1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті (далі - Положення) розроблено відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту».

1.2. Положення регламентує порядок визнання шляхом валідації результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті здобувачами усіх рівнів вищої освіти (далі - здобувач) які навчаються в КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі - Університет).

1.3. Результати навчання та компетентності, необхідні для присвоєння освітньої або професійної кваліфікації, можуть досягатися та здобуватися у системі формальної, неформальної чи інформальної освіти.

1.4. Визнання результатів навчання, набутих в системі формальної освіти регулюється Положенням про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів попереднього навчання.

1.5. Основні терміни та визначення:

Формальна освіта - це освіта, яка здобувається за освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою. Неформальна освіта - це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій. Види неформальної освіти: професійні курси/тренінги, громадянська освіта, онлайн освіта, професійні стажування тощо. Інформальна освіта (самоосвіта) - це освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов'язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям.

Результати навчання - знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми (програмні результати навчання) або опанування окремих навчальних дисциплін / освітніх компонентів.

Валідація - формалізований процес визначення рівня оволодіння здобувачами запланованими результатами навчання. Засоби валідації результатів неформальної/інформальної освіти - екзаменаційні білети, контрольні та тестові завдання, інструменти, обладнання, матеріали та інші засоби відповідно до рівня кваліфікації та технологічних вимог.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ОТРИМАНИХ У НЕФОРМАЛЬНІЙ/ІНФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ

2.1. За наявності міжнародного сертифікату з іноземної мови (англійська, французька, німецька) на рівні В2 та вище, дисципліна «Іноземна мова» з циклу загальної підготовки навчального плану здобувача ступеня бакалавра може бути зарахована з максимальною оцінкою.

2.2. В разі наявності в силабусі - робочій програмі навчальної дисципліни / освітнього компонента рекомендацій науково-педагогічного працівника щодо можливості проходження визначеного онлайн курсу чи іншого елементу неформальної освіти, додаткова валідація результатів неформального навчання не потрібна. Семестровий та поточний контролі з відповідної дисципліни оцінюються науково-педагогічним працівником відповідно до рейтингової системи оцінювання результатів навчання та політики навчальної дисципліни.

Порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній/інформальній освіті

2.3. Визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті дозволяється для освітніх компонентів, які входять до навчального плану за яким навчається здобувач (далі - НП), з другого семестру. Визнання результатів навчання проводиться до початку семестру, у якому згідно з НП передбачено опанування освітнього компонента, який може бути частково чи повністю зарахований.

2.4. Визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті розповсюджується як на нормативні, так і на вибіркові навчальні дисципліни / освітні компоненти НП, за виключенням дипломного проектування.

2.5. Зарахована може бути як навчальна дисципліна повністю, так і її складові (освітні компоненти, змістовні модулі, окремі теми).

2.6. Університет може визнати результати навчання здобуті у неформальній/інформальній освіті в обсязі, що не перевищує 10% від загального обсягу освітньої програми здобувана, але, як правило, не більше 6 кредитів в межах навчального року.

Процедура валідації результатів навчання, отриманих у неформальній/інформальній освіті

2.7. Здобувач вищої освіти звертається з заявою на ім'я декана факультету/ директора інституту з проханням про визнання результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті (Додаток 1). До заяви додаються документи (сертифікати, свідоцтва, посилання тощо), які визначають тематику, обсяги та перелік результатів навчання, набутих під час неформального навчання, а також результати контролю. В разі наявності у здобувача результатів навчання з освітніх компонентів, які він здобув самостійно під час інформальної освіти, він вказує це в заяві, з проханням призначити позачерговий контрольний захід.

2.8. За розпорядженням декана/директора відповідного факультету/ інституту створюється предметна комісія, до якої входять: завідувач випускової кафедри; науково-педагогічний працівник, відповідальний за освітній компонент, що пропонується до зарахування; науково-педагогічний працівник випускової кафедри, як правило, куратор академічної групи здобувача або його науковий керівник.

2.9. Предметна комісія розглядає надані документи, проводить аналіз їх відповідності силабусу - робочій програмі навчальної дисципліни / освітнього компонента, проводить співбесіду із здобувачем (за потребою) та приймає одне з рішень (Додаток 2):

  1. визнати результати, набуті під час неформальної освіти та зарахувати їх як оцінку семестрового контролю з відповідної навчальної дисципліни/освітнього компонента;
  2. визнати результати, набуті під час неформальної освіти та зарахувати їх відповідно до рейтингової системи оцінювання як поточний контроль з відповідної складової навчальної дисципліни/освітнього компонента;
  3. не визнавати результати, набуті під час неформальної/ інформальної освіти;
  4. призначити дату проведення позачергового контрольного заходу, відповідно до зазначеного у навчальному плані для навчальної дисципліни/освітнього компонента, що може бути зарахований.

2.10.Якщо предметна комісія вважає за необхідне провести контрольний захід, то здобувача ознайомлюють з силабусом - робочою програмою навчальної дисципліни / освітнього компонента та переліком питань, які виносяться на контроль. Якщо навчальним планом передбачено виконання індивідуального завдання з навчальної дисципліни / освітнього компонента (реферату, розрахункової роботи, домашньої контрольної роботи), то здобувача ознайомлюють з переліком тем роботи та з критеріями оцінювання.

2.11. Предметна комісія надає здобувачу до 10 робочих днів для підготовки до контрольного заходу (з кожної навчальної дисципліни/освітнього компонента) та для виконання обраної ним теми / варіанту індивідуального завдання (за наявності). Термін підготовки обговорюється зі здобувачем.

2.12. За результатами контрольного заходу предметна комісія оцінює результати та виносить рішення про зарахування цих результатів, як оцінку семестрового контролю з відповідної навчальної дисципліни / освітнього компонента (Додаток 3). Якщо здобувач отримав менше 60 балів, то результати навчання, набуті у неформальній/інформальній освіті не валідуються.

2.13. В разі зарахування навчальної дисципліни / освітнього компонента деканатом в навчальну картку здобувача вносяться: назва навчальної дисципліни/освітнього компонента, загальна кількість годин / кредитів, оцінка та підстава щодо зарахування (номер протоколу засідання предметної комісії). Здобувач звільняється від вивчення зарахованої навчальної дисципліни / освітнього компонента.

2.14. В разі зарахування лише окремого змістовного модуля / модулів дисципліни, здобувач звільняється від виконання відповідних завдань, отримуючи за них максимальний бал відповідно до рейтингової системи оцінювання цієї навчальної дисципліни /освітнього компонента.

3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Протокол предметної комісії, у якому міститься висновок стосовно визнання результатів навчання, отриманих під час неформальної / інформальної освіти, а також заява на ім'я декана факультету / директора інституту з копіями документів (сертифікати, свідоцтва, посилання тощо) зберігаються в навчальній картці здобувача. Протокол у якому міститься висновок щодо не визнання результатів навчання, отриманих під час неформальної / інформальної освіти зберігається у голови предметної комісії 3 роки.

3.2. У випадку виникнення конфліктної ситуації здобувача з членами предметної комісії, врегулювання здійснюється згідно з Положенням про вирішення конфліктних ситуацій в КПІ ім. Ігоря Сікорського за відповідним зверненням однієї зі сторін конфлікту.

Проректор з навчальної роботи Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО