14 лютого відбулося урочисте святкування 70-річчя економічної підготовки в КПІ. Урочисте засідання відкрив перший проректор Ю.І.Якименко, який привітав усіх запрошених та подякував викладачам, що здійснювали і продовжують здійснювати економічну підготовку студентів університету, за багаторічну сумлінну працю на цій ниві. Також з привітаннями виступили декан факультету менеджменту та маркетингу професор О.А.Гавриш і завідувач кафедри міжнародної економіки професор В.Г.Герасимчук.

Їм випала честь вручати почесні грамоти за досягнення в педагогічній та науковій праці та подарунки тим, хто велику частину свого життя присвятив економічній підготовці інженерів, а також працює над підготовкою менеджерів, маркетологів та економістів на факультеті менеджменту та маркетингу. Останнім зі словами подяки та привітання виступив колишній завідувач кафедри економіки та організації машинобудівного виробництва А.Е.Розенплентер, який також нагадав присутнім про тих, хто розвивав цей напрямок підготовки у КПІ, та, на жаль, не дожив до цього свята.

За 70 років існування економічної підготовки в КПІ було зроблено немало. Почалося все зі створення 14 лютого 1937р. кафедри організації виробництва та економіки промисловості (ОВ та ЕП). Тоді в основному викладалися короткі курси економічних та організаційних дисциплін майбутнім інженерам, які мали розбиратися в економічних питаннях, оскільки після закінчення “КПІ” вони керували роботою великих підприємств, а для цього треба розбиратися в економічних питаннях. Першим завідувачем кафедри ОВ та ЕП був доцент І.Е.Розенберг. Після Великої Вітчизняної війни кафедрою керував доцент Е.М.Балакін. Період з 1937 по 1950 рр. можна умовно назвати першим етапом існування економічної підготовки в КПІ.

Другий етап (1950-1970 рр.) пов’язаний з активною діяльністю головного інженера Київського верстатобудівного заводу доцента, а потім професора, доктора економічних наук М.М.Лича. За цей час на кафедру з виробництва прийшли молоді енергійні викладачі, які складали 5 секцій. Керівництво секціями було доручено викладачам, які раніше займали керівні посади на виробництві. У цей час почала активно розвиватись наукова та методична діяльність.

Третій етап (1970-1992 рр.) характеризується інтенсифікацією діяльності кафедри ОВ та ЕП з усіх напрямків роботи. Збільшилась чисельність та підвищився рівень кваліфікації викладачів кафедри, покращилась наскрізна економічно-організаційна підготовка майбутніх інженерів, розвивалися міжгалузеві та міжнародні зв’язки, покращилась організація економічної освіти керівних кадрів промисловості Києва та області, видавалися підручники, монографії, навчальні посібники. У цей час керівниками кафедри були професор М.М.Лич (1970-1976 рр.), доцент А.Е.Розенплентер (1976-1988 рр.), доцент В.Ф.Шудра (1988-1992 рр.) У 1988 р. зі складу кафедри організації виробництва та економіки промисловості виділилась кафедра управління виробництвом, яку очолив доцент В.Д.Нємцов.

Четвертий етап розвитку економічної підготовки в НТУУ “КПІ” розпочався у 1992 році і триває до тепер. Він пов’язаний зі створенням та розвитком в університеті факультету менеджменту та маркетингу на базі кафедр економіки та організації виробництва, управління виробництвом і політичної економії.

Сьогодні факультет менеджменту та маркетингу здійснює економіко-організаційну підготовку студентів у переважній більшості інститутів та факультетів НТУУ “КПІ”. Викладачі факультету ведуть курси “Основи економічної теорії”, “Економіка та організація виробництва”, “Менеджмент”, “Маркетинг” та інші, а також консультують організаційно-економічну частину дипломних проектів.

Поряд з викладанням економічних дисциплін на технічних факультетах здійснюється підготовка фахівців з восьми економічних спеціальностей: менеджмент організацій, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, менеджмент інноваційної діяльності, управління інноваційною діяльністю, маркетинг, економічна кібернетика, економіка підприємства, міжнародна економіка. На факультеті працюють 6 кафедр: кафедра менеджменту (завідувач кафедри академік АІН, к.х.н., професор, заслужений діяч народної освіти В.Д.Нємцов), кафедра промислового маркетингу (завідувач – д.ф.-м.н., професор С.О.Солнцев), кафедра математичного моделювання економічних систем (завідувач – д.ф.-м.н., професор В.О.Капустян), кафедра економіки та підприємництва (завідувач к.е.н., доцент П.В.Круш), кафедра міжнародної економіки (завідувач – д.е.н., професор В.Г.Герасимчук), кафедра теоретичної та прикладної економіки (завідувач – д.е.н., професор Г.К.Яловий).

Під керівництвом декана ФММ д.т.н., професора О.А.Гавриша розвивається наукова, навчально-виховна, навчально-методична робота та міжнародна діяльність факультету. Основні напрямки наукової роботи на факультеті – це інноваційно-інвестиційна діяльність, стратегічне управління підприємством, маркетингові дослідження, математичне моделювання економічних процесів, економічний механізм розвитку підприємств. Факультет регулярно проводить всеукраїнські й міжнародні науково-практичні семінари та конференції, здійснює заходи щодо вдосконалення якості викладання дисциплін та підвищення рівня освіти викладачів, видає монографії, підручники й посібники, а також активно впроваджує інноваційні методи поширення знань і викладання дисциплін. Розвиваються та змінюються міжнародні зв’язки факультету. З 2004 року щорічно видається фаховий науковий збірник “Економічний вісник НТУУ “КПІ”. 13 лютого 2008 року своєю постановою ВАК України створив в НТУУ “КПІ” спеціалізовану вчену раду по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Таким чином, економічна підготовка в КПІ, яка починалася з однієї невеликої кафедри, за сімдесят років піднялася на дуже високий, якісноновий рівень. Це заслуга людей, що всі ці роки сумлінно та наполегливо робили свою справу.

Feb 29, 2008 || Автор: М.Бурік
На фото: Учасників урочистого засідання вітає перший проректор НТУУ “КПІ” Ю.І.Якименко. Сидять (зліва направо) О.А.Гавриш, В.Г.Герасимчук, А.Е.Розенплентер

Дата події