2017 рік став для науки України роком подальшої імплементації Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". У квітні було створено Національну раду України з питань розвитку науки і технологій, у серпні ухвалено склад Наукового і Адміністративного комітетів Нацради на чолі з Прем'єр-міністром України.

21 грудня 2017 р. Комітет з питань науки і освіти ВР України визнав стан реалізації Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" незадовільним, а у Рішенні 15 листопада 2017 р. констатував: "...наростає науково-технологічне відставання України від розвинутих країн, у державі відсутня стратегія розвитку науки та ефективна науково-технічна, інноваційна політика, управлінськими рішеннями спричиняється зменшення кількості наукових та науково-технічних кадрів, у тому числі їх підготовка, критично посилюється відплив учених, фахівців, кваліфікованої робочої сили за межі України, залишається низьким рівень оплати праці наукових працівників, падає престиж учених та їх соціальний статус… Такий стан науково-технічної сфери не відповідає курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу, становлення інноваційної економіки, підвищення якості життя громадян, що загрожує національній безпеці держави та її розвитку".

На тлі негативних процесів, що визначили критичний стан науки в Україні, науковці нашого університету продовжували наповнювати реальним науково-інноваційним змістом діяльність КПІ ім. Ігоря Сікорського, який, хоча і не має сьогодні офіційного статусу дослідницького університету, проте нарощує свій досвід на засадах впровадження кращих традицій і концепції діяльності провідних університетів світу, напрацювавши і вдосконалюючи вітчизняну модель майбутньої високотехнологічної економіки України.

Результати 2017 року представлені в щорічному інформаційно-аналітичному збірнику "Наука КПІ ім. Ігоря Сікорського–2017", каталозі "Інноваційні розробки університету", які вже є в інтернеті.

1. Підготовка наукових кадрів

У 2017 р. аспірантуру закінчили 109 осіб, у тому числі 101 – за денною формою, 8 – за заочною. Захистили дисертації в рік закінчення аспірантури 7 осіб та подали до розгляду спеціалізованих вчених рад 3 випускники. Крім того, протягом 2017 року захистив дисертацію 21 випускник аспірантури 2016 року. 37 осіб залишилися працювати в університеті (на посадах викладачів 23). На повну ставку оформлено лише 15 осіб. Три випускники аспірантури працевлаштовані в наукових підрозділах університету.

Зберігається негативна тенденція відрахування з аспірантури з різних причин. Кількість аспірантів, які закінчили аспірантуру в 2017 р., становить близько 56 % від зарахованих у 2014 р. Ефективність випуску з аспірантури у 2017 р. становить 10 %.

У 2017 р. захищено 10 докторських дисертацій. Невиправдані управлінські рішення щодо скорочення терміну докторантури до 2-х років, реальне зменшення оплати праці докторантів і фактичне зниження їх статусу спричинили суттєве скорочення контингенту докторантів. У 2017 році до докторантури прийнято лише 1 особу.

У 2018 році необхідно забезпечити перехід до 100-відсоткової участі аспірантів і докторантів у виконанні наукової тематики кафедр, створити сприятливі умови для завершення роботи над дисертаціями аспірантами випускного року, розробити докторські (PhD) програми з відповідних спеціальностей тривалістю 4 роки, оприлюднити на сайтах кафедр тематику робіт для вступників до аспірантури та теми наукових досліджень аспірантів, створити та впровадити механізм підготовки докторів філософії в рамках трирівневої системи вищої освіти (бакалавр-магістр-доктор філософії),  який би сприяв формуванню особистості вченого з огляду на інтеграцію у європейський та світовий простір.

2. Наукова робота студентів і молодих дослідників

У 2017 р. у виконанні науково-дослідних робіт брали участь 3275 студентів, із них з оплатою – 112 осіб. Дипломні кваліфікаційні роботи з використанням результатів НДР виконали 1272 бакалаври, 550 спеціалістів і 943 магістри.

На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2017 р. нагороди отримали 64 студенти, зокрема: дипломи І ступеня – 10, ІІ ступеня – 28, ІІІ ступеня – 26.

