Кафедра електронних комунікацій та інтернету речей (ЕКІР), Навчально-науковий Інститут телекомунікаційних систем Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 30, пров. Індустріальний, 2, 03056, Київ, Україна

Телефон: (044) 204 98 10,
Електронна пошта: ekir.nn.its[at]gmail.com
Сайт:

Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем (НН ІТС) створено в 2002 році на базі Кафедри засобів телекомунікацій, яка була організована в 1993 році, та Науково-дослідного інституту телекомунікацій, який розпочав свою діяльність у 1990 році і мав тоді назву НДІ радіоелектронної техніки "ТОР". Ініціатором створення як кафедри, так і інституту, був академік НАН України, професор, доктор технічних наук Ільченко Михайло Юхимович, який і очолив ці підрозділи.

В 1993 році на виконання Постанови Верховної Ради України про включення до пріоритетних наукових напрямів України систем зв'язку Державним комітетом України з питань науки і технологій було сформовано державну науково-технічну програму "Системи зв'язку" і відповідну наукову раду. Очолив цю державну програму проф. М.Ю.Ільченко. Він запросив до складу наукової ради і до участі в роботі новоствореної Кафедри засобів телекомунікацій КПІ провідних фахівців України в галузі зв'язку. Серед них були професори С.Г.Бунін, В.П.Вінницький, А.В.Доровських, К.С.Сундучков, Л.П.Щербина, О.М.Лебедєв та ін.

З 1998 року Постановою Кабінету Міністрів України затверджено новий перелік спеціальностей, і Кафедра засобів телекомунікацій перейшла на підготовку фахівців за двома спеціальностями: "Технології і засоби телекомунікацій" та "Телекомунікаційні системи та мережі" (ТКСМ). В 2002 році друга спеціальність стала забезпечуватись новоствореною кафедрою Телекомунікаційні системи та мережі, яку очолила д.т.н., проф. Глоба Л.С. У цьому ж році започатковано підготовку фахівців за третьою в ІТС спеціальністю "Інформаційні мережі зв'язку". Оскільки НДІ радіоелектронної техніки "ТОР" з 90-х років проводив дослідження в основному з проблем телекомунікацій, в 2000 році було приведено у відповідність до змісту і його назву. Він був перейменований в НДІ телекомунікацій. Згідно з Постановою Президії Національної академії наук України в 2001 році наукове і методичне керівництво цим інститутом було покладено на Відділення інформатики НАН України.

На потребу навчання студентів в напрямку “Телекомунікації” в 2004 році згідно наказу ректора Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського» № 1-170 від 27 грудня 2004 року в Навчально-науковому Інституті телекомунікаційних систем (НН ІТС) на базі кафедри ТКСМ було створено дві кафедри: кафедру Інформаційно-телекомунікаційних мереж (ІТМ) зі спеціальності “Інформаційні мережі зв’язку” під керівництвом д.т.н. Глоби Л.С. і кафедру Телекомунікаційних систем (ТС) зі спеціальності «Телекомунікаційні системи та мережі» під керівництвом д.т.н. Буніна С.Г.

Результати роботи кафедри ТС дали підставу для отримання ліцензії та сертифікату про акредитацію (Серія НД-ІV №112361 від 30.06.2005р.) Міністерства освіти та науки України на право навчання та видачу дипломів студентам-випускникам, що свідчило про високий рівень організації навчання студентів та їх рівень знань. З 2010 р. кафедру ТС очолив д.т.н. Уривський Л.О. З 2004 по 2021 роки на кафедрі ТС було підготовлено 5 кандидатів технічних наук, 2 доктори технічних наук, один доктор PhD.

В 2021 році в НН ІТС відбулися організаційно-штатні та кадрові зміни і з 1 липня 2021 р. кафедри ІТМ та ТС були реформовані в єдину кафедру Інформаційно-комунікаційних технологій та систем (ІКТС) в складі НН ІТС.

Кафедра ІКТС з 2021 року по 1 липня 2023 р. забезпечувала підготовку фахівців за двома освітніми програмами: «Інформаційно-комунікаційні технології» та новою, сучасною, інноваційною, затребуваною освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти «Системи електронних комунікацій та Інтернету речей» за спеціальністю 172 «Електронні комунікації та радіотехніка», яка була розроблена колективом колишньої кафедри ТС.

З метою вдосконалення організаційної структури НН ІТС та відповідно до рішення Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 13.03.2023 року (Протокол № 3) наказом ректора №НУ/45/2023 від 30.03.2023 "Про навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського" (2023_HY-45.pdf) з 01.07.2023 кафедра ІКТС НН ІТС була реорганізована шляхом поділу на кафедру Інформаційних технологій в телекомунікаціях (ІТТ) НН ІТС і кафедру Електронних комунікацій та Інтернету речей (ЕКІР) НН ІТС і з 01.07.2023 затверджено організаційну структуру НН ІТС (2023_HY-45a1.pdf), положення про кафедру ІТТ НН ІТС (2023_HY-45a2.pdf) і положення про кафедру ЕКІР НН ІТС (2023_HY-45a3.pdf).

Отже, існуюча кафедра Електронних комунікацій та інтернету речей (Email: ekir , телефон: (044) 204-98-10, адреса: м. Київ, Індустріальний провулок, буд.2) забезпечує підготовку фахівців за освітньою програмою «Системи електронних комунікацій та Інтернету речей» – сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1192655, дійсний до 01.07 2026 р.

Метою освітньо-професійної програми «Системи електронних комунікацій та Інтернету речей» є підготовка фахівців, в галузі електроніки, автоматизації та електронних комунікацій, здатних розв’язувати спеціалізовані задачі та проблеми з систем електронних комунікацій та Інтернету речей і здійснювати дослідницьку, інноваційну та науково-педагогічну діяльність в умовах сталого інноваційного науково-технічного розвитку суспільства, а також в умовах трансформації ринку праці через взаємодію з роботодавцями та іншими стейкхолдерами.

В кінці 2021 року (затверджено Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського протокол № 10 від 13.12.2021 р.) та на початку 2023 року (затверджено Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського протокол № 1 від 23.01.2023 р.), враховуючи новітні тенденції в області електроніки, думки студентів, пропозиції та зауваження стейкхолдерів, відбулось оновлення ОПП, а саме забезпечення фахових компетентностей, які пов’язані з інноваціями розвитку науки, виробництва та ринку праці.

За період існування даної ОПП ще не відбулася перша атестація здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Системи електронних комунікацій та Інтернету речей».