3.15.   Індивідуальна освітня траєкторія здобувача ВО реалізується через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття ВО, освітньої програми, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання.

3.16.   Індивідуальна освітня траєкторія здобувача ВО визначається через його Індивідуальний навчальний план.

3.17.   Індивідуальний навчальний план здобувача ВО формується, здебільшого, на кожен рік навчання з урахуванням особистого вибору здобувачем навчальних дисциплін і відповідно до Положення про індивідуальний навчальний план здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського.

3.18.   Індивідуальний навчальний план здобувача ВО, який бере участь у програмах академічної мобільності формується відповідно до Порядку оформлення індивідуального навчального плану студентів, які беруть участь у програмах академічної мобільності.

3.19.   Обрання здобувачами ВО навчальних дисциплін в обсязі не менше 25 % (за весь період навчання) обсягу освітньої програми, за якою вони навчаються, здійснюється відповідно до Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського.

3.20.   Індивідуальний навчальний план визначає обсяг навчального навантаження здобувача з урахуванням усіх видів навчальної й наукової роботи, визначає форми контролю результатів навчання, і є обов'язковим для виконання здобувачем ВО.

3.21.  За виконання індивідуального навчального плану персональну відповідальність несе здобувач ВО, а його невиконання у встановлені графіком навчального процесу терміни є підставою для відрахування здобувача з Університету.

3.22.   Індивідуальна освітня траєкторія здобувача ВО може бути реалізована також за допомогою обрання ним певної сертифікатної програми, якщо такі запроваджені за відповідною спеціальністю відповідно до Положення про сертифікатні програми КПІ ім. Ігоря Сікорського.

3.23.   Реалізація права здобувачів на академічну мобільність або участь у програмах подвійного диплому регулюється Положенням про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського та Положенням про програми подвійного диплому в КПІ ім. Ігоря Сікорського.