Активно розвивається студентський проект "Формула студент КПІ" (керівник д.т.н., проф. В.А.Пасічник). Члени гуртка в 2017 році спроектували та виготовили третій автомобіль, що відповідає вимогам міжнародного технічного регламенту "Formula SAE", і взяли з ним участь у міжнародних змаганнях Formula Student з 13 по 23 липня 2017 року в м. Ассен, Нідерланди.

Студент 1-го курсу кафедри прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки Михайло Довгополий взяв активну участь у розробці проекту "Протез колінного суглоба з адаптивними властивостями", став переможцем конкурсу стартапів "Sikorsky Challenge 2017" і був нагороджений премією Президентського фонду Л.Д. Кучми.

У 2017 р. наукові роботи молодих учених ІПСА, ММІ, ІФФ, ІХФ були підтримані 4 грантами Президента України, премією та іменною стипендією Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (ІЕЕ, ІПСА), стипендіями Кабінету Міністрів України 9 молодим ученим університету (ММІ, ІХФ, ІПСА, ПБФ, ХТФ, ІТС). У 2016–2017 рр. десять молодих дослідників університету стали переможцями конкурсів Міністерства освіти і науки України для підтримки молодих учених; два колективи отримали премії Президента України для молодих учених за 2017 рік.

Проведено конкурс в номінації "Молодий викладач-дослідник"– 2017. Переможцями визначено 26 молодих викладачів (віком до 35 років).

У 2018 році Раді молодих учених, керівникам структурних підрозділів університету доцільно надавати допомогу молодим ученим у підготовці ними проектів для участі в різних конкурсах і виконанні науково-дослідних робіт.

3. Здобутки світового рівня

У світовому рейтингу прозорості університетів за показниками Google Scholar Citations на основі індексації наукових публікацій провідних учених 5000 університетів наш університет із результатом 24 832 цитування зберіг першу позицію серед закладів вищої освіти України.

За підсумками року редакційна рада журналу "Journal of Applied Physics" серед кращих статей назвала публікацію нашого професора В.М.Горшкова "Kinetic Monte Carlo model of breakup of nanowires into chains of nanoparticles" .

Стаття д.т.н. О.В.Захарова і академіка НАН України М.Ю.Ільченка "Trisection Microstrip Delay Line Filter with Mixed Cross-Coupling", опублікована в журналі "IEEE Microwave and Wireless Components Letters", Vol. 27, отримала приз 2017 IEEE.

До лідерських прикладних розробок світового рівня 2017 року, безумовно, належить успішний запуск і робота на навколоземній орбіті нашого наносупутника "PolyITAN-2-SAU" (керівник к.т.н. Б.М. Рассамакін).

Разом із підприємством "Меридіан" ім. С.П. Корольова виконано чергові замовлення із серійного випуску безпілотних авіаційних комплексів МП-1, які успішно використовуються Збройними силами на сході України і Державною прикордонною службою України на західних кордонах нашої держави.

Впроваджено Smart Grid технології в об'єднаній енергетичній системі України для забезпечення паралельної роботи в рамках євроінтеграційного процесу (керівник розробки проф. О.С.Яндульський).

Розроблено суперефективний тепловий насос (керівник розробки академік НАН України А.А.Халатов). Висока ефективність теплового насоса досягається завдяки синергійному поєднанню циклів Майсоценка та Ренкіна в одній установці .

Розробки нашого університету представлені у виданому вперше інформаційному збірнику "Інноваційні розробки університетів та наукових установ МОН України". В ньому описано 240 кращих розробок із 30 університетів, тематика яких відповідає напрямам інноваційної діяльності та кластерам розвитку вітчизняної економіки, з якими Україна може бути цікавою та інтегруватися в міжнародну кооперацію.

4. Формування та виконання наукової тематики

На сьогодні сформувалися засади багатоканального фінансування наукових досліджень і науково-технічних розробок нашого університету.

