Кафедра екобіотехнології та біоенергетики факультету біотехнології і біотехніки (завідувач – д.х.н., проф. Є.В.Кузьмінський) – одна з наймолодших у НТУУ "КПІ". Вона була створена у 2005 році з метою підготовки фахівців у галузі переробки відходів, очищення води та ґрунту, використання біотехнологій для вирішення екологічних проблем. Один з головних напрямів наукових досліджень кафедри – "Дослідження і розробка технологій біологічного очищення стічних вод різноманітного походження та конструкцій очисних споруд для їх реалізації" – очолює д.т.н., проф. Лариса Андріївна Саблій.

Л.А.Саблій закінчила Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП) за спеціальністю "Водопостачання і каналізація". У 1989 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за цією ж спеціальністю. Працюючи на кафедрі водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції, читала студентам лекції, проводила практичні та лабораторні заняття з дисциплін, пов'язаних з фізико-хімією та біологією води. Активно займалася науковими дослідженнями в галузі водоочищення.

У 2008–2011 рр. Л.А. Саблій навчалась у цільовій докторантурі на кафедрі екобіотехнології та біоенергетики. У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему "Фізико-хімічне та біологічне очищення висококонцентрованих стічних вод" за спеціальністю 05.17.21 – технологія водоочищення.

Актуальність досліджень, якими займається Лариса Андріївна, не потребує доведення – про необхідність очищення стічних вод підприємств і населених пунктів знають усі. Але мабуть лише фахівці знають про біологічне очищення стічних вод, при якому шкідливі домішки видаляються завдяки життєдіяльності мікроорганізмів – бактерій, водоростей, інфузорій, коловерток тощо.

Біологічне очищення – найдоцільніший спосіб очищення стічних вод від домішок органічних сполук, які, потрапляючи у природні водойми, призводять до загнивання, цвітіння води, заростання, загибелі риби. Особливо небезпечними є стічні води низки галузей промисловості (легкої, харчової та інших), які містять високі концентрації завислих речовин, високомолекулярних органічних сполук, а також іонів важких металів та інших забруднюючих речовин. Розробка ефективних методів очищення таких вод – завдання і важливе, і непросте. Кожне підприємство потребує індивідуального підходу, адже хімічний склад стічних вод на різних підприємствах – різний, отже для кожного необхідно підібрати найефективнішу асоціацію мікроорганізмів, умови для їх культивування, конструкцію очисної споруди та обладнання, режими очищення тощо.

Л.А.Саблій займається розробкою комплексних методів очищення висококонцентрованих стічних вод, у яких застосовуються флотаційні методи (напірна флотація, електрофлотація, біокоагуляція-флотація тощо) в поєднанні з наступним біологічним очищенням у спеціально створюваних анаеробних (безкисневих), аноксидних (малокисневих) і аеробних умовах. Розробки, виконані під керівництвом Лариси Андріївни, впроваджені на низці очисних станцій: агропромислового комплексу "Зоря" і селища Квасилів Рівненської області, міста Косів Івано-Франківської області, лікарні відновного лікування МВС України (м. Київ), солодового заводу м. Славута Хмельницької області, шкіряного заводу "Світ шкіри" м. Болехів Івано-Франківської області, міста Сімферополя, в проекті будівництва та реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Дубно Рівненської області та ін.

Результати наукових досліджень та інженерних розробок відображені у 2 наукових монографіях (серед яких – Л.А. Саблій.  "Фізико-хімічне та біологічне очищення висококонцентрованих стічних вод", 2013 р.), 240 наукових і навчально-методичних працях і 17 патентах.

Лариса Андріївна протягом 13 років керує науковою роботою аспірантів, результатом якої є успішний захист її учнями п'яти кандидатських дисертацій. Серед них – ст. викладач кафедри екобіотехнології та біоенергетики, кандидат технічних наук В.С. Жукова, яка продовжує наукові дослідження в галузі водоочищення разом з Л.А.Саблій, і яка за підсумками 2013 року удостоєна почесного звання "Молодий викладач-дослідник НТУУ "КПІ".

Результати, отримані ними, зацікавили польських фахівців з водоочищення. У лютому цього року Л.А.Саблій і В.С. Жукова побували у Інституті агрофізики Польської академії наук в місті Любліні, де з науковцями відділу біогеохімії природного середовища провели спільні наукові дослідження процесів анаеробного та аеробного очищення стічних вод молочних заводів у біореакторах з іммобілізованими мікроорганізмами та обговорили майбутні спільні проекти робіт у цій галузі між відділом і кафедрою екобіотехнології та біоенергетики НТУУ "КПІ".

…На кафедрі екобіотехнології та біоенергетики більшість викладачів і студентів – жінки. Думаю, це невипадково. Саме жінки зроблять нашу планету чистішою.

В. Миколаєнко