"Київський політехнік" продовжує знайомити читачів зі звітами проректорів КПІ ім. Ігоря Сікорського за напрямами про роботу підпорядкованих їм підрозділів у 2023 році. На черзі – матеріали звіту проректора з наукової роботи В.А.Пасічника "Результати наукової та інноваційної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2023 році", з яким він виступив на засіданні Вченої ради університету 5 лютого 2024 р.

kpi images -  В.А.ПасічникНаукова та інноваційна діяльність нашого університету в 2023 році здійснювалась в умовах воєнного стану в Україні.

Зусилля науковців університету було спрямовано передусім на вирішення актуальних потреб України у протидії агресії росії.

Свідченням сталості та результативності наукової й інноваційної діяльності науковців і студентів КПІ стали Премія Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій, запуск у космос третього університетського наносупутника, створення і практичне застосування низки БпЛА, та інші численні досягнення.

Оновлювалося наукове обладнання КПІ. Протягом 2023 року його закуплено на суму понад 4,1 млн грн. Скажімо, на ХТФ придбано рідинний хроматограф, в НН ІЕЕ – апарат для визначення тиску насиченої пари нафтопродуктів, в НН ІМЗ – диференційний скануючий калориметр, в  НН ІАТ здійснено облаштування наземної станції керування супутниками, в НН  ІТС придбано генератор сигналів, на ІХФ придбано камери глибини.

Одним із стратегічних завдань університету є розвиток і посилення позицій наших наукових видань. Серед 37-ми наукових журналів КПІ до категорії "А" включено вже 7, до категорії "Б" – 20. У базі даних Scopus індексуються 4 наших журнали, у Web of Science (WoS) – 3. НДЧ спільно з Науково-технічною бібліотекою КПІ імені Г.І.Денисенка здійснюють постійний моніторинг показників наших журналів. Здійснено перереєстрацію наукових видань університету відповідно до нового Закону України "Про медіа".

Позитивною є динаміка наукових конференцій. У звітному році було проведено 115 наукових конференцій, причому 90 з них – міжнародні. Всі наукові конференції КПІ представлено на відкритій платформі ОуСіЕс. У міжнародній наукометричній базі даних Scopus представлено збірники матеріалів 7-ми міжнародних конференцій, співорганізатором яких є наш університет.

Науково-технічна бібліотека ім. Г.І.Денисенка є базою створення та підтримки електронного архіву наукових і освітніх матеріалів нашого університету, аналізу наукометричних показників науковців КПІ. Активно розвивається репозитарій як ресурс відкритого доступу та поширення результатів наукових досліджень університету, що сьогодні вже містить 57 тисяч документів – на 20% більше порівняно з минулим роком.

В університеті триває впровадження Політики відкритої науки. КПІ як лідер цього процесу є членом консорціуму європейських університетів у межах проєкту Open4UA, в якому КПІ відведена роль розробки і впровадження університетських положень з відкритої науки.

Результативність наукової діяльності значною мірою визначається залученим фінансуванням.

kpi images - Багатоканальне фінансування 2023

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність університету здійснюється на засадах багатоканального фінансування – за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України й за рахунок коштів вітчизняних та іноземних замовників. Загалом фінансування наукових досліджень університету в 2023 р. склало: із загального фонду Держбюджету України – 26,7 млн грн; зі спеціального фонду – 69,4 млн грн. У 2023 р. у порівнянні з 2022 роком загальні надходження фінансування науки зросли на 21%.

Після суттєвого зменшення фінансування наукової діяльності в 2022 році вдалось на 21% збільшити обсяги її фінансування. Згідно з вимогами до дослідницького університету, КПІ стабільно виконує норму переважання фінансування на виконання науково-дослідних робіт зі спеціального фонду над фінансуванням із загального фонду Державного бюджету. У 2023 р. співвідношення складало 28% до 72 %. У 2023 році норма надходження до спецфонду на одного штатного науково-педагогічного працівника складає 36,3 тис. грн, що вдвічі перевищує максимальну вимогу для формульного фінансування. Відбулося суттєве збільшення базового фінансування, за грантами НФДУ, за проєктами міжнародного співробітництва. Це в сукупності забезпечило стабільність наукової діяльності в університеті.

