У грудні кафедра відновлюваних джерел енергії – одна з наймолодших в університеті – святкує свій перший ювілей. 10 років – термін наче й невеликий. Та хочу поговорити про роль цієї кафедри в суспільстві.

Значення кафедри

Усі цивілізації гинули, вичерпавши притаманні їм матеріальні й енергетичні ресурси. В основі сучасної технічної цивілізації лежить безоглядне, не обмежене нічим грабування і розтринькування ресурсів, які мільярди років накопичувала планета. Найбільш критична ситуація склалася з викопними енергетичними ресурсами, час до вичерпання яких вимірюється десятками, максимум сотнями років. Якщо не буде знайдено заміну вугіллю, нафті і газу, то нашій цивілізації з її надзвичайними, дивовижними досягненнями загрожує неминуче зникнення, бо всі набутки створено завдяки викопним природним джерелам енергії та нашому вмінню добувати й використовувати їх. Для того, щоб якщо не відвернути катастрофу, то хоча б зменшити її згубні для людства наслідки, потрібно вже зараз розробляти технології максимально ефективного використання природних відновлюваних джерел енергії.

Біля витоків

Г.І. Денисенко (праворуч) на полігоні з відновлюваних джерел енергіїЦе добре розумів ще в 70-х роках минулого століття ректор КПІ проф., член-кореспондент АН СРСР Г.І.Денисенко, під керівництвом якого в інституті виконувався великий обсяг науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт з комплексного використання відновлюваних джерел енергії. Уперше в Україні було побудовано випробувальний полігон з відновлюваних джерел енергії.  Саме при Г.І.Денисенкові в 1986 р. у КПІ була відкрита перша в Україні кафедра відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). Її очолив доцент В.М.Кириленко. Та через низку об'єктивних і суб'єктивних обставин, які склалися після виходу проф. Г.І.Денисенка на пенсію, в 1988 р. кафедру було ліквідовано.

Пройшло трохи часу, і, враховуючи результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг з підготовки фахівців зі спеціальності "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії", кафедру було відновлено в грудні 2002 року, і очолив її д.т.н., проф. Степан Олександрович Кудря.

Унікальний склад кафедри

З урахуванням того, що на даний час в Україні взагалі, і в НТУУ "КПІ" зокрема, ведеться підготовка фахівців з окремих видів відновлюваних джерел енергії, особливу увагу на кафедрі приділяють підготовці фахівців у галузі комплексного використання відновлюваних джерел енергії, а також автоматизації й оптимізації режимів роботи енергоустановок з відновлюваними джерелами енергії як в автономному режимі, так і в складі енергосистеми.

Жоден вищий навчальний заклад України, що здійснює підготовку фахівців з нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, не має такого потужного і висококваліфікованого педагогічного складу, здатного забезпечити всебічну підготовку фахівців за всіма напрямами нетрадиційної та відновлюваної енергетики, а головне – прищепити фахівцям комплексний підхід до використання відновлюваних джерел енергії. Завідувач кафедри д.т.н., лауреат Державної премії України С.О.Кудря очолює Міжгалузевий науково-технічний центр (МНТЦ) вітроенергетики та є заступником директора з наукової роботи Інституту відновлюваної енергетики (ІВЕ) НАН України. Викладачами кафедри є співробітники ІВЕ НАН України, провідні вчені, які очолюють наукові розробки в галузі відновлюваних джерел енергії та роботи з проектування і спорудження енергоустановок з цими джерелами в Україні: заступник директора чл.-кор. НАН України, д.т.н. В.Ф.Рєзцов, завідувач відділу д.т.н. Г.М.Забарний, учений секретар к.т.н. Т.В. Суржик, головний інженер Ю.П.Фаворський, а також штатні співробітники д.т.н. В.М.Головко, д.ф.-м.н. О.Ю.Гаєвський, лауреат Державної премії України, перший завідувач кафедри к.т.н. В.М.Кириленко, к.т.н. Є.В.Новаківський, к.т.н. В.І.Будько та ін.

Наші здобутки

Кафедра ВДЕ є не тільки однією з наймолодших, а й однією з найпрацьовитіших і найперспективніших в університеті. За перші роки існування на кафедрі було розроблено навчальні плани, освітньо-кваліфікаційні характеристики і освітньо-професійні програми спеціалістів і магістрів, навчальні та робочі програми дисциплін, підготовлено курси лекцій, за якими здійснювалася триступенева підготовка фахівців – бакалаврів, спеціалістів та магістрів з напряму "Енергетика" за спеціальністю "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії". Пізніше спеціальність була переведена до напряму "Електротехніка та електротехнології". Кафедра успішно пройшла акредитацію спеціалістів та магістрів за ІV рівнем підготовки. Паралельно було організовано підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. На кафедрі впроваджено наскрізну інтегровану програму підготовки магістрів – кандидатів наук (PhD), 6 аспірантів кафедри працюють над дисертаційними роботами.

Кафедра має сучасні лабораторії та випробувальні стенди, які створені за кошти, отримані від наукової діяльності, за рахунок фонду розвитку НТТУ "КПІ", технічної допомоги МНТЦ вітроенергетики, ІВЕ НАН України; працює клас ПЕОМ, об'єднаних у мережу з виходом в Інтернет. Лабораторні, курсові роботи та проекти студенти кафедри виконують на базі кафедральних лабораторних стендів, в лабораторіях ІВЕ НАН України, де створено філію кафедри.

Студенти кафедри проводять лабораторні роботи на тепловому насосіУ процесі виконання науково-дослідних робіт на кафедрі створено ряд установок для навчального процесу та науково-дослідних стендів з використанням відновлюваних джерел енергії, зокрема фотоелектромобіль. Він пересувається як за рахунок електродвигуна, що живиться від акумуляторних батарей, які в свою чергу заряджаються від фотобатарей, так і за рахунок дизельного двигуна, що працює на біопаливі. Фотоелектромобіль є постійним експонатом виставки Наукового парку НТУУ "КПІ". На кафедрі встановлено теплові насоси, які задіяні в навчальному процесі при проведенні лабораторних робіт, одночасно вони забезпечують корпус № 20 гарячою водою. На кафедрі працює мініфотовітроелектростанція, що забезпечує освітлення лабораторії.

Кафедра щорічно спільно з Інститутом відновлюваної енергетики проводить Міжнародну конференцію з відновлюваних джерел енергії "Енергетика ХХІ століття", в якій беруть участь викладачі, аспіранти та студенти кафедри. За участю викладачів та студентів кафедри вже опубліковано сім монографій і підручників, два з яких з грифом МОН, більше 200 статей у фахових виданнях, більше 300 тез доповідей на різних конференціях, з яких майже 140 за участю студентів, отримано 10 патентів. Усі студенти кафедри ВДЕ, які навчаються за ОКР "магістр", на час вступу до магістратури обов'язково мають публікації та доповіді на конференціях різного рівня. Випускники кафедри користуються великим попитом на ринку праці і працюють як на виробництві, так і в державних установах, пов'язаних з відновлюваними джерелами енергії.

Кафедра має наукові зв'язки та домовленості про обмін студентами із зарубіжними організаціями та вишами для виконання дипломних проектів та робіт (німецький центр “Solar Zentrum” Maklenburg-Vorpormen та датський центр “Nordic Folkecenter for Renewable Energy”).

Завдяки наполегливій викладацькій та науково-дослідній праці викладачів і співробітників, кафедра ВДЕ другий рік поспіль входить до трійки кращих в університеті. У поточному році наша кафедра зайняла загальне третє місце та третє місце за результатами науково-інноваційної діяльності.

Плани на майбутнє

Колектив кафедри постійно працює в напруженому ритмі. Поряд з подальшою роботою із забезпечення студентів спеціальності навчальними посібниками та підручниками з усіх спеціальних дисциплін, на стадії завершення організація перепідготовки кадрів і надання послуг з отримання другої вищої освіти з відновлюваних джерел енергії в рамках проекту Unido. Основне завдання кафедри ВДЕ на перспективу – стати загальним об'єднавчим науково-методичним центром підготовки фахівців з відновлюваних джерел енергії не тільки в університеті, а й для інших вищих навчальних закладів України.

С.О.Кудря, завідувач кафедри ВДЕ, д.т.н., проф.