Факультет біотехнології і біотехніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
Контактна інформація:
Адреса ФБТ: проспект Берестейський, 37, корпус 4, 03056, Київ, Україна

Приймальна: кімната 169, тел. 204-94-52, 204-83-12
Деканат: кімната 170, тел. 204-90-35
Декан: доктор технічних наук, професор Тодосійчук Тетяна Сергіївна
URL:
E-mail: biotech[at]kpi.ua
День факультету: кінець травня
Соціальні мережі: Соціальні мережі Соціальні мережі

Кафедри Факультету ботехнології і біотехніки

Логотип ФБТФакультет організовано у січні 2001 року на базі кафедри біотехнології, яка розпочала підготовку спеціалістів-біотехнологів ще в 1992 році на кафедрі загальної та біоорганічної хімії у складі хіміко-технологічного факультету.

Факультет здiйснює пiдготовку висококваліфікованих фахiвцiв для роботи в найсучаснiших галузях бiотехнологiї: мiкробний синтез бiологiчно активних сполук, iмунобiотехнологiя, генно-iнженерна бiотехнологiя, бiотехнологiя фармацевтичних препаратiв, екобiотехнологiя, біоенергетика, біодеструкція відходів, біотестування забруднень, iнженерне забезпечення бiотехнологiчних та фармацевтичних виробництв. Наші випускники здатнi розробляти та впроваджувати новiтні технологiчнi процеси та конструювати обладнання для бiотехнологiчних i фармацевтичних виробництв, грамотно та науково обґрунтовано здійснювати контроль та захист довкілля від техногенних впливів, моделювати бiотехнологiчнi процеси з метою визначення оптимальних умов проведення бiосинтезу, біодеструкції забруднень та оптимізації порушених екосистем завдяки широкому застосуванню найсучаснiших математичних методiв та комп'ютерних технологiй.

Випускники працюють на керiвних та iнженерних посадах пiдприємств мiкробiологiчної, фармацевтичної, харчової промисловостi, в проектно-конструкторських органiзацiях, установах екологiчного спрямування та науково-дослiдних iнститутах України.

Спеціальності, освітні програми та рівні вищої освіти ФБТ

Кафедра Біотехніки та інженерії

162 Біотехнології та біоінженерія 🎥
Біотехнології д.філософії (о)
Біотехнології бакалавр (о)
Біотехнології магістр опп (о)
Біотехнології магістр онп (о)
133 Галузеве машинобудування
Галузеве машинобудування д.філософії (о)

Кафедра Промислової біотехнології та біофармації

162 Біотехнології та біоінженерія 🎥
Біотехнології д.філософії (о)
Біотехнології бакалавр (о,з)
Біотехнології магістр опп (о,з)
Біотехнології магістр онп (о)
091 Біологія та біохімія
Прикладна біологія д.філософії (о)

Кафедра Біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології

162 Біотехнології та біоінженерія 🎥
Біотехнології д.філософії (о)
Біотехнології бакалавр (о)
Біотехнології магістр опп (о)
Біотехнології магістр онп (о)
091 Біологія та біохімія
Прикладна біологія д.філософії (о)

форма навчання
з - заочна форма навчання

Наука на ФБТ

Важливим напрямом діяльності студентів та викладачів факультету є прикладні та фундаментальні експериментальні наукові дослідження. Окрім безпосереднього опанування наукової методології в галузі мікробіології, вірусології, біохімії, генетичної та клітинної інженерії, молекулярної біології, біоенергетики, біоінформатики, екобіотехнології та інженерії, студенти під керівництвом викладачів проводять експериментальні наукові дослідження ‒ пошук та створення продуцентів для реалізації біотехнологій медичного, сільськогосподарського, екологічного і промислового призначення.

Для апробації результатів наукових досліджень та обміну досвідом факультет впродовж багатьох років організовує й проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Біотехнологія XXI століття» за участі провідних галузевих наукових інститутів та студентів-біотехнологів профільних університетів України. З 2023 року конференція стає міжнародною.

Факультет біотехнології і біотехніки є співзасновником Міжнародного наукового журналу «Innovative Biosystems and Bioengineering» – щоквартального рецензованого наукового електронного видання, включеного до міжнародної наукометричної бази даних Scopus. Викладачі факультету є членами ряду редколегій іноземних та вітчизняних наукових фахових журналів.

На ФБТ успішно функціонують наукові школи під керівництвом доктора хімічних наук, професора Є.В. Кузьмінського і доктора технічних наук, професора В.М. Мельник.

Для сприяння розвитку наукового і творчого потенціалу молоді на факультеті працюють наукові групи та гуртки.