Науковий журнал "Innovative Biosystems and Bioengineering" заснований у 2017 р. "Innovative Biosystems and Bioengineering" є щоквартальним рецензованим науковим електронним виданням, читачі якого щойно після публікації випуску мають безплатний доступ до статей без необхідності підписки.

Журнал включено до категорії "А" Переліку наукових фахових видань України за такими галузями науки та спеціальностями (наказ МОН України від 23.12.2022 р. № 1166): біологічні, хімічні, технічні, медичні – 091 Біологія, 102 Хімія, 104 Фізика та астрономія, 105 Прикладна фізика та наноматеріали, 113 Прикладна математика, 122 Комп'ютерні науки, 133 Галузеве машинобудування, 161 Хімічні технології та інженерія, 162 Біотехнології та біоінженерія, 163 Біомедична інженерія, 181 Харчові технології, 222 Медицина, 224 Технології медичної діагностики та лікування, 227 Фізична терапія, ерготерапія.

Періодичність: 4 рази на рік.
e-ISSN 2616-177X
Мова публікацій: англійська, українська.
Скорочення назви для цитування: Innov Biosyst Bioeng.
Засновник і видавець: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Індексація видання: Scopus; DOAJ; ROAD; HINARI; Chemical Abstracts Service; CNKI Scholar; Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers; J-Gate; Public Knowledge Project Index; ICMJE; JournalTOCs; WCOSJ; Vifabio; EZB; Federation of Finnish Learned Societies; Zeitschriftendatenbank; Polska Bibliografia Naukowa; Scilit; Bielefeld Academic Search Engine; OpenAir; WorldCat.