Після реформування системи управління КПІ ім. Ігоря Сікорського науково-інноваційна діяльність забезпечується науково-дослідною частиною, департаментом інновацій і трансферу технологій, департаментом інформатизації управлінської діяльності, Науково-технічною бібліотекою та Державним політехнічним музеєм. Наші служби активно співпрацюють з іншими департаментами і службами університету, комісіями Вченої ради КПІ, інноваційними структурами "Sikorsky Challenge" та Науковим парком "Київська політехніка". Науково-інноваційна діяльність здійснюється науково-педагогічними і науковими працівниками факультетів, інститутів, науково-дослідних підрозділів, КБ тощо.

Фінансування науки в Україні здійснюється з кількох національних і міжнародних джерел, що дає можливість реалізовувати різноманітні форми наукової діяльності – грантову, проєктну, виконання тематики за госпдоговорами і контрактами, надавати наукові послуги, претендувати на підтримку із державного бюджету. У 2019 р. для нашого університету домінуючими джерелами надходжень були виконання прикладних та госпдоговірних робіт, наукові послуги, створення науково-технічних розробок, виконання міжнародних проєктів.

Джерела фінансування науки КПІ в 2019 р., млн грн.

Фінансування науки КПІ складається із загального та спеціального фондів. Важливою вимогою до дослідницького університету є переважання спецфонду над загальним. Останні 5 років КПІ виконує цю вимогу, проте наявна перевага у 5–15% нас не може задовольняти.

Сумарні надходження до загального і спеціального фондів суттєво відрізняються в різних структурних підрозділах. Лідерами є РТФ разом з НДЦ "Тезіс", ІФФ та ТЕФ разом з ННЦ "Екотез". Водночас у половини структурних підрозділів відношення обсягів спеціального і загального фондів є суттєво меншими того, що вимагає законодавство.

Основні результати 2019 р.

У 2019 році виконувалось 85 робіт; з них завершено 36. Охарактеризую деякі з них.

Під керівництвом акад. НАН України М.З.Згуровського створено онлайн платформу аналізу і сценарного планування сталого розвитку регіонів України в контексті якості та безпеки життя людей.

Виконане під керівництвом чл.-кор. НАН України П.І.Лободи дослідження фізико-хімічних основ низькотемпературного синтезу ультратугоплавкої високоміцної армованої кераміки та металокераміки дало можливість створити нові матеріали, що можуть мати широкий спектр застосування в новітній техніці.

Алюмінієві двофазні теплотранспортні системи з розділенням потоків пари та рідини для енергоефективних технологій, розроблені під керівництвом к.т.н., доц. Є.В.Шевеля, дають змогу значно знизити собівартість і підвищити надійність енергетичних систем.

Під керівництвом чл.-кор. НАН України Б.Є.Корніловича отримано дослідні зразки новітніх каталітичних систем на основі вперше синтезованих нанорозмірних оксидів металів.

Результати прикладної НДР "Розроблення енергоефективного процесу високотемпературного оброблення сипучих вуглецевих матеріалів в електричних печах" (науковий керівник д.т.н., проф. Є.М.Панов) впроваджено у виробництво ПрАТ "Укрграфіт" (м. Запоріжжя).

Прикладом розробки за рахунок спецфонду (за держзамовленням) є створення системи високоточного автоматичного супроводу низькоорбітальних супутників дистанційного зондування Землі (керівник д.т.н., проф. Ф.Ф.Дубровка). Система може використовуватись для побудови високошвидкісних ліній передачі великих обсягів інформації з низькоорбітальних супутників на земні станції.

Вагомими є результати надання наукових послуг з боку НДЦ "Тезіс", яким керує к.т.н. М.І.Прокоф’єв. У 2019 році обсяг виконаних робіт склав майже 5,4 млн грн.

Добрим прикладом госпдоговірної роботи є розроблення способу армування приконтурного масиву, що забезпечує стійкість конструкції тимчасового кріплення при будівництві Бескидського тунелю, виконане під керівництвом к.т.н., доц. С.М.Стовпника.

Низка структурних підрозділів беруть участь у виконанні міжнародних наукових проєктів. Виконується три міжнародні проєкти за програмою "Горизонт-2020", у яких беруть участь науковці ФБТ, ІФФ, ФПМ та ФЕЛ; 5 проєктів за програмою НАТО "Наука заради миру та безпеки" (ІФФ, ПБФ, РТФ, ФПМ); 10 двосторонніх міжнародних проєктів. Крім того, виконувались замовлення іноземних компаній.

