докторів наук та 190 кандидатів наук, 36 аспірантів і 25 студентів, зовнішніх сумісників 33 особи.

За чотири останні роки кількість науково-педагогічних працівників майже не змінилась, а кількість штатних працівників НДЧ, які працюють на постійній основі, зменшилася вдвічі. Головною причиною цього, зокрема, є щорічне скорочення бюджетного фінансування виконання держбюджетних науково-дослідних робіт.

Збереженню кадрового складу університету сприяло звернення ректора до керівництва держави щодо звільнення від мобілізації додатково докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників, а також звернення проректора з наукової роботи – голови Ради проректорів з наукової роботи ВНЗ України до керівників депутатських фракцій і комітетів ВР України щодо збереження у 2016 році чинного порядку виплати пенсій працюючим науковим пенсіонерам. З кожного із цих двох звернень на рівні держави прийняті позитивні рішення.

13. Розвиток інформаційно-телекомунікаційного середовища

У 2015 р. науково-технічне об'єднання "КПІ-Телеком" продовжувало роботи зі створення і розширення локальних мереж підрозділів університету. Обладнані комп'ютерною мережею нові комп'ютерні класи ФАКС, ФТІ, ФСП, ФПМ.

Додатково до існуючих 87 точок доступу Wi-Fi у 2015 р. на території університету було встановлено 52 нові. У результаті створено зони Wi-Fi покриття в усіх навчальних корпусах університету та бібліотеці, на площі Знань, на вул. Політехнічній у районі 12, 14, 16, 17, 18, 19-го корпусів, у районі музею, перед 1, 4, 5, 8-м корпусами.

НТО "КПІ-Телеком" працює над стратегією подальшого розвитку мультисервісної інформаційно-комунікаційної системи НТУУ "КПІ", яка передбачає подальше впровадження технології 10 GE на каналах оптичної транспортної мережі університету.

У 2016 році маємо виконати системний проект з оптимізації розташування  на території університету базових станцій трьох відомих операторів мобільного зв'язку з метою покращення якості телекомунікацій при впровадженні нових технологій 3G і 4G.

14. Розвиток науково-технічної бібліотеки

Станом на грудень 2015 року загальний фонд НТБ становив 2642861 примірник, зокрема підручники та навчальні посібники нараховують 1213076 примірників. У 2015 році нові надходження до бібліотеки становили 16980 примірників, 10413 назв.

У 2015 році загальна кількість користувачів НТБ становила – 172271, у тому числі за єдиним читацьким квитком – 32135, кількість віддалених користувачів – 140136. Загальна кількість відвідувань бібліотеки – 1255498, у тому числі за єдиним читацьким квитком – 300503, кількість відвідувань у віддаленому режимі через електронні інформаційні мережі – 254995.

У 2015 р. НТБ продовжувала нарощувати присутність у соціальних мережах Facebook, VK, Twitter, Instagram для популяризації власних інформаційних ресурсів і послуг бібліотеки та університету, підвищення його рейтингу.

У 2016 році НТБ спрямовуватиме свою багатоаспектну діяльність відповідно до світових стандартів бібліотечної справи та з використанням сучасних можливостей інформаційно-комунікаційних технологій.

15. Розвиток музейної справи

У 2015 р. Державний політехнічний музей при НТУУ "КПІ" прийняв понад 25 тисяч відвідувачів, серед яких більшість становила шкільна та студентська молодь. Для них було проведено близько 640 оглядових і тематичних екскурсій. Музей відвідали 37 іноземних делегацій.

Прийнято до використання 552 одиниці основного та науково-допоміжного музейного  фонду, на них складено наукові паспорти. Пріоритетом музею у сфері фондової роботи було забезпечення чіткого документального обліку колекції та підготовка до створення електронного каталогу експонатів музею.

У 2015 р. проведено два наукові читання з циклу "Видатні конструктори України". Видано 7-й том видання "Видатні конструктори України", яким підведено підсумок 15-річному проекту наукових читань, здійсненого за ініціативи та підтримки Президента НАН України Б.Є. Патона та ректора нашого університету М.З. Згуровського. Науковцями музею підготовлено та подано до друку до наукових і науково-популярних видань близько 30 статей та доповідей, триває масштабна популяризація музею через телебачення, радіо та інші ЗМІ.

16. Визнання досягнень науковців

Державні премії України в галузі науки і техніки присуджені старшому науковому співробітнику М.М.Кайденку і провідному інженеру Ю.В.Івлєву (НДІ телекомунікацій ІТС).

Доцент ХТФ к.т.н. С.О.Бур'ян отримав Премію Президента України для молодих учених.

Присуджена премія Верховної Ради України молодим ученим к.т.н. В.С. Жуковій і асистенту К.О. Щурській (ФБТ).

Відзнакою НАН України "За наукові досягнення" нагороджено проф. А.І.Петренка (ІПСА).

Проф. М.І. Бобиря обрано членом-кореспондентом НАН України.

Професору ММІ В.А.Тітову присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України".

Зав. кафедри ІХФ д.т.н., проф. А.І.Жученку присвоєно почесне звання "Заслужений працівник освіти України".

Відповідно до Законів України "Про вищу освіту" і "Про наукову і науково-технічну діяльність" у 2016 р. перед нами постало завдання підготовки до державної атестації, метою якої є отримання НТУУ "КПІ" статусу наукової установи, а науково-педагогічними працівниками – статусу науковців.

На завершення маю подякувати усім науковцям та науково-педагогічним працівникам університету, які плідно, з ентузіазмом і глибокими патріотичними почуттями працювали в складних, інколи форс-мажорних, умовах сьогодення.

Дата події