Освітній процес в КПІ ім. Ігоря Сікорського забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців для потреб економіки, науки та освіти; здійснює заходи щодо подальшого реформування вищої освіти і навчального процесу в університеті відповідно до сучасних умов та досягнень науки і техніки; забезпечує особистий розвиток і творчу самореалізацію кожного студента, формує здатності навчатися упродовж життя, здійснює перепідготовку і підвищення кваліфікації наукових та інженерних кадрів.

Освітній процес в КПІ ім. Ігоря Сікорського регулюється діяльністю двох департаментів: Департаментом якості освітнього процесу та Департаментом організації освітнього процесу та діяльністю кількох самостійних підрозділів.

Керівництво Департаментом якості освітнього процесу здійснює проректор з науково-педагогічної роботи Жученко Олексій Анатолійович

Департамент якості освітнього процесу є головною ланкою взаємодії Університету з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, Міністерством освіти та науки України, забезпечує реалізацію політики та досягнення цілей перспективного розвитку у напрямку організації якості освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 В сферу діяльності департаменту входить : аналіз та контроль структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського на відповідність ліцензійним та акредитаційним вимогам та вимогам з якості освіти європейського освітнього простору, організація проведення процедури внутрішньої акредитації відповідно до вимог внутрішньої системи забезпечення якості освітнього процесу, підготовка щорічних статистичних звітів і надання їх до МОН України та органу державної статистики, внесення статистичної інформації в базу ЄДЕБО, інформаційно-технічне супроводження сучасних методик навчання в освітньому процесі, проведення конкурсів з обрання на посаду та призначення науково-педагогічних працівників, здійснює допомогу в забезпеченні освітнього процесу технічними засобами.

Керівництво Департаментом організації освітнього процесу здійснює Проректор з навчальної роботи Мельниченко Анатолій Анатолійович.

Департамент організації освітнього процесу забезпечує всебічну підтримку факультетам, інститутам, кафедрам в реалізації освітніх програм всіх рівнів навчання: бакалаврів, магістрів, докторів філософії.

В сферу діяльності департаменту входить: аналіз та розробка актуальних вимог в навчальних та робочих планах кафедр відповідно до обраних освітніх програм, допомога у складанні навчальних та робочих планів, консультації та контроль розподілу кредитів ЕКТС, збір  та аналіз даних кафедр  з розподілу навантаження педпрацівників, забезпечення безперебійного процесу навчання відповідно до графіку навчального процесу: узгодження розкладу занять та  зайнятості аудиторій всіх кафедр університету, сприяння працевлаштуванню випускників.