Наукові здобутки наших учених у 2019 р. відзначені трьома Державними преміями України в галузі науки і техніки та чотирма Преміями Президента України для молодих учених. Дві роботи отримали Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.

Особисті досягнення науковців

У 2019 році співробітники КПІ захистили 20 докторських та 107 кандидатських дисертацій. За кількістю захистів лідерами є ІПСА і ТЕФ.

Важливим чинником оцінювання наукової діяльності є публікації наукових монографій та статей. За кількістю монографій лідерами є ПБФ, ІФФ, ХТФ. За публікаціями в наукових виданнях попереду ПБФ. За публікаціями у виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus, КПІ ім. Ігоря Сікорського посідає перше місце серед технічних університетів України, проте поступається п'ятьом класичним університетам.

Публікації науковців КПІ у SCOPUS за галузями

Кількість публікацій, цитувань та індекс Гірша наших науковців демонструє стабільну позитивну динаміку. Найбільша кількість публікацій припадає на інженерію, комп'ютерні науки та матеріалознавство.

Слід зазначити, що найважливішим в оцінюванні науковців є показник цитування, а при підрахунку рейтингу ЗВО перші 10 найкращих науковців не беруться в обрахунок. Тому нашим завданням є вирівнювання показників за рахунок підвищення показників якомога більшої кількості наших науковців.

Інноваційна діяльність

Інноваційне середовище КПІ ім. Ігоря Сікорського базується на поєднанні зусиль низки структурних підрозділів, які взаємодіють з ринком наукових послуг і творцями нових наукових знань та інноваційних рішень. Місцем поєднання зусиль науково-дослідної частини з Інноваційною екосистемою "Sikorsky Challenge" повинен стати Офіс інновацій і трансферу технологій, який у 2020 році має запрацювати як фізично, так і у вигляді онлайн-платформи. Головним завданням є ефективний захист інтелектуальної власності, що створюється в КПІ, та її трансфер на ринок. Основним інструментом провадження розробок має стати Науковий парк "Київська політехніка", можливості якого нами використовуються не повною мірою. Восени минулого року створено департамент інновацій та трансферу технологій, визначені завдання, а нині триває напрацювання механізмів їх реалізації.

Традиційно сильною стороною КПІ є щорічний Фестиваль інноваційних проєктів "Sikorsky Challenge", який є найпотужнішим в Україні "виробником" стартап-проєктів. Проте слід зазначити, що у 2019 році частка проєктів, поданих від нашого університету, зменшилася порівняно з минулими роками. Відповідно, виникає завдання збільшити кількість проєктів КПІ з одночасним підвищенням їх якості.

Аналіз стану охорони об'єктів права інтелектуальної власності вказує на перекіс у бік корисних моделей. Ситуація з патентами на винаходи є вкрай критичною. Ще гіршою є ситуація з комерціалізацією ОПІВ. Підрозділи спільно з новоствореним відділом трансферу технологій мають досягти зростання кількості проданих ліцензій на порядок, а суми надходжень – на три порядки.

Наукова та інноваційна діяльність молоді

Для молоді першими кроками в науці часто стає участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт. Серед лідерів за кількістю переможців 2019 року є ФЕА. Наш університет виступав організатором трьох конкурсів. Зазначу, що завданням наукових керівників підрозділів є активізація залучення студентів до наукової та інноваційної роботи починаючи з 2–3 курсів бакалаврату.

Дає свої результати започаткований у 2016 році конкурс МОН для молодих учених. Серед кращих робіт молодих учених можна відзначити дослідження оптимального функціонування інтегрованих систем енергозабезпечення споживачів із застосуванням комплексного акумулювання електричної та теплової енергії, що виконувалось під керівництвом к.т.н., доц. Ю.А.Веремійчука. Має гарні перспективи на ринку розробка системи живлення зрідженим газом в перегрітому стані для двигунів внутрішнього згоряння, виконана під керівництвом к.т.н., доц. А.С.Соломахи.

Ще не повною мірою реалізувала свій потенціал створена у 2014 році Рада молодих учених КПІ ім. Ігоря Сікорського. Звертаю увагу оновленого керівництва ради на реалізацію поставлених завдань.

