У зв'язку з наближенням державної атестації студенти деяких фа­культетів та інститутів звертаються із запитаннями стосовно системи оці­нювання захисту дипломних проектів (робіт) та державних екзаменів.

До цього навчального року оцінювання захисту дипломних проектів і робіт проводилося лише за національною 4-бальною системою – "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно". Члени ДЕК здійснювали оцінювання методом експертних оцінок, тобто на підставі інтуїтивного порівняння якості конкретного дипломного проекту та його захисту із певним гіпотетичним ідеальним зразком. За теорією експертних оцінок імовірність збігання результатів оцінювання окремими експертами (членами ДЕК) при 4-рівневій шкалі досягає 80%.

У цьому році, згідно з наказом МОН від 05.06.2013 № 683, у новій формі протоколу ДЕК із захисту дипломних проектів (робіт) необхідно проставляти бали за 100-бальною шкалою та оцінки за національною й ECTS шкалами, що пов'язано із оформленням додатка до диплома європейського зразка.

Вимога щодо запровадження 100-бальної шкали оцінювання вимагає використання методів кваліметрії. Тому навчально-методичним відділом університету були підготовлені рекомендації щодо розроблення випусковими кафедрами відповідних критеріїв оцінювання. Використання критеріїв оці­нювання на підставі методів кваліметрії має на меті більш об'єктивне оцінювання та підвищення ймовірності збігання оцінок членів ДЕК.

Необхідно зазначити, що формування переводних оцінок ECTS має проводитися за визначеними європейськими експертами правилами. Ці правила зазначені у багатьох документах Болонського процесу, але візьмемо до уваги документи МОНУ щодо за­провадження додатка до диплома вищої освіти європейського зразка (DIPLO­MA SUPPLE­MENT), наприклад, лист МОНУ від 10.06.2010 р. "Рекомендації щодо заповнення Додатка до диплома європейсь­кого зразка у ВНЗ України".

Відповідно до цих правил усі студенти у складі курсу/потоку, які вивчали певний кредитний модуль, ранжуються за балами шкали ВНЗ (у КПІ це 100-бальна шкала, в інших ВНЗ може бути інша), а потім не окремий ви­кладач, а певний університетський підрозділ студентам, які позитивно пройшли семестрову атестацію, виставляє оцінки ECTS: "А" – 10 % найбільш успішним студентам, наступним 25 % – "В", наступним 30 % – "С", наступним 25% – "D", наступним 10 % – "E". Європейські експерти наполегливо підкреслюють важливість критерію 10-відсоткової межі оцінки "А".

Звертаю вашу увагу, що практична реалізація такої процедури у великому за кількістю студентів університеті організаційно надто складна. Хоча, наприклад, у Національному торговельно-економічному університеті цей варіант запроваджено. До речі, за такого підходу, в навчальній групі чисельністю 20 студентів оцінку "А" мають отримати лише 1–2 студенти, а оцінки "E" та "D", тобто "задовільно", – майже 7 студентів.

У ході проведення педагогічного експерименту з впровадження кредитно-модульної системи в нашому університеті було апробовано метод прямого переведення балів шкали ВНЗ до оцінок ECTS. Шкала такого переведення визначена міжнародною системою менеджменту якості ISO 9000–2001, що наводиться у таблиці.

Ця шкала достатньо адекватно від­дзеркалює бажаний розподіл оцінок ECTS і передусім забезпечує вимоги до частки оцінок "А".

Наприкінці зазначимо, що в додатку до диплома європейського зразка надається університетська система оці­нювання та оцінки студента за всіма кредитними модулями саме за цією шкалою, тому використання іншої шкали для оцінювання державної атестації є принципово неможливим.

В.П. Головенкін, начальник навчально-методичного відділу