Варто зазначити, що протягом останніх 5 років збільшилася кількість національних конкурсів для науковців. Якщо в 2019 році бюджетні кошти виділялися лише в рамках бюджетних тем та державного замовлення, то в 2020 році додалися конкурси НФДУ, в 2021 – базове фінансування, у 2023 році – конкурси за кошти реімбурсації. Науковці університету активно відреагували на нові можливості. За даними порталу "Євроосвіта" в 2023 році КПІ став лідером університетів України за сукупною кількістю виграних проєктів на всіх національних конкурсах.

kpi images - Фінансування 2023

У звітному році в університеті виконувалося 29 НДР, зокрема 6 фундаментальних досліджень, 20 прикладних досліджень, 3 науково-технічні розробки. Із загальної кількості робіт 7 виконувалися молодими вченими. 12 проєктів мають важливе значення для безпеки і обороноздатності України.

Наведемо лише деякі приклади завершених НДР.

У фундаментальному дослідженні вчених НН ІМЗ запропоновано та реалізовано новий підхід до створення високощільних каркасних металокерамічних композитів із застосуванням надтвердих матеріалів і високоентропійних сплавів як зв'язки на заміну традиційного кобальту, що є одним із найперспективніших підходів для отримання бронебійних сердечників підвищеної пробивної здатності.

У наступному фундаментальному дослідженні доведено перспективність використання комбінованих теплових, йонних та деформаційних впливів у якості інструменту цілеспрямованої модифікації структурно-фазових станів приповерхневої області широкого класу конструкційних і функціональних металевих матеріалів для збільшення довговічності, якості та надійності деталей, виробів і конструкцій транспортного машинобудування та медицини.

Науковці НН ІАТЕ за результатами завершеного прикладного дослідження запропонували нові схеми оперативного керування у сфері тепло- та холодозабезпечення населених пунктів, які дають змогу майже вдвічі знизити споживання викопних та імпортованих видів палива.

Вагомі результати отримали науковці "Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку" при виконанні прикладного дослідження щодо створення інформаційної системи моніторингу змін наземного покриву територій на основі супутникових даних. Інформаційна система може використовуватися як незалежна, так і в складі систем підтримки прийняття рішень, ситуаційних центрів різного цільового призначення, для розв'язання завдань стратегічного управління у сфері економіки, суспільних відносин, національної безпеки і оборони.

За угодою з МОН України про базове фінансування наукової діяльності Інститутом передових оборонних технологій забезпечується реалізація комплексної космічної програми КПІ. До її виконання залучені наукові співробітники фахівці та студенти з 8 структурних підрозділів нашого університету. У 2023 році обсяг фінансування становив 6,7 млн грн.

У червні 2023 року між МОН України та Державним космічним агентством України було підписано Меморандум про співпрацю, в рамках якого на КПІ покладено завдання створення космічної системи дистанційного зондування Землі середньої просторової розрізненості навчально-наукового призначення з наносупутником "PolyITAN-12U". Протягом 2023 року було завершено створення інженерної моделі космічного апарата, яка готується до проведення комплексних випробувань та виведення в космос.

Триває робота над спільним з Познанською політехнікою проєктом створення наносупутника "PolyITAN-3-PUT", призначеного для виконання на навколоземній орбіті завдань дистанційного зондування Землі. Від польських партнерів отримано обладнання для модернізації наземної станції керування наносупутником. Тривають роботи з його монтажу.

Університет має два об'єкти, що становлять національне надбання. В 2023-му році фінансова підтримка з держбюджету на утримання цих об'єктів становила 410 тис. грн. Комплекс заходів технічного обслуговування об'єктів забезпечив можливість успішно провести дослідження та випробування приладу спеціального призначення в інтересах ЗСУ.

У 2023 році відновлено фінансування проєктів з Національного фонду досліджень України. Успішно завершено виконання 5-ти проєктів конкурсу "Підтримка досліджень провідних та молодих учених". Розпочато виконання 2-х проєктів за конкурсами "Наука для безпеки і сталого розвитку України" та "Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди". На 4 нові конкурси НФДУ подано 23 проєктні заявки. Проєкти НФДУ є вагомим джерелом фінансування наукових досліджень в університеті.