Розвиток інфраструктури забезпечення науково-інноваційної діяльності

Телекомунікаційна система нашого університету включає дата-центр, СКУД, АС ЗВО, платіжні сервіси, КБ ІС, ІОЦ ПНП. Вона забезпечує підтримку порталу kpi.ua, Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І.Денисенка (НТБ), Медіацентру КПІ. На зовнішньому колі забезпечується взаємодія із ЄДЕБО та KPI ID. Важливу функцію захисту відіграють сервіси захисту інформації. Департамент забезпечує щоденну роботу з випуску і підтримки посвідчень та студентських квитків, проведення платежів, завантаження навчальних планів тощо.

Інформаційні сервіси базуються на розвиненій мережі КПІ-Телеком, яка з року в рік демонструє зростання як в абсолютних, так і у відносних величинах. Відділ супроводження дипломів про вищу освіту забезпечує як вчасну підготовку й видачу дипломів, так і оперативну роботу з видачі дублікатів. Сайти кафедр і факультетів в домені kpi.ua додають найбільше балів рейтингу КПІ. За ним слідують електронний архів ELAKPI (ela.kpi.ua) та сайти журналів.

У вебометричному національному рейтингу наш університет наразі посідає друге місце. Провал другої половини 2019 року був пов'язаний із дискваліфікацією за подання недостовірної інформації у Google Scholar. Застосування відповідних адміністративних заходів дало свій результат.

У світовому рейтингу університетів КПІ наразі посідає 1488 місце. Найбільше наше відставання спостерігається за показником "Excellence Ranking", який визначається за публікаційною активністю в Scopus.

Активна розбудова інформаційно-телекомунікаційного середовища сприятиме збільшенню ефективності управління університетом за рахунок реалізації нових інформаційних сервісів, розширенню сфер освітньої діяльності університету, підйому загального рейтингу університету у світовому навчальному та науковому просторі.

Важливим завданням НТБ є розвиток власних інформаційних ресурсів, зокрема ELAKPI, та забезпечення доступу науковців до провідних електронних баз даних. Важливою подією стало отримання у партнерстві з УРАН спеціального сканеру для сканування паперових ресурсів бібліотеки.

Практично завершено переведення наукових конференцій КПІ на відкриту платформу OCS (Open Conference Systems). На порядку денному – перехід на платформу Scopus, де наразі присутні лише три наші конференції.

З наукових видань університету лише одне входить до бази даних Scopus, три – до бази даних Web of Science і п'ять – до категорії Б як фахові. Головні редактори видань університету мають визначити чіткі кроки на шляху до входження до баз даних Scopus та Web of Science. Без цього видання не матимуть перспектив.

Державний політехнічний музей бере активну участь у всеукраїнських заходах з розвитку музейної справи. Видаються наукові публікації, проводяться наукові читання, круглі столи. На базі музею відбулося підвищення кваліфікації директорів музеїв, звітно-виборча конференція Українського комітету Міжнародної ради музеїв.

Деякі завдання на 2020 рік

Спецкошти в розрахунку на одного штатного НПП, тис. грн.Згідно з Постановою КМ України від 24 грудня 2019 р. № 1146 ключовими показниками для визначення обсягів фінансування освітньої діяльності є обсяги фінансування з міжнародних джерел, від виконання госпдоговірних тем і надання наукових послуг, тобто лише надходження до спеціального фонду. Наші надходження до спецфонду за останні чотири роки складають 34–39 млн грн, що дозволило КПІ отримати коефіцієнт 1,4. Нашим спільним завданням є отримання коефіцієнту 1,5. Для цього кожен структурний підрозділ повинен забезпечити надходження коштів до спецфонду обсягом 20 тисяч гривень на одного штатного НПП в розрахунку за 2018–2020 роки.

У 2019 році, згідно з наказом МОН від 18.07.2019 р. № 1012, стартувала наукова атестація ЗВО. Її метою є визначення ефективності наукової діяльності за науковими напрямами з розподілом ЗВО на категорії А, Б, В та неатестовані. За результатами атестації розподілятиметься базове фінансування ЗВО.

Ці рішення уряду і МОН вимагають від нас суттєвого підвищення якості наукової роботи. Маємо привести систему оцінювання структурних підрозділів і науковців, умови диференційованої оплати праці у відповідність до цих рішень.

Дякую всім науковцям КПІ за результати 2019 року і сподіваюсь на ефективну роботу в 2020 році!

Презентація доповіді