За кошти загального фонду державного бюджету МОН України виконувалось 104 роботи, у тому числі 31 фундаментальна (загальний обсяг фінансування 6860,4 тис. грн), 58 прикладних (15663,3 тис. грн), 15 науково-технічних розробок (5682,8 тис. грн).

Згідно з Державною цільовою науково-технічною програмою проведення досліджень в Антарктиці на 2011–2020 роки виконувалось дві роботи.

За державним замовленням на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію виконувалось три роботи.

Розпочато виконання п'яти НДР, що фінансуються Державним фондом фундаментальних досліджень.

На замовлення 87 підприємств і організацій різних форм власності виконано 108 госпдоговірних науково-дослідних робіт і 343 договори на надання науково-технічних послуг.

Виконувалась 301 ініціативна НДР викладачами в межах їх робочого часу. За результатами досліджень видано 48 монографій, 7 підручників, 46 навчальних посібників, захищено 3 докторські дисертації, 27 кандидатських дисертацій, опубліковано 2206 статей у фахових виданнях. До виконання залучалось 1580 студентів і аспірантів, захищено 311 магістерських дисертацій, 236 дипломних робіт та проектів спеціаліста. Оновлюються та доповнюються новими матеріалами навчальні курси.

У межах Рамкової програми ЄС "Горизонт 2020" виконувалось п'ять проектів.

У рамках програми NATO "Science for Peace and Security" виконувалося 5 проектів.

Також виконувались проекти Українського науково-технологічного центру (УНТЦ) і завдання закордонних замовників.

5. Наука як базис покращення якості освіти

Внесок наукових та науково-технічних результатів 2017 року у підвищення якості навчальної діяльності узагальнено можна представити так: опубліковано 157 монографій, 207 підручників і навчальних посібників; захищено 10 докторських і 89 кандидатських дисертацій; опубліковано 6588 статей, у тому числі 1465 у журналах, що входять до наукометричних баз даних; до виконання наукових робіт залучено 3275 студентів, які підготовили та успішно захистили 2765 кваліфікаційних робіт.

6. Бюджет науки

Загальний обсяг фінансування науки в нашому університеті у 2017 р. склав 63943,4 тис. грн. З них 28206,5 тис. грн – загальний фонд; 29011,5 тис. грн – спеціальний фонд, 6576,4 тис. грн – валютні надходження до НДЧ.

Зазначених коштів вкрай недостатньо для залучення до виконання конкурсних і госпдоговірних робіт на умовах сумісництва викладачів, аспірантів і студентів. Особливо неефективно задіяні вчені найвищої кваліфікації: 95 докторів наук із 311 та 219 кандидатів наук із 1300 осіб. Загострився ризик руйнації науково-інженерних шкіл і втрати можливості реалізації експериментальних науково-технічних розробок через загрозливу негативну динаміку щорічної втрати понад 50 штатних працівників наукових підрозділів. Тому актуальним є збільшення обсягів держбюджетної програми 2201330 фінансування науки нашого університету.

7. Публікаційна активність учених

Для покращення показників публікаційної активності науковців і підвищення позицій університету у світових рейтингах в університеті проведено роботу з актуалізації авторських профілів у базі даних Scopus та створено профілі дослідників у реєстрі ідентифікаторів учених ResearcherID.

Розроблено і затверджено Положення про преміювання працівників і здобувачів вищої освіти університету за публікації у виданнях, що мають імпакт-фактор не менше 0,5 та індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus і Web of Science.

8. Наукові видання та конференції

Упродовж 2017 року редакції періодичних наукових видань, заснованих університетом, покращували показники згідно з вимогами їх включення до міжнародних баз даних. 18 редакцій запровадили подвійне "сліпе" рецензування статей. 28 наукових видань представлено у реєстрах і каталогах ресурсів відкритого доступу. До міжнародних наукометричних баз даних включено 25 видань.

У 2017 р. організовано та проведено 74 наукові конференції, в т.ч. 41 зі статусом міжнародної. На платформі OCS було зареєстровано 57 конференцій, з них 30 відкриті у проекті "Наукові конференції України".