За державним замовленням у 2023 році виконувалося 6 проєктів науково-технічних розробок. Три проєкти науковці успішно завершили.

Основними результатами цих проєктів стали:

– комплексна система орієнтації, навігації та керування для мікро- та наносупутників у складі електронного модуля як блока бортової апаратури;

– експериментальний зразок двигуна-маховика з технічними характеристиками та точністю функціонування, які відповідають кращим світовим аналогам;

– рецептури готових форм харчових продуктів для спеціальних медичних цілей на основі лікарських грибів та рослинної сировини;

– рецептури та склад лабораторних зразків нових екологічно безпечних високооктанових авіаційних бензинів, модифікованих компонентами без вмісту тетра-етил-свинцю.

Сума надходжень за спецфондом у минулому році склала 69,4 млн грн, що на 38% більше у порівнянні з 2022 роком. Лідерами у залученні спецкоштів для наукової діяльності є НН ІМЗ, ХТФ, НН ФТІ, НН ІЕЕ. Дякуємо за результативну роботу!

kpi images - замовлення на наукові дослідження і розробки з боку ринку

Основні замовлення на наукові дослідження і розробки з боку ринку у 2023 році були спрямовані на підвищення обороноздатності держави. Фахівці ОКБ "Шторм" надавали послуги з розробки програмного забезпечення для імітації розповсюдження звукових сигналів природного і біологічного походження по заданих гідрологічних параметрах шарувато-неоднорідного водного середовища. Проєкт "Розроблення математичної моделі поляризаційного тепловізора" дозволив підвищити можливості тепловізорів наземного та аерокосмічного дистанційного спостереження.

Науковці НН ФТІ на замовлення Міністерства фінансів України виконали науково-технічну експертизу системи та спеціального програмного забезпечення, що відіграє ключову роль при здійсненні операційної діяльності багатьма суб'єктами ринку. Результати роботи планується використати при внесенні змін до законодавства України.

У 2023 році науковці НН ІАТ продовжували роботи зі створення літаючої платформи агротехнічного застосування на замовлення української компанії. Здійснено заходи з випробування розробленої конструкції на злітно-посадковій смузі, доопрацьовано систему бортового навігаційного обладнання.

В умовах скорочення обсягів національного фінансування науки стабільно зростає участь науковців КПІ у міжнародних проєктах. У 2023 році науковці КПІ виконували 8 проєктів Програм Єврокомісії, 3 проєкти за Програмою НАТО "Наука заради миру і безпеки", 5 білатеральних проєктів. У звітному році подано 10 проєктних заявок на конкурси білатеральних проєктів.

У 2023 році розпочато виконання проєктів, що фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу на загальну суму 9,1 млн грн: 1 проєкт на розбудову інноваційного середовища та 4 – наукових проєкти. Крім того, за цією програмою додаткове фінансування від МОН України отримали 3 наукові групи, що мають діючі проєкти НАТО "Наука заради миру і безпеки".

У звітному році вперше розроблено і затверджено Положення про виконання ініціативних кафедральних науково-дослідних робіт. 34 теми із 168 зареєстрованих у 2023 році завершено. До їхнього виконання було залучено понад 132 аспіранти та 87 студентів. На 2024 рік затверджено новий Тематичний план, який включає 208 ініціативних тем. Одним із найважливіших завдань виконання ініціативної тематики має стати знаходження додаткових джерел фінансування по темі.

Науково-дослідна робота Державного політехнічного музею імені Бориса Патона полягала в науковому опрацюванні колекцій музею, дослідженні біографій вчених, науковців, конструкторів та їхніх досягнень. Науковий доробок музею 2023 року складає 34 публікації. Музей відвідало понад 28 тисяч осіб, було проведено близько 400 екскурсій, онлайн-лекцій з історії КПІ.

Результати досліджень ДПМ представлено на конференціях і семінарах. Створено 9 тематичних виставок, доповнення до 3 експозицій. Працівники музею взяли участь у роботі 16-ти наукових конференцій, зроблено 26 доповідей, поповнення фондової колекції склало 706 одиниць основного і допоміжного фондів.

Інноваційна діяльність КПІ ім. Ігоря Сікорського є невід'ємною складовою освітнього і наукового процесів.

КПІ є національним лідером провадження інновацій, а основою цієї діяльності є Всеукраїнська інноваційна екосистема "Сікорські Челендж Україна".

Визначною подією національного масштабу стало проведення у жовтні 2023 року дванадцятого Фестивалю інноваційних проєктів "Sikorsky Challenge 2023: Інноваційна трансформація України". В очному та онлайн-режимах у фестивалі взяли участь 862 учасники. Відкрито віртуальну виставку інноваційних проєктів "Sikorsky Challenge Immersive", дія якої є глобальною, і тепер охочі з усього світу мають можливість переглядати тривимірні експозиції, зустрічатися, спілкуватись у віртуальному просторі та презентувати власні проєкти.

На конкурс у 2023 році було подано 200 проєктів, фіналістами стали 130 з них, переможцями визнано 27 проєктів, причому 14 з них представили київські політехніки. Загалом, 70% фіналістів і 50% переможців 2023 року – проєкти команд КПІ ім. Ігоря Сікорського. У рамках фестивалю було проведено Міжнародний форум "Інтернаціональна підтримка інноваційної трансформації України", в якому окрім українських учасників брали участь і представники ще 18 країн світу – США, Японії, Великої Британії, Німеччини, Франції, Польщі, Ізраїлю, Іспанії, Туреччини тощо.

За участю працівників владних структур на фестивалі "Sikorsky Challenge" проведено три панельних дискусії: "Інновації в оборонно-промисловому комплексі у воєнні та післявоєнні часи", "Вирішення проблем розвитку Інноваційної екосистеми "Sikorsky Challenge Ukraine" воєнного та післявоєнних часів", "Впровадження в Україні сучасних технологій протезування та реабілітації людей, постраждалих під час війни".

У 2023 році від університету подано 101 заявку на об'єкти патентного права, з них 77 – на корисні моделі, 24 – на винаходи, та 2 заявки на промисловий зразок. У звітному році КПІ ім. Ігоря Сікорського став власником 47 патентів на об'єкти інтелектуальної власності, з яких 42 – на корисні моделі та 5 – на винаходи. За кількістю поданих заявок на винаходи та корисні моделі, університет серед українських ЗВО посідає 2 місце. Подано 109 заявок на реєстрацію авторського права на твір та отримано 63 свідоцтва на об'єкти авторського права. Укладено 2 ліцензійні договори про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

44 науково-технічні розробки КПІ ім. Ігоря Сікорського були представлені на 21-му Міжнародному промисловому форумі. Значну активність науковців і студентів було спрямовано на участь у конкурсах-хакатонах, направлених на оборону та безпеку держави. Відбувся ІІІ Всеукраїнський інженерний хакатон SmaRTF, в якому взяла участь 61 команда. У "KPI Upgrade Hackathon" на базі ФЕЛ взяли участь 11 команд із 16 підрозділів університету. У травні на базі ФІОТ проведено хакатон "Day F 2023 Online Hackathon".

Наукові школи і науково-педагогічні працівники є фундаментом провадження освітньої, наукової та інноваційної діяльності в університеті.

У лютому 2023 року рішенням Вченої ради КПІ затверджено 13 засновницьких наукових шкіл та 67 сучасних наукових шкіл. Матеріали про діяльність кожної з них широко висвітлено в ювілейному виданні до 125-річчя університету та розміщено на сайті КПІ (розділ "Наука").

Бюджетне скорочення фінансування науки в 2023 році позначилося на чисельності штатних науково-педагогічних (НПП) та наукових працівників (НП). Загальна чисельність штатних НПП незначно змінилась, а кількість НП продовжила зменшуватися. У звітному році суттєво збільшилась чисельність аспірантів, які успішно завершили підготовку за освітньо-науковою програмою.

kpi images - Кадрове забезпечення 2023

У 2023 році Постановою КМУ встановлено новий Порядок підготовки докторів філософії та доктора наук у ЗВО, відповідно до якого упродовж минулого року в КПІ створено 115 разових Спеціалізованих вчених рад і відбулися захисти 52-х дисертацій докторів філософії. Протягом 2022–2023 років у КПІ створено 22 докторські Спеціалізовані вчені ради, на яких захистилися 4 доктори наук і 3 кандидати наук.

Стабільно зростає кількість публікацій в базах даних Scopus та WoS. За наукометричними показниками – кількістю публікацій – наш університет входить до чотирьох найкращих в України, за кількістю цитувань та індексом Гірша – обійняв п'яту сходинку.

Помітне узгодження між списком лідерів університету за кількістю публікацій, що входять до бази даних Scopus, і лідерами за кількістю цитувань, що свідчить про якість і затребуваність даних публікацій. Індекс Гірша 20-ти найбільш цитованих вчених університету варіюється в межах від 15 до 40, а лідируючі позиції займають фахівці у галузях технічних, природничих та математичних наук.

kpi images - Публікаційна активність

Динаміка зростання кількості публікацій, кількості цитувань та індексу Гірша науковців КПІ має сталу позитивну тенденцію. Найважливішим для нас на даному етапі є суттєве нарощування цитування шляхом опублікування у виданнях, що входять до 1 і 2 квартилів. Зменшення індексу Гірша пов'язане із актуалізацією профілів науковців та збільшенням об'єктивності показника.

У 2023 році КПІ преміював науковців за публікації в журналах, які індексуються в базах даних Scopus і WoS, використовуючи квартильний підхід, що дозволяє відзначати публікації, враховуючи впливовість видань, у яких їх опубліковано. За публікації у виданнях 1-3 квартилів було премійовано 494 науковця.

Зростає частка НДР молодих вчених, проєкти яких фінансуються МОН України. Так, у 2023 році виконувалися 7 НДР з яких 3 завершились. Високою є результативність участі молодих вчених у конкурсі НДР. У 2023 році здобули перемогу всі 6 поданих проєктів.

На 2-му році повномасштабного вторгнення росії в Україну, наше студентство стало стійкішим і активнішим у реагуванні на виклики, що постали перед Україною. Створена і розвивається система залучення студентів до практичної науково-інноваційної діяльності, спрямованої на допомогу ЗСУ.

Понад 370 студентів стали переможцями міжнародних та всеукраїнських конкурсах наукових проєктів та різних змаганнях. Більше 500 студентів взяли участь у загальноуніверситетських олімпіадах, а близько 60 – у хакатонах. Зросла активність у наукових, інженерних та соціогуманітарних гуртках, мережа яких розширилася до 166.

У 2023 році за рекомендацією МОН України конкурс студентських наукових робіт проводився в І тур. У ньому взяли участь 129 студентів з 18 інститутів та факультетів КПІ, які подали 116 робіт за 24 спеціальностями. Найактивніші – НН ІМЗ, ФММ, ФІОТ та ФБТ. Знаковою подією стало проведення в КПІ ім. Ігоря Сікорського І Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі штучного інтелекту. 57 студентських наукових робіт надійшли з 27 ЗВО. Переможцями визнано 6 робіт, 3 з яких представили студенти Київської політехніки.

kpi images - Студентська наука

Традиційно високі досягнення науковців нашого університету були відзначені на національному рівні. З 2012 року до Дня науки в Україні за особливі досягнення у розробленні і впровадженні інноваційних технологій у виробництво та виведенні на ринок вітчизняної інноваційної продукції щорічно присуджується п'ять Премій Кабінету Міністрів України. Вітаємо 7-х лауреатів від КПІ, відмічених цією премією. Бажаємо подальших успіхів! Також вітаємо 3-х лауреатів двох Премій Верховної Ради України молодим ученим та 9-х молодих учених – стипендіатів Кабінету Міністрів України! Пишаємось нашими молодими науковцями та бажаємо їм подальших успіхів!

Дякуємо всім науковим і науково-педагогічним працівникам, здобувачам вищої освіти за наукові та інноваційні здобутки звітного року. Маємо у 2024 році робити все від нас залежне для наближення нашої Перемоги.

Дата події