Вхід до 13-го корпусу прикрашає велика вивіска “Конструкторське бюро інформаційних систем” (КБ ІС). Структура ця в Київській політехніці існує з 1988 р. і пов'язана практично з усіма підрозділами університету, адже здійснює забезпечення навчального процесу з інформатики, обчислювальної техніки, інших дисциплін шляхом використання власних комп'ютерних класів. З 2005 року перед КБ ІС поставлено нове велике завдання – створення єдиного інформаційного середовища (ЄІС) університету, що включає інформаційні ресурси, телекомунікаційну мережу, автоматизовану систему управління (АСУ) НТУУ “КПІ”, елементи інформаційної інфраструктури підрозділів, систему електронного документообігу, бази даних, системи управління, обліку контингенту студентів і викладачів та ін.

Тому сьогодні колектив КБ ІС працює над розробкою технічного, інформаційного, програмного, математичного, методичного та організаційного забезпечення ЄІС університету; займається розробкою, впровадженням, обслуговуванням та модернізацією автоматизованих робочих місць, підсистем і компонентів АСУ НТУУ “КПІ”; координує роботи з реалізації програми інформатизації університету із залученням до цього всіх підрозділів університету. У майбутньому є плани щодо участі в розробці та впровадженні нових освітніх технологій, реалізації освітянських проектів, проведення пошукових, науково-дослідних та конструкторських робіт зі створення автоматизованих систем управління закладами освіти та науки, автоматизованих робочих місць службовців, викладачів та студентів, інших категорій співробітників; у межах прямих зв'язків та окремих контактів із закордонними партнерами передбачається участь у міжнародному співробітництві.

А.Й.СавицькийПро сьогодення конструкторського бюро інформаційних систем розповідає його директор доц. А.Й.Савицький. На цій посаді він недавно, але добре орієнтується в своєму “господарстві”.

Артеме Йосиповичу, які підрозділи входять до складу КБ ІС?

– Для виконання поставлених ректором завдань проведено реорганізацію структури КБ ІС. Зараз у складі нашого конструкторського бюро є відділи програмного забезпечення навчального процесу, технічного забезпечення навчального процесу, організаційного забезпечення та диспетчеризації навчального процесу, забезпечення навчального процесу в СІМ центрі університету, планування робіт та матеріально-технічного забезпечення діяльності КБ ІС, програмного та інформаційного забезпечення комп'ютерно-телекомунікаційних мереж ЄІС університету, центр управління базовим вузлом мережі URAN, відділи математичного та програмного забезпечення ЄІС університету, інформаційного, методичного та організаційного забезпечення ЄІС університету, видів забезпечення АРМів, підсистем та ланок автоматизованої системи управління університетом.

Але робота у нас колективна, тож активно залучаємо і запрошуємо до співпраці студентів та фахівців із кафедр (у межах бюджетного фінансування).

– Над чим нині працюють в КБ ІС?

– Наша основна діяльність спрямована на технічне і програмне забезпечення навчального процесу та розробку і впровадження ЄІС в університеті. У комп'ютерних класах КБ ІС у 2004/2005 н.р. навчалось близько 6,5 тисяч студентів із 16 факультетів та інститутів НТУУ “КПІ” (ВПІ, ІЕЕ, ІТС, ІХФ, ІФФ, МІПО, ММІФ, ПБФ, ФАКС, ФБТ, ФЕА, ФЕЛ, ФІОТ, ФММ, ФМФ, ХТФ). Облаштування комп‘ютерами, допоміжним обладнанням та інвентарем додатково введених (після ремонту) класів (на що потрібно близько 390 тис. грн) дасть можливість додатково навчати ще
3 тис. студентів на рік.

Що стосується розробки ЄІС, то, насамперед, ведеться ретельна проробка структури всієї системи, процесів взаємодії підсистем, організації доступу до баз даних, методичного забезпечення навчального процесу, обґрунтування вибору програмної та технічної платформи і таке інше.

Розкажіть докладніше про розробку ЄІС університету.

