Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови (КТППАМ), Факультет лінгвістики, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 7, пр-т Перемоги 37к, к.605, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 82 02,
Електронна пошта: ktppam(at)ukr.net
Сайт:

Кафедру теорії, практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики створено у 2000 р. на базі кафедри іноземних мов №1, де сформувалися наукова традиція і методичне підґрунтя для підготовки фахівців з фахового перекладу. З моменту заснування кафедри до 2010 року її незмінним завідувачем і натхненником залишався кандидат філологічних наук, доцент Юрій Іванович Височинський.

У різні роки кафедру очолювали доктори філологічних наук, професори Алла Андріївна Калита та Ніна Григорівна Іщенко. З листопада 2020 р. завідувачем кафедри є доктор філологічних наук, професор Лариса Іванівна Тараненко. Заступник завідувача кафедри – доктор педагогічних наук, професор Зоя Михайлівна Корнєва.

Поєднуючи різні покоління педагогів – і молодих, і досвідчених викладачів, які працюють в університеті майже все своє життя, – штат кафедри налічує 40 викладачів, з яких 7 професорів (6 докторів та 1 кандидат наук), 10 доцентів (кандидати наук), 4 старших викладачі (кандидати наук), 9 старших викладачів та 10 викладачів.

Кафедра ТППАМ є випусковою кафедрою, що здійснює підготовку бакалаврів і магістрів зі спеціальності «035 Філологія» за спеціалізацією 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» денної і заочної форм навчання. Наразі на кафедрі стаціонарно навчається 306 студентів, з них 166 на контрактній основі; на заочному відділенні навчається 102 студенти. Крім того, з 2016 року кафедра здійснює підготовку здобувачів третього рівня вищої освіти – ступеня «Доктор філософії». Наразі за освітньо-науковою програмою 035 Філологія навчається 14 здобувачів.

Загалом кафедра забезпечує підготовку фахівців у галузі філології, пов’язану зі здійсненням усіх видів мовного посередництва фахової міжкультурної взаємодії та перекладу науково-технічних текстів і ділової документації. Особлива увага в аспекті теоретичної підготовки здобувачів приділяється не лише фундаментальним філологічним і перекладознавчим дисциплінам, але й інноваційним тенденціям у сучасній науці про мову і методиці її викладання.

На першому (бакалаврському) рівні студенти набувають освітньої кваліфікації для виконання професійної практичної діяльності, пов’язаної зі здійсненням усіх видів мовного посередництва фахової міжкультурної взаємодії, аналізу та перекладу фахових текстів. Програма спрямована на формування таких компетентностей здобувачів вищої освіти, що уможливлюють їхній всебічний професійний, інтелектуальний, соціальний і творчий розвиток з урахуванням реалій і викликів сьогодення.

На другому (магістерському) рівні навчання орієнтоване на науково-інноваційну складову підготовки. Студенти не лише вивчають сучасні тенденції в філологічній науці та вдосконалюють практичні навички перекладу й іншомовної комунікації, але й проводять власні наукові міждисциплінарні дослідження. Здобувачі вищої освіти мають можливість отримувати знання і з інших галузей, вивчати третю іноземну мову та інші освітні компоненти, формуючи індивідуальну траєкторію навчання.

Третій рівень вищої освіти забезпечує підготовку висококваліфікованих конкурентоспроможних та інтегрованих у європейський і світовий науково-освітній простір фахівців ступеня доктора філософії з філології, здатних до самостійної науково-дослідної, науково-інноваційної, організаційно-управлінської, перекладацької та педагогічної діяльності в галузі гуманітарних наук за спеціальністю 035 «Філологія» у закладах вищої освіти.

Маючи потужний науковий кадровий склад, кафедра проводить міждисциплінарні наукові дослідження, спрямовані на вивчення різноаспектних питань сучасної лінгвістики й перекладознавства (можна посилання на «Наука – наукові напрями і школи»: https://ktppam.kpi.ua/naukovi-napryami/). На кафедрі проводяться щорічні міжнародні науково-практичні конференції і семінари та всеукраїнські студентські конференції, до участі в яких залучають науковців з Великої Британії, Італії, Іспанії, Білорусі, Казахстану, Литви, Латвії та інших країн. Щорічно здобувачі кафедри стають призерами всеукраїнських та міжнародних олімпіад і конкурсів.

Робота кафедри зосереджена також на підготовці монографій, написанні наукових статей для фахових видань України, збільшенні кількості публікацій у співавторстві з іноземними науковцями та у виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus і Web of Science, розширенні наукового співробітництва з вітчизняними й зарубіжними навчальними й науковими закладами (https://ktppam.kpi.ua/mizhnarodna-diyalnist-3/ ).

Здобувачі і викладачі кафедри беруть активну участь у програмі мобільності у сфері освіти й наукового обміну ERASMUS+. Науково-педагогічні працівники регулярно проходять стажування у зарубіжних установах та закладах вищої освіти (Велика Британія, Іспанія, Польща, Королівство Бельгія, Турецька Республіка та ін.)

(https://ktppam.kpi.ua/uchast-u-mizhnarodnih-programah/).

Кафедра продовжує працювати над розширенням шляхів співробітництва з університетами – учасниками програми академічної мобільності ERASMUS+, а також над пошуком нових партнерів з університетів європейських країн, зокрема продовжено співробітництво із такими зарубіжними закладами вищої освіти, як Політехнічний університет Валенсії (Іспанія), Університет Думлупінар (Республіка Туреччина), Університет Гронінгена (Нідерланди) та укладено угоду про співпрацю і обмін студентами з Гуманітарним факультетом Католицького університету м. Льовена (Королівство Бельгія).

Крім того, викладачі кафедри активно співпрацюють з іноземними представництвами в Україні: MASHAV (Ізраїльський центр міжнародного співробітництва МАШАВ); Національний ERASMUS+ офіс в Україні (НЕО в Україні); Українсько-японський центр Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (УЯЦ).

Викладачі кафедри також беруть участь у роботі міжнародних і всеукраїнських наукових організацій, таких як TESOL Ukraine (Teachersof English to Speakers of Other Languages), BESIG (Business English Scientific Interest Group), Societas Linguistica Europaea, Українське відділення міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної (Supported by British Council Ukraine), Всеукраїнське наукове товариство «Київська фонетична школа», Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики» (УАКЛіП), Центр українсько-європейського наукового співробітництва та ін.