Журнал "Вісник НТУУ "КПІ". Серія радіотехніка. Радіоапаратобудування" публікує результати наукових досліджень в області радіотехніки та суміжних галузях з практичною та експерементальною направленістю на реалізацію відповідних досягнень.

  • Радіотехнічні кола та сигнали.
  • Обчислювальні методи в радіоелектроніці.
  • Технології конструювання в радіоелектроніці.
  • Теорія і практика радіовимірювань.
  • Електродинаміка. Пристрої НВЧ діапазону. Антенна техніка.
  • Телекомунікації, радіолокація, радіонавігація, радіоптика та електроакустика.
  • Радіоелектроніка біомедичних технологій.
  • Функціональна електроніка. Мікро- та наноелектронна техніка.
  • Захист інформації.
  • Обмін досвідом.

Журнал "Вісник НТУУ "КПІ". Серія радіотехніка Радіоапаратобудування" є безкоштовним як для читачів так і для авторів.

Журнал внесено до категорії А переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук та PhD з технічних наук, за спеціальностями 171, 172, 173. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020.

Головний редактор: Oleg Sharpan
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Радіотехнічний факультет
Телефон +38044 204 93 29
radap@rtf.kpi.ua