– Уже завершено розробку бета-версії (тобто версій, що потребують подальшого вдосконалення) програмного забезпечення декількох
автоматизованих робочих місць: секретаря проректора з навчальної роботи, співробітника навчально-методичного управління, завідувача відділу практики, співробітника відділу працевлаштування, директора науково-технічної бібліотеки, директора студмістечка, головного зберігача музею КПІ, керівника центру культури і мистецтв, керівника студентського центру праці, керівника відділу соціальних питань, співробітника відділу кадрів, працівника адміністративно-господарського відділу, начальника транспортного відділу, працівника бухгалтерії АТП, працівника адміністративно-господарського відділу, завідувача складу тощо.

У стадії опрацювання знаходяться: система класифікації і кодування документів, підрозділів, посад для впровадження електронного документообігу, створюються бази даних “Співробітники університету”, “Внутрішні документи”, “Методичне забезпечення дисциплін”, АІС “Відділ кадрів ПВС”, АІС “Відділ кадрів інженерно-технічного персоналу”, АІС “Відділ кадрів учбово-допоміжного персоналу”.

Який напрям роботи Ви вважаєте найважливішим на даному етапі?

– Без сумніву, це створення системи класифікації й кодування, що є основою для електронного документообігу.

– Чи існують подібні системи в інших ВНЗ?

– Ми ознайомилися з системами автоматизації управління ВНЗ України, Росії, інших країн. Можна сказати, що ЄІС НТУУ “КПІ” посяде гідне місце серед кращих систем оперативного управління діяльністю вищого навчального закладу. Університет “КПІ” має розгалужену структуру зі своїми особливостями. А щодо запланованої кількості завдань, що будуть вирішуватись у системі, то, принаймні на Україні, подібних систем ще ніхто не створював. Тож роботи нам вистачить не на один рік.

А найближчі плани?

– На поточний навчальний рік заплановано розробку та впровадження системи електронного документообігу 1-го рівня (ректорат – канцелярія – факультети, інститути).

У 2006 році будуть впроваджені: АІС “Професорсько-викладацький склад” (автоматизоване формування і введення змін до шаблонів (зразків) наказів у справах професорів та викладачів ; автоматизоване формування і ведення бази даних “Професорсько-викладацький склад університету”; автоматизоване формування звітів “Науково-педагогічні кадри станом на 1 жовтня”, “Чисельність викладацького складу станом на
1 жовтня”, “Чисельність окремих категорій працівників за рік станом на кінець року”, “Відомості про прийнятих працівників станом на кожні 10 днів”, “Звіт про використання робочого часу за квартал, піврічя, рік”, “Педагогічні та науково-педагогічні працівники станом на 1 жовтня”, “Зведені дані про кількісний та якісний склад викладачів по кафедрах, факультетах і в цілому по ВНЗ”, “ Зведені дані про кількісний та якісний склад деканів та завкафедрами станом на 1 січня”, “Середній вік ППС станом на 1січня” тощо); АІС “Науковий та інженерний персонал” (автоматизоване формування і введення змін до шаблонів (зразків) наказів у справах наукового та інженерного персоналу, автоматизоване формування і ведення бази даних “Науковий та інженерний персонал”, “Списків документів особових справ наукового та інженерного персоналу”, “Актів-описів особових справ працівників для здачі в архів” тощо); АІС “Навчально-допоміжний персонал”; АРМ співробітника навчального відділу ВНЗ, АРМ методиста факультету, деякі інші АІС та АРМи.

– Усе викладене вище стосується загальноуніверситетського середовища. Чи є якісь наробки для підрозділів, приміром кафедр?

– Так. Зараз працюємо над створенням уніфікованої структури сайту кафедр НТУУ “КПІ”. Невдовзі буде організовано автоматизоване накопичення інформації щодо кафедр (тобто перелік того, що має бути відображено на сайтах) за допомогою спеціального програмного комплексу. Цей комплекс буде передано на факультети для подальшого направлення на відповідні кафедри для введення інформації щодо історії, сьогодення й майбутнього кафедр, напрямів підготовки, спеціальностей і спеціалізацій, навчальних робочих планів, методичного забезпечення навчального процесу, персоналу й випускників кафедр, наукових шкіл, міжнародних зв'язків тощо. Згодом ця інформація буде використана при створенні WEB-порталу НТУУ “КПІ”, що дасть змогу якісно поліпшити інформованість студентів, співробітників університету, а також широкого загалу про наш університет.

Спілкувалася Н.Вдовенко