Документи, на яких ґрунтується запровадження Додатка до диплома європейського зразка в Україні:

 • ЛІСАБОНСЬКА КОНВЕНЦІЯ: Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні, підписана від імені України 11 квітня 1997 року в м. Лісабон (Португалія) та ратифікована Законом України «Про ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні» № 1273-ХІV від 3 грудня 1999 року (Розділ ІХ, стаття ІХ.3)
 • БОЛОНСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ: «Спільна заява європейських міністрів освіти» м. Болонья, 18-19 червня 1999 р.
 • БЕРЛІНСЬКЕ КОМЮНІКЕ: Комюніке конференції міністрів, відпові-дальних за вищу освіту «Створення Європейського простору вищої освіти», м. Берлін, 19-20 вересня 2003 року.

ОФІЦІЙНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА ВИКЛАДЕНІ У ТАКИХ ДОКУМЕНТАХ:

 • РЕКОМЕНДАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ
 • РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ ЄВРОПИ від 15 грудня 2004 року № 2241/2004/EC щодо єдиної рамки для прозорості кваліфіка-цій і компетенцій Європейської Спільноти (Europass Diploma Supplement).
 • РЕКОМЕНДАЦІЇ ЮНЕСКО/СЕПЕС, РАДИ ЄВРОПИ (Пояснювальна записка «Додаток до диплома», оновлена версія, прийнята Комітетом Лісабонської конвенції з визнання, червень 2007 р., Бухарест)

ЩО ДАЄ ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА?

 • забезпечує міжнародну зрозумілість диплома (кваліфікації вищої освіти);
 • сприяє академічному і професійному визнанню здобутої кваліфікації;
 • надає об’єктивний опис досягнень і компетенцій випускника;
 • сприяє працевлаштуванню випускників як в країні, так і за кордоном;
 • робить навчальний заклад відомим за межами країни.