17 квітня 2014 року в НТУУ “КПІ” відбулася І Міжнародна науково-практична конференція "Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти", організатором якої виступила кафедра теорії, практики та перекладу французької мови факультету лінгвістики. У конференції взяли участь викладачі, докторанти і аспіранти із 44 вищих навчальних закладів та установ з усіх регіонів України, представники Російської Федерації, Казахстану, Франції, Великобританії, США, Пакистану та Алжиру.

З вітальним словом до учасників конфернції звернулися декан ФЛ проф. Н.С. Саєнко та завідувач кафедри теорії, практики та перекладу французької мови доц. І.С. Полюк.

На пленарному засіданні виступили провідні науковці кількох українських університетів. Питанням мовної інтерференції присвятила свою доповідь д. філол. н., проф. О.Р.Валігура (Київський національний лінгвістичний університет). Проблеми перекладознавства як комплексної науки було висвітлено в доповіді д. філол. н., проф. С.П.Денисової (Київський національний лінгвістичний університет). Глибокий та ґрунтовний аналіз скоропису як методу компресії тексту під час усного перекладу було зроблено д. пед. н., проф. Л.М. Черноватим (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна). Майк Мартуччі, викладач-методист  Держдепартаменту США (Ресурсний центр для викладачів англійської мови ім. Жанет Демірей за підтримки Посольства США в Україні при  Києво-Могилянській академії)  розповів  про доцільність упровадження в освітню практику  масових відкритих онлайн-курсів (МООС) як одну з найновітніших форм дистанційного навчання, що активно розвивається у світовій освіті, ознайомив з концепцією "зворотного навчання", запропонованою Академією Kана, та акцентував увагу на необхідності включення до навчального плану програми розвитку критичного мислення. Доповідь д.філол.н., проф. каф. теорії, практики та перекладу французької мови НТУУ "КПІ" А.А.Калити була присвячена основним положенням розроблюваної нею нової концепції енергетики мовлення. Завершила пленарне засідання доповідь к. пед. н., доц. НТУУ "КПІ" З.М. Корнєвої про особливості навчання англійської мови професійного спрямування студентів перших курсів технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах.

Після пленарного засідання робота конференції продовжилася у чотирьох секціях: "Актуальні проблеми дискурсології та міжкультурної комунікації", "Функціонування мовних одиниць у професійних дискурсах", "Проблеми перекладу в контексті професійної комунікації", "Інноваційні технології навчання іноземної мови для професійних цілей".

Під час секційних засідань учасники, зокрема, обговорили проблеми особливостей функціонування та перекладу мовних одиниць у різних видах дискурсу: мистецтвознавчому (Г.Ф.Морошкіна, к. філол. н., доц., Запорізький національний університет), ольфактивного маркетингу (О.М.Пархоменко, к.філол.н, доц., НТУУ "КПІ"), моди (О.П.Снєжик, к.філол.н., доц., НТУУ "КПІ"), а також проблеми генезису фольклорних творів (Л.І.Тараненко, к. філол. н, доц., докторант НТУУ "КПІ") та ін.

В умовах глобалізаційних процесів, які відбуваються у світі, європейської інтеграції України, поряд із високим рівнем фахової підготовки майбутніх фахівців особливого значення набуває іншомовна комунікативна компетенція. Обговоренню ключових проблем формування іншомовної компетенції студентів на основі інтеграції комунікативного, соціокультурного та міжкультурного розвитку студентів засобами іноземної мови було присвячено засідання секції з питань інноваційних технологій навчання іноземної мови для професійних цілей. Зокрема, були розглянуті питання антропоцентричного підходу до навчання іноземної мови професійного спрямування, орієнтованого на врахування і розвиток здібностей студента засобами іноземної мови (Л.В.Бондар, к.пед.н., доц., НТУУ "КПІ"); пошуку шляхів підвищення ефективності навчання усного мовлення та письма студентів на основі інтерактивних методів навчання та інтернет-ресурсів (Д.Г.Растєгаєва і О.В. Ващило, викладачі НТУУ "КПІ") та ін.

Жваву дискусію викликав виступ представника Британського освітнього центру (м. Київ) Майкла Бедвела, який у своїй доповіді звернув увагу на особливості формування навичок англійського писемного мовлення у контексті навчання майбутніх системних аналітиків і проаналізував питання кар'єрного зростання під час навчання.

Молоді науковці, аспіранти НТУУ "КПІ" та різних навчальних закладів України представили результати роботи над дисертаційними дослідженнями в галузі лінгвістики, психології, методики викладання іноземних мов та педагогіки.

За підсумками обговорень учасники конференції ухвалили резолюцію, у якій, зокрема, висловилися про доцільність створення на базі кафедри теорії, практики та перекладу французької мови НТУУ "КПІ" Центру з фундаментальних досліджень у галузі лінгвістики, перекладознавства та методики викладання іноземних мов як нефахової дисципліни у вищих технічних навчальних закладах.

О.М.Пархоменко, канд. філол. наук, доцент кафедри ТПП ФЛ  НТУУ "КПІ", координатор конференції

[17.04.2014] І міжнародна науково-практична конференція «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти»

Факультет лінгвістики

Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови

І міжнародна науково-практична конференція «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти» відбудеться 17 квітня 2014 року на факультеті лінгвістики Київського національного технічного університету «Київський політехнічний інститут» за адресою: м.Київ, пр.Перемоги, 37, НТБ, 2-й зал (III поверх) о 9-30. Реєстрація учасників в ауд. 615, корпус 7 з 9-00 до 9-30.

Дата події