Кожен співробітник університету творить його історію, вкладає у розвиток цього великого організму свою енергію, свої наукові та викладацькі здобутки, будучи клітиною, що пульсує і дає життя Київській політехніці. Прихід у 2004 р. до КПІ нині професора, д.т.н. Світлани Василівни Горобець став черговим внеском у розвиток університету. Адже саме вона згодом очолила першу в Україні кафедру біоінформатики.

Важливість біоінформатики вже давно визнана всіма науковцями світу. Молекулярна біологія та генетика на даному етапі не могли б активно розвиватись без біоінформатики. Створення організмів із наперед заданими властивостями, клонування – ці процеси неможливі без їх моделювання, попередньої обробки величезних масивів інформації з молекулярної біології.

Розуміючи важливість та актуальність даного напряму, за ініціативою ректора академіка НАН України М.З.Згуровського у 2006 році в КПІ відкривається кафедра біоінформатики. І на посаду завідуючої було запрошено Світлану Василівну Горобець. За освітою кібернетик, вона спочатку працювала на кафедрі біотехніки та інженерії. Потім, ставши очільником кафедри, Світлана Василівна разом зі своїми колегами розпочинає формування навчального напрямку з біоінформатики в НТУУ «КПІ». Адже це складне завдання – майже всі значні наукові здобутки з цього напряму були отримані за кордоном, а література у більшості – англомовна або ж російськомовна. Тож нині ведеться активна робота зі створення україномовних методичних посібників та підручників з біоінформатики.

Безперечно, що базою для кафедри та проведення наукових досліджень у галузі інформатики стала попередньо створена у 2004 році навчально-наукова лабораторія фізичних та інформаційних технологій в біології та медицині, науковим керівником якої є Світлана Василівна.

Працюючи на розвиток очолюваної кафедри, Світлана Василівна плідно займається науковою діяльністю. За її результатами вона стала лауреатом конкурсу «Викладач-науковець–2008». Під керівництвом С.В. Горобець на кафедрі проводяться наукові дослідження в галузі використання магнітних технологій для біомедичних застосувань, у цьому напрямку кафедра співпрацює з Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького, Інститутом магнетизму НАН та МОН України, Інститутом хімії поверхні НАН України та ін.

Пріоритетними напрямками є вимірювання фізичних властивостей магнітокерованих наночасток для цілеспрямованої доставки лікарських форм, включаючи магнітну сприйнятливість, розміри, наноструктуру поверхні та розподіл магнітної фази, а також розробка високоградієнтних феромагнітних насадок для сепарації зазначених магнітокерованих носіїв із заданими фізичними властивостями. Серед досягнень кафедри можна зазначити створення установок та методик для визначення магнітної сприйнятливості на основі резонансних та магнітофоретичних ефектів, виготовлення високоградієнтних феромагнітних насадок, дослідження поверхні магнітокерованих носіїв за допомогою атомно-силової та магнітної силової скануючої мікроскопії. Розробки кафедри в цих напрямках захищені 24 патентами України, опубліковано більше 100 статей у фахових журналах та знаходиться в друку підручник з грифом МОН України «Основи біомедичного застосування високоградієнтної магнітної сепарації» авторів С.В.Горобець, О.Ю.Горобець. До кола наукових інтересів Світлани Василівни Горобець належать також такі напрямки: магнітокерована біосорбція іонів  важких металів, процеси самоорганізації на міжфазних поверхнях (наприклад, біооб’єкт-електроліт або метал-електроліт) у магнітному полі, розробка конструкцій магнітних сепараторів для біомедичних застосувань та ін. Світлана Василівна – автор понад 200 публікацій, у тому числі 3 авторських свідоцтв та більше 40 патентів.

На сьогоднішній день до наукової роботи кафедри біоінформатики молодь залучається на конкурсній основі, оскільки робота на кафедрі є престижною.

Валерія Добривечір