Кращими в рейтингу університету за якістю надання матеріалів на платформі OCS є такі конференції: "Проблеми телекомунікацій", "Електроніка і нанотехнології", "Системний аналіз та інформаційні технології" та ін.

Важливу роль у висвітленні результатів наукових досліджень виконують конференції під егідою Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), збірники матеріалів яких включені до бази даних IEEE Xplore Digital Library, яка індексується у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science, Google Scholar. Це такі конференції:

  • Міжнародна конференція "Електроніка і нанотехнології – "ELNANO – 2017" (http://elnano.kpi.ua) (науковий керівник академік НАН України Ю.І. Якименко);
  • Міжнародна конференція з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКо'2017/UkrMiCo'2017) (http://ukrmico.kpi.ua) (науковий керівник академік НАН України М.Ю. Ільченко);
  • Міжнародна конференція з теорії та техніки антен, більш відома світовій науковій спільноті як ICATT (International Conference on Antenna Theory and Techniques) (http://icatt.org.ua) (науковий керівник проф. Ф.Ф. Дубровка).

9. Інноваційна діяльність

Упродовж 2017 р. ректоратом КПІ ім. Ігоря Сікорського вживалися заходи для подальшого розвитку інноваційного середовища на базі університету – Наукового парку "Київська політехніка". Нині Інноваційна екосистема Sikorsky Challenge включає Стартап-школу "Sikorsky Challenge", Фестиваль інноваційних проектів "Sikorsky Challenge", Бізнес-інкубатор "Sikorsky Challenge", Інноваційне технологічне середовище "Sikorsky Lab", Центр інтелектуальної власності, Венчурний фонд "Sikorsky Challenge", Інноваційний холдинг.

У 2017 р. продовжилося поширення досвіду Інноваційної екосистеми і запуску мережі 14 стартап-шкіл на базі регіональних університетів.

За підсумками VI щорічного Фестивалю інноваційних проектів "Sikorsky Challenge", що відбувся в жовтні 2017 р., у фінал вийшли 45 проектів, які були підтримані 28 інвесторами та спонсорами, 10 – інвестиційними фондами і 5 – комерційними банками.

Наша Інноваційна екосистема є новою для України моделлю сучасної інфраструктури управління науковою та інноваційною діяльністю. Поєднання в цій моделі інтересів усіх учасників інноваційних процесів від освіти, науки, бізнесу, промисловості та влади може бути однією з фахових відповідей на пропозицію Прем'єр-міністра В.Б. Гройсмана, висловлену ним 16 січня 2018 р. на першому засіданні Національної ради з розвитку науки і технологій: "Покажіть мені нову модель управління та фінансування науки, і я стану ефективним інструментом у ваших руках".

Охоронні документи на ОПІВ університету

Отримано 210 патентів, 8 свідоцтв про реєстрацію авторського права. На бухоблік поставлено 209 ОПІВ (усього на бухобліку 417 ОПІВ). Знято з обліку 211. Укладено 10 ліцензійних договорів на право використання ОПІВ.

Але є й такі випадки, коли винахідники віддають майнове право на ОПІВ, яке належить нашому університету, у власність іншої юридичної особи для оформлення міжнародного патенту.

Водночас існують позитивні приклади, коли працівники КПІ – власники патентів, які були створені у порядку власної ініціативи, передають право власності на ОПІВ університету з метою подальшої комерціалізації ОПІВ, зокрема для укладання ліцензійних договорів. До таких прикладів відноситься низка ОПІВ, які були передані університету проф. О.Ф.Луговським (ММІ), проф. Л.О.Уривським (ІТС), доц. О.О. Подоляном (ПБФ).

Для широкої популяризації науково-технічної діяльності університету його структурні підрозділи взяли участь у 9 міжнародних виставках, зокрема: "Зброя та безпека – 2017", "Зроблено в Києві", "Енергетика в промисловості – 2017", "Енергоефективність. Відновлювана енергетика – 2017", ІІ Міжнародний форум "INNOVATION MARKET" та ін.

10. Інфокомунікаційні мережі університету

Інформаційно-телекомунікаційне середовище для технічного забезпечення наукової та освітньої діяльності університету системно розбудовує НТО "КПІ-Телеком". Його діяльність включає такі технічні напрями: цифровий зв'язок, включаючи ІР-телефонію; охоронна сигналізація та відеоспостереження з інтеграцією до загальноміської системи; транспортна оптична мережа корпусів і гуртожитків університету; мультисервісна безпроводова мережа Wi-Fi доступу.

НТО "КПІ-Телеком" забезпечує високорівневі мультисервісні телекомунікаційні послуги: прямі відеотрансляції в інтернеті та телемости із залів ЦКМ, Вченої ради, Великої фізичної аудиторії та ін.; дистанційні мультимедійні курси навчання; он-лайн відеолекції, онлайн доступ до відеоконференцій і телемостів, онлайн трансляції наукових конференцій тощо.

11. Розвиток науково-технічної бібліотеки

Сьогодні фахівці бібліотеки пропонують викладачам, науковцям і студентам сучасні сервіси, більшість з яких ґрунтується на використанні цифрових інформаційних технологій. Серед них доступ до електронного каталогу через мережу Інтернет у режимі 24/7; електронні технології замовлення та користування ресурсами бібліотеки; доставка електронних копій документів із фондів інших бібліотек; тематичні довідки, індивідуальні консультації та групове навчання; доступ до 65 повнотекстових, реферативних і бібліографічних баз даних із різних галузей знань, а також до баз даних Scopus та Web of Science та ін.

Якісно нові можливості з інформаційного супроводу дослідників відкриває діяльність нового структурного підрозділу – відділу інформаційної підтримки освіти та досліджень, одним з головних завдань якого є сприяння публікаційній активності та підвищенню репутації дослідників і університету. Серед напрямів діяльності відділу – реєстрація/актуалізація авторських профілів у реєстрах Reseatcher ID, ORCID; актуалізація та зведення профілів у Scopus (490 в 2017 р.); консультації з оформлення публікацій відповідно до вимог конкретних вітчизняних і міжнародних видань; визначення наукометричних показників авторів (індексів цитувань).

12. Розвиток музейної справи

За 2017 рік музей прийняв близько 28 тисяч відвідувачів, серед яких більшість – це студентська молодь. Проведено понад 1000 оглядових і тематичних екскурсій, у т.ч. для гостей із 32 країн. Фонди музею поповнилися 388 експонатами.

До електронної бази даних "Оцифроване надбання" занесено близько 1000 експонатів. Проведено низку тематичних заходів, зокрема до 110-річчя народження С.П. Корольова, 60-річчя запуску першого штучного супутника Землі, 145-річчя народження О.С. Кудашева та ін.

Продовжується популяризація музею через ЗМІ – телебачення, радіо, пресу. ДПМ реально став однією з кращих візитівок КПІ ім. Ігоря Сікорського.

13. Визнання досягнень науковців

Державні премії України в галузі науки і техніки присуджені і вручені:

  • д.ф.-м.н. П.О.Касьянову, ІПСА; д.т.н. П.І.Бідюку, ІПСА – за участь у роботі "Методи оптимізації та комп'ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами";
  • чл.-кор. НАН України П.І.Лободі, ІФФ; д.т.н. В.А.Тітову, ММІ – за участь у роботі "Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування";
  • д.т.н. О.М.Безвесільній, ПБФ – за участь у роботі "Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки".

Державна премія України в галузі освіти у 2017 році присуджена д.т.н. Л.С.Глобі в номінації "Дошкільна і позашкільна освіта" за участь у науковій роботі "Науково-освітній Інтернет-портал "Тарас Григорович Шевченко" (www.kobzar.ua).

На завершення хочу подякувати всім науковцям і організаторам науки КПІ ім. Ігоря Сікорського від студентів до ректора за результативну та високопрофесійну роботу, що виконується за символічну оплату на засадах ентузіазму та ініціативи в цей непростий для нашої країни час